Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2021-2024/ ЗГ-ын 2020 оны 96 дугаар тогтоол

A- A A+
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2021-2024/ ЗГ-ын 2020 оны 96 дугаар тогтоол