Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам /2022.06.17/

A- A A+
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам /2022.06.17/

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”