ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /ХАГАС ЖИЛ/

A- A A+
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /ХАГАС ЖИЛ/

2019/01/01-2019/06/14   

 

 

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал

 

Өргөдлийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ)

 

1239

 

21.9%

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

186

3.3%

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

96

2.9%

Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа

(зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)

 

1328

 

23.5%

Хүний нөөц, ёс зүй

Иргэдээс

49

0.86%

Алба хаагчдаас

386

6.84%

Бусад /Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив /

2353

41.7%

1.Өргөдөл

5325

    94.5 %      

 

5637

 

100%

1.1.Хүсэлт

5325

    94.5 %

1.2.Санал

0

         0 %

1.3.Мэдэгдэл

0

         0 %

2.Гомдол

312

      5.5 %    

-

-

-

     УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН   

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв contact@burtgel.gov.mn болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлах 1800-1890 утсанд 15299 иргэн, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төвд 69 иргэн, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 5637 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан байна. Дээрх 21005 иргэний санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүр нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж, хариуг хүргүүлж ажиллалаа. 2019 оны эхний хагас жилд 5637 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 5491, биечлэн хандсан 21, утсаар 7, бусад байдлаар 125 тус тус хүлээн авч 5382 буюу 96,2%-ийг шийдвэрлэж ажилласан. Хянагдаж байгаа, хугацаа болоогүй 213 бусад байгууллагад шилжүүлсэн 40, хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 2 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байгаа бөгөөд, шийдвэрлээгүй өргөдөл, гомдол байхгүй болно.