ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /3-Р УЛИРАЛ/

A- A A+
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА /3-Р УЛИРАЛ/

2019.01.01-2019.09.10 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал

 

Өргөдлийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ)

 

1922

 

22.7%

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

265

3.2%

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

210

2.5%

Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа

(зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)

 

1937

 

22.9%

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

2861

33.8%

Хүний нөөц, ёс зүй

Иргэдээс

130

1.5%

Алба хаагчдаас

484

5.7%

Бусад

654

7.7%

1.Өргөдөл

8122

    95.9 %      

 

 

 

100%

1.1.Хүсэлт

8112

    95.85 %

1.2.Санал

10

    0.11 %

1.3.Мэдэгдэл

0

         0 %

2.Гомдол

341

      4.1 %    

-

-

-

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ III УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв contact@burtgel.gov.mn болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлах 1800-1890 утсанд 21687 иргэн, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төвд 144 иргэн, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 8463 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан байна. Дээрх 30150 иргэний санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүр нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж, хариуг хүргүүлж ажиллалаа. 2019 оны эхний хагас жилд 8463 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 8022, биечлэн хандсан 93, утсаар 85, цахим хаягаар 86 бусад байдлаар 33 тус тус хүлээн авч 8257 буюу 97,57%-ийг шийдвэрлэж ажилласан. Хянагдаж байгаа, хугацаа болоогүй 175 бусад байгууллагад шилжүүлсэн 31, хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 2 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байгаа бөгөөд, шийдвэрлээгүй өргөдөл, гомдол байхгүй болно.