Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.03.28/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.03.28/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг 4,500,000 төгрөгөөр, Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийг 1,500,000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 3 дахь  хэсэгт заасны дагуу Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд ирүүлээгүй ТББ-ыг 200,000 төгрөгөөр,  нийт 6,200,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар