ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН 2017 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ

A- A A+
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН 2017 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН

2017 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ

                                                                                                                               /өссөн дүнгээр/

            Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг тус газрын цахим хуудас дахь Зочны дэвтэр, Онлайн лавлах 1800-1890 мессенжер, фэйсбүүк хаяг, Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, иргэнд ээлтэй утас 70122014, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын  лавлах 1800-1890 утсанд 4150  иргэн, online_1890@yahoo.com мессенжер хаягаар 40 иргэн холбогдож, https://burtgel.gov.mn цахим хуудсан дахь Зочны дэвтэрт 80 иргэн санал хүсэлт ирүүлснийг судлан үзэж тухай бүр холбогдох хариуг өгсөн.

            Засгийн газрын www.zasag.mn цахим хуудас дахь 11-11 төвд тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар нийт 21 иргэн хандсанаас санал хүсэлт 10, гомдол 10, шүүмжлэл 1, талархал тус тус байна. Дээрх санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүрт нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж холбогдох хариуг эргэн мэдэгдэж ажиллалаа.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар түүний дотоод салбар нэгж,  аймаг,  нийслэлийн бүртгэлийн  газар, хэлтэс нь 2017 оны 1-р улиралын байдлаар нийт 1483, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 1105,  биечлэн хандсан 116, 11-11 төвөөр 21, цахим хэлбэрээр 40, утсаар 201 тус тус хүлээн авснаас 1229 буюу 82,97 %-ийг шийдвэрлэж  ажилласан.Хянагдаж байгаа хугацаа болоогүй 254 буюу 17,1 % өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байна.

Тоон мэдээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол,

санал хүсэлт

Үүнээс

 

Бичгээр

 

11-11 төвөөр

 

Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад

1

ОӨ,УБЕГ

1483

1105

21

40

201

116

0

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэ

сэн

 

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэрлэлт /%/

1

ОӨ,УБЕГ

1483

1229

0

-

254

82,97%

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээний агуулга

 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээний агуулга

         

Агуулга

Тоо

Эзлэх хувь

1

Өргөдлийн

агуулга

1.Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ авах, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлтэй холбоотой/

639

43 %

2.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Орон сууцны жагсаалт гаргах гэх мэт/

72

4.8 %

3.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой /Лавлагаа авах, хуулбар авах гэх мэт/

112

7.75 %

4.Бүртгэлийн хяналтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Иргэний баримт бичгийн болон бусад бүртгэлийн зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгуулах, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах/

197

13.28 %

5.Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/

3

0.20 %

6.Иргэний цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар

7

0.47 %

7.Ажлын байр болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт/

337

22,72 %

8.Бусад

17

1.14 %

Нийт

1384

93,36 %

2

Гомдлын агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой

7

0.47 %

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

12

0.80 %

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

8

0.53 %

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

2

0.13 %

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0.00 %

6.Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой

11

0.74 %

7.Бусад

5

0.33 %

Нийт

45

3 %

3

Санал, хүсэлтийн агуулга

1.Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой

5

0.33 %

2.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

6

0.40 %

3.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

6

0.40 %

4.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой

0

0.00%

5.Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой

33

2,25 %

6.Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

3

0.20 %

7.Бусад

1

0.06 %

8. Талархал

0

0.00%

9. Шүүмжлэл

0

0.00%

Нийт

54

3,64 %

Бүгд

1483

100%