ОӨУБЕГ-ын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны жилийн эцсийн мэдээ

A- A A+
ОӨУБЕГ-ын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны жилийн эцсийн мэдээ

2017 онд тус газар нь  нийт 29412 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэж хариу өгч ажилласан байна.  Үүнээс:

 • 19122
  • Байгууллагын https://burtgel.gov.mn цахим хуудасны Зочны дэвтэрт  544
  • Засгийн газрын 11-11 мэдээллийн төвд 218
  • бичгээр 8260
  • биечлэн хандсан 507
  • газар, хэлтсийн суурин утсаар 761 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авсан байна.

Үүнээс бичгээр хандаж ирүүлсэн нь 8260 бөгөөд эхний хагас жилд 2385 өргөдөл, гомдол, буюу нийт өргөдөл, гомдлын 28,9%, сүүлийн хагас жилд  5875 өргөдөл, гомдол буюу нийт өргөдөл, гомдлын 71,1%-ийг тус тус эзэлж байна.

Бичгээр болон биечлэн мөн утсаар хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг агуулгаар, дэлгэрэнгүй харуулбал:

Д/д

Агуулга

Нийт тоо

Хувь

 
 

Захиргааны чиглэлээр

 

1

Ажлын байр болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт/

1945

20.4

 

2

Тухайн газар, хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой

51

0.5

 

3

Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой

 

79

 

0.8

 

4

Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой

22

0.3

 

5

Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой

89

0.9

 

 

Нийт

2186

22.9

 

Бүртгэлийн чиглэлээр

 

6

Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ авах, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлтэй холбоотой/

2873

 

30.2

 

7

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Орон сууцны жагсаалт гаргах гэх мэт/

543

5.7

 

8

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой /Лавлагаа авах, хуулбар авах гэх мэт/

432

4.5

 

9

Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Иргэний баримт бичгийн болон бусад бүртгэлийн зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгуулах, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах/

2687

28.2

 

10

Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар

338

3.5

 

11

Оюуны өмчийн бүртгэлтэй холбоотой

17

0.2

 

 

Нийт

6890

72,3

 

 

Бусад асуудлаар

452

4.7

 

 

БҮГД

9528

100

 

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

Улирал

Нийт

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа сунгасан /хугацаа болоогүй/

эхний хагас

2385

2206

92.5%

16

0.7%

179

7,5%

сүүлийн хагас

7143

6695

93.7%

3

0.04%

448

6,3%

Нийт

9528

8901

93.4%

19

0.2%

627

6,6%