Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалт

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалт

Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.2-т заасныг үндэслэн Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгжийн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, тухай бүр зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоор үзнэ үү: https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001026&offset=1&limit=20&fbclid=IwAR0uffZCEdG52dFmjRHFe48oWPJ3OkaHSNsQEviACBUrgmtiK56cHi5G88Q