Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.10.05/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн 7 хуулийн этгээдийг 3,500,000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 2 хуулийн этгээдийг  1,000,000 төгрөгөөр тус тус торгох шийтгэл оногдуулсан байна.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар