ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /1-Р УЛИРАЛ/

A- A A+
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /1-Р УЛИРАЛ/

2019/01/01-2019/03/15       

 

 

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал

 

Өргөд-лийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ)

 

448

 

20.8%

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

54

2.5%

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

62

2.9%

Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа

(зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)

 

409

 

18.9%

Хүний нөөц, ёс зүй

Иргэдээс

12

0.55%

Алба хаагчдаас

172

7.97%

Бусад

999

46.3%

Өргөдөл

2156

  100 %      

 

2156

 

100%

Гомдол

150

    6.9 %

Хүсэлт

2006

    93.1 %

-

-

-

 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ,   ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ТАЙЛАН /I улирлын байдлаар/ 

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлах 1800-1890 утсанд 6449 иргэн, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төвд 33 иргэн, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 2156 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан байна. Дээрх 8638 иргэний санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүр нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж, хариуг хүргүүлж ажиллалаа. 2019 оны I улиралд 2156 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 2095, биечлэн хандсан 15, утсаар 3, бусад байдлаар 43 тус тус хүлээн авч 1870 буюу 87,8%-ийг шийдвэрлэж ажилласан. Хянагдаж байгаа, хугацаа болоогүй 263 бусад байгууллагад шилжүүлсэн 23, өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байгаа бөгөөд, шийдвэрлээгүй өргөдөл, гомдол байхгүй болно.