Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.08.30/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2021.08.30/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн 2 хуулийн этгээдийг 1,000,000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй 1 хуулийн этгээдийг  500,000 төгрөгөөр тус тус торгох шийтгэл оногдуулсан байна. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу 4 хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд зөрчлийн хэрэг нээж, Нийслэлийн прокурорт хянуулж, Өршөөл үзүүлэх тухай хуульд хамруулж, 4-ыг хэрэгсэхгүй тогтоол үйлдэж шийдвэрлэсэн.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар