УБЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан /2018 оны эхний хагас жил/

A- A A+
УБЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан /2018 оны эхний хагас жил/

УБЕГ-т  ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн

байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан

/2018 оны эхний хагас жил/

 

 

2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот                                                       

УБЕГ-ын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг шалгаж, ажлын үр дүнг тооцох, цаашид анхаарах асуудлаа тодорхойлж, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар санал, зөвлөмж өгч, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгууллагын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэлээ.

УБЕГ-ын өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах хэлбэр:

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас өргөдөл, гомдлыг Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв, Байгууллагын https://burtgel.gov.mn цахим хуудасны “Зочны дэвтэр”, Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, бичгээр гэх мэтчилэн бүх төрлийн хэлбэрээр хүлээн авч байна.

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар:

 

  • 1800-1890 утсанд 21728
  • Зочны дэвтэрт  143
  • Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төвд 100
  • Бичгээр 4758
  • Биечлэн хандсан 524
  • Утсаар 121
  • Бусад хэлбэрээр 111

Нийт  27485 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэж хариу өгч ажилласан байна. 

 Тус газарт бичгээр хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын тоог нэгж тус бүрээр харьцуулж харуулбал:

 

Д/д

Нэгжийн нэр

Хугацаа

Өсөлт, бууралт

2017 оны      хагас жил

2018 оны    хагас жил

1

Тамгын газар

309

244

-65

2

Мэдээллийн технологийн газар

4

2

-2

3

Иргэний бүртгэлийн газар

446

416

-30

4

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын  бүртгэлийн газар

65

61

-4

5

Хуулийн этгээдийн улсын  бүртгэлийн газар

8

67

59

6

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн  архивын газар

48

1448

1400

7

Хяналт, шалгалтын газар

314

232

-82

8

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

-

5

5

9

Зохиогчийн эрхийн газар

40

28

-12

10

Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн газар

6

2

-4

11

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар

237

148

-89

12

21 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

908

2861

1953

 

Нийт

 

 

 

Бичгээр болон биечлэн мөн утсаар хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг агуулгаар, дэлгэрэнгүй харуулбал: 

 

Д/д

 Агуулга

Өргөдөл, санал хүсэлт

Гомдол

   тоо

хувь

 тоо

хувь

Захиргааны чиглэлээр

 

 

1

Ажлын байр болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт/

555

11,5

-

-

2

Тухайн газар, хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой

-

-

6

5,0

3

Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой

52

1,1

-

-

4

Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой

 

 

 

10

8,3

5

Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

5

0,1

 

 

 

Нийт

560

 

16

13,2

Бүртгэлийн чиглэлээр

6

Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ авах, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлтэй холбоотой/

2481

51,5

  22

18,2

7

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар

556

11,5

22

18,2

8

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой

61

1,3

8

6,6

9

Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Иргэний баримт бичгийн болон бусад бүртгэлийн зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгуулах, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах/

962

20,0

24

19,8

10

Оюуны өмчийн бүртгэлтэй холбоотой

-

-

20

16,5

11

Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар

 

9

0,2

-

-

 

Нийт

4069

84,4

96

79,3

 

Бусад асуудлаар болон талархал, шүүмжлэл

192

4,0

9

7,4

 

 

БҮГД

4821

100

121

100

             

 Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:

 

Нэгжийн нэр

Нийт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хяналтанд байгаа хугацаа болоогүй

УБЕГ-ын газар, нэгжүүд

2505

2443

97.5

6

4

0.2

56

2.2

Аймаг, нийслэл

3009

2711

100

16

-

-

282

9.4

Нийт

5514

5154

93.5

22

4

0.2

338

6.1

2018 оны 1 дүгээр улиралд хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 4 албан бичиг байсан бол 2 дугаар улиралд хугацаа хоцорч шийдвэрлэсэн албан бичиг байхгүй 100 хувь хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан байна.

Засгийн газрын мэдээллийн 11-11 төвд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас тус байгууллагатай холбоотой 100 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэнээс бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 66, албан хаагчтай холбоотой 16, санал 4, талархал 2, бусад асуудлаар хандсан 12 байна.

 Тус газрын http://burtgel.gov.mn/ цахим хуудасны  “Зочны дэвтэр”-т  143 хандалт бүртгэгдсэнээс бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуулт 107, гомдол 20, санал, шүүмжлэл  6, хүсэлт 10 бүртгэгдсэн байх бөгөөд бүх асуултад хариулт өгч ажилласан байна.

 Зочны дэвтэрт хандсан нийт хандалтын 75 хувь нь бүртгэлийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл хүссэн байна.

 Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890 утсанд  21728 дуудлага ирснээс  15076 дуудлагад  хариу өгч, 6353 дуудлагыг алдаж, 293 дуудлага давхар орж ирсэн байна.

Хандалтын тоог нэгж тус бүрээр 1,2 дугаар улирлаар харьцуулж харуулбал:

 

 

Нэгжийн нэр

I улирал

II улирал

тоо

хувь

тоо

хувь

1

Тамгын газар

3

0,04

32

0,45

2

Иргэний улсын бүртгэлийн газар

4569

57,7

3557

49,7

3

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар

246

3,11

277

3,9

4

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

1129

14,3

1429

19,9

5

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн  архивын газар

1687

21,3

1541

21,5

6

Хяналт, шалгалтын  газар

1

0,01

-

-

7

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар

3

0,04

32

0,45

8

Мэдээллийн технологийн газар

176

2,2

72

1,0

9

Зохиогчийн эрхийн газар

19

0,24

72

1,0

10

Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн газар

12

0,15

19

0,27

11

Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар

-

-

10

0,14

12

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

-

-

2

0,03

13

Бусад

68

0,86

120

1,68

 

Нийт

7913

100

7163

100