Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /жилийн эцэс/

A- A A+
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /жилийн эцэс/

 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА

 

 

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал

 

Өргөд-лийн тоо

Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуул-сан хувь

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад  паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ)

 

2242

 

19.8%

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

384

3.4%

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа

266

2.35%

Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа

(зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах)

 

2758

 

24.4%

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

4004

35.4%

Хүний нөөц, ёс зүй

Иргэдээс

64

0.56%

Алба хаагчдаас

659

5.8%

Бусад

929

8.2%

1.Өргөдөл

10681

    94.5 %      

 

 

 

100%

1.1.Хүсэлт

10671

    94.4 %

1.2.Санал

6

    0.05 %

1.3.Мэдэгдэл

4

    0.03 %

2.Гомдол

625

      5.5 %    

-

-

-

                                      УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ,
                                                 ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв contact@burtgel.gov.mn болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлах 1800-1890 утсанд 28496 иргэн, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төвд 172 иргэн, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 11306 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан байна. Дээрх 39977 иргэний санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүр нь холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт уламжлан шийдвэрлүүлж, хариуг хүргүүлж ажиллалаа. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 11306 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт иргэд байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлснээс бичгээр 10712, биечлэн хандсан 150, утсаар 144, цахим хаягаар 106 бусад байдлаар 22 тус тус хүлээн авч 11220 буюу 99,23%-ийг шийдвэрлэж ажилласан. Хянагдаж байгаа, хугацаа болоогүй 86 бусад байгууллагад шилжүүлсэн 43, хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 2 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт байгаа бөгөөд, шийдвэрлээгүй өргөдөл, гомдол байхгүй болно.