Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ, мэдээлэл

A- A A+
Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ, мэдээлэл

Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн
2018 оны 1 дүгээр улирлын мэдээ, мэдээлэл

Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл нь 2018 оны эхний улиралд 1 удаа хуралдсан бөгөөд төлөвлөгөөний дагуу дараах 4 асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэв. Үүнд:

  1. Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоог нөхөх дүгнэлтийн тухай
  2. Сонгинохайрхан дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгчийн сул орон тоог нөхөх дүгнэлтийн тухай
  3. Иргэний бүртгэлийн газрын улсын ахлах бүртгэгчийн сул орон тоог нөхөх дүгнэлтийн тухай
  4. Төрийн албаны зөвлөлийн тус газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг тус тус хэлэлцэв.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд Наранцогтын Мөнхжаргалыг томилуулах санал;
  2. Сонгинохайрхан дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгчийн албан тушаалд Нямсүрэнгийн Наранцэцэгийг томилуулах санал;
  3. Иргэний бүртгэлийн газрын улсын ахлах бүртгэгчид Бямба-Юугийн Отгоныг томилуулах саналыг тус тус томилох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх;
  4. Салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлав.