“Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн танилцуулга

A- A A+
“Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн танилцуулга

 

“НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ” ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:

Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны хүрээнд хэрэгжүүлэх “Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хэлэлцээрт Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 2017 оны 9-р сарын 22-ны гарын үсэг зурж, төслийн үйл ажиллагаа 2018 оны 1-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Улсын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох нь даян дэлхийн тэргүүлэх чиглэл болох Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Энэхүү төслийг Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилттой нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд төрийн байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох дотоод сүлжээг сайжруулах, гар ажиллагаатай байдлаас цахим системд шилжих явцыг дэмжих, зөрүүтэй мэдээллийг багасгах, мэдээллийн ерөнхий чанарыг сайжруулах замаар улсын бүртгэлийн системийг чанарыг дээшлүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр иргэн бүрийг адил тэгш байдлаар бүртгэлийн үйлчилгээнд хамруулахад чухал алхам болно.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

Улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн оновчтой байдлыг сайжруулах, бүртгэлийн мэдээллийн сан хоорондын зөрүүтэй байдлыг багасгах, арилгах, үндсэн системийг дэмжих тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг сайжруулах, төрийн албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх замаар Засгийн газраас дэвшүүлсэн “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлнэ.

САНХҮҮЖИЛТ:

Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцаа

ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА:

2017-2021 он

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН:

  1. Улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд сум, хороодыг хандалт сайжирсан байна.
  2. Эмнэлгүүдэд цахим бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэх системтэй болсон байна
  3. Улсын бүртгэлийн бүх мэдээллийг нэгтгэсэн нэг мэдээллийн сан бүхий платформтой болсон байна
  4. Улсын иргэний бүртгэлтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна.
  5. Улсын бүртгэлийн байгууллагын хүний нөөцийн болон цахим сургалтын нэгдсэн систем бий болгосон байна. /2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр талуудын байгуулсан “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ээр 5 дугаар бүрэлдэхүүн хэсэг нэмэгдсэн/.