2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

A- A A+
2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН

2018 ОНЫ  I-р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

                                                                                                                               /өссөн дүнгээр/

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг тус газрын цахим хуудас дахь Зочны дэвтэр,  Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын  лавлах 1800-1890 утсанд 7913 иргэн, https://burtgel.gov.mn цахим хуудсан дахь Зочны дэвтэрт 100  иргэн, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төвд 75 иргэн тус байгууллагын албан хаагчид  болон  үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар нийт 8,088  иргэн хандсан    байна. Дээрх санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүрт нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж холбогдох хариуг эргэн мэдэгдэж ажиллалаа.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар түүний дотоод салбар нэгж,  аймаг,  нийслэлийн бүртгэлийн  газар, хэлтэс нь 2018 оны I-р улирлын байдлаар нийт 2,658 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 2,061, биечлэн хандсан 475, утсаар 45, бусад байдлаар 77, тус тус хүлээн авч 2,486  буюу 93,52 %-ийг шийдвэрлэж  ажилласан. Хянагдаж байгаа хугацаа болоогүй 167 буюу 6,2 % Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэгдсэн 4, бусад байгууллагад шилжүүлсэн 1, өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байна.