Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгууль оногдуулсан талаарх мэдээлэл /2022.06.03/

A- A A+
Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгууль оногдуулсан талаарх мэдээлэл /2022.06.03/

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар 2022 оны 5 дугаар сарын байдлаар Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн 32  хуулийн этгээдийг 16,000,000 төгрөгөөр, Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 24 хуулийн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулжээ.  

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хуульд заасан хугацаанд үйл ажиллагааныхаа тайланг холбогдох эрх бүхий байгууллагад гаргаж өгөөгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хорин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж заасны дагуу Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хуульд заасан хугацаанд ирүүлээгүй 1 хуулийн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулсан байна.

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар 2022 оны 5 дугаар сарын байдлаар Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн 32  хуулийн этгээдийн нэрс:

1 Дэнжийн цамхаг ХХК РД 6617662
2 Гүүдпрайс ХХК РД 5179874
3 Дэрсү анд ХХК РД 5252202
4 Черра мида групп ХХК РД 6249906
5 Экспресс катеринг ХХК РД 6018556
6 Таргал сайхан ХХК РД 5317975
7 Монголын ахлах ангийнхны хөгжлийн холбоо НҮТББ РД 8112819  
8 Универсаль консалтинг ХХК РД 5726794
9 Энх ундрах хас ХХК РД 5790042
10 Нийгмийн ардчиллын хүрээлэн НҮТББ РД 8015147 
11 Маш чухал хүн ХХК РД 5747422
12 Женерал инженеринг Сервис ХХК РД 6384706
13 Грийнфилкарне ХХК РД 6073506
14 Цагаан зам ХХК РД 5943965
15 Баяжих нь баараггүй бат ХХК РД 5589398
16 Эн Би Ди И ХХК РД 5360374
17 Херта ХХК РД 5044839
18 Эво вэлнэс ХХК РД 6177468
19 Гарден вилла ХХК РД 6242065
20 Рояалпауэр ХХК РД 5702062
21 Эн Эс Эф ХХК РД 5051878
22 Линхенг ХХК РД 5915171
23 ЭА холдинг ХХК РД 6587399
24 Төгөлдөр зам ХХК РД 5686008
25 Би И Эс Жой Ланд ХХК РД 6216072
26 Централ салбар байгууллагын хөгждийн сан ТББ РД 8317909
27 Экспресс шууданч ХХК РД 2843765
28 Эс Эм Эн Эс ХХК РД 6139817
29 Тамган эрдэнэ хайрхан ХХК РД 6645771
30 Эн Пи Жи ХХК РД 2884461
31 Рэйн Сторм Даст Контрол ХХК РД 5845297
32 Линхенг ГХО ХХК РД 5915171  

Мөн Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 24 хуулийн этгээдэд 12,000,000 төгрөгөөр Нийт 28,000,000 төгрөгний торгох шийтгэл оногдуулжээ.  

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар