Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

A- A A+
Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭЭ

 

2021 оны 7 дугаар сар 19

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/1365 дугаар тушаалаар 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Иргэн Г.Бямбадорж, А.Нямсүрэн нараас ирүүлсэн гомдол мэдээллийг шалган Ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар хянан хэлэлцээд албан хаагчийг ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж үзэж, ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх 04 дугаар тогтоол гарсан.

Гомдол мэдээлэл гаргагчид 2021 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 3/4976 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.

Тус албан хаагчид “Уучлал гуйхыг үүрэг болгох” ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн ба Зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийг байгууллагын удирдлагад танилцуулж, тухайн төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт тэмдэглэн байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан мэдээлж байна.

Нийт албан хаагчид үйл ажиллагаандаа хууль тогтоомж, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөж, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөн ажиллана уу.

           

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ