2017 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

A- A A+
2017 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2017 оны 2 дугаар улиралд  2385 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Үүнээс 2206 өргөдөл, гомдол буюу 92,5 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан.  Хугацаа болоогүй хяналтанд байгаа 179 өргөдөл, гомдол байна.