Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд шинээр бүргүүлэхэд
 1. УБ-12 маягтыг 1 хувь бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/
 3. ГХОХХК байгуулах тухай шийдвэр, тогтоолын эх хувь /баталгаат орчуулгын хамт/
 4. Хоёр буюу түүнээс дээш этгээд хамтран байгуулж байгаа бол хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд байгуулсан гэрээ/монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. ГХОХХК-ийн дүрэм/монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 6. Хөрөнгө оруулагч хувь хүн бол Монгол Улсад хилээр нэвтрэх эрх олгосон зөвшөөрөл, паспортын хуулбар/Хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, баталгаат орчуулгын хамт/
 7. Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт/Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш /
 8. Хөрөнгө оруулалтыг мөнгөн хөрөнгөөр хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга
 9. Хөдлөх эд хөрөнгөөр хийж байгаа бол гаалийн байгууллагын мэдүүлэг,
 10. Оюуны үнэт зүйлээр хийж байгаа бол тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг /ХЭУБ-ийн тухай хуулийн 17.2.4/
 11. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122211 дансанд 750.000 төгрөг/
 12. Итгэмжлэл/итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 13. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ЖИЧ:Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшиж, уул уурхай, банк санхүү, хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа явуулах бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл /эх хувь/

Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгүүлэхэд
 1. УБ-13 маягтыг 1 хувь бөглөх
 2. Төлөөлөгчийн газар байгуулах, удирдлагыг томилсон тухай эх компанийн шийдвэр, тогтоолын эх хувь /баталгаат орчуулга/
 3. Тухайн орны хууль тогтоомжийн дагуу уг байгууллага гадаадад төлөөлөгчийн газраа нээж ажиллуулахад өөрийн улсын эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авахаар заасан байвал уг зөвшөөрөл /баталгаат орчуулга/
 4. Төлөөлөгчийн газрын удирдлагын иргэний баримт бичгийн хуулбар
 5. Гадаадын хуулийн этгээдийн танилцуулга, дүрмийн хуулбар /баталгаат орчуулга/
 6. Гадаадын хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар /баталгаат орчуулга/
 7. Төлөөлөгчийн газрын дүрэм /монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 1.100.000 төгрөг/
 9. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэхэд
 1. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулах тухай өргөдөл /УБ-12/ 1 хувь
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/
 3. Нөхөрлөлийн бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол 2 хувь
 4. Нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээ 2 хувь
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банкны 1401002649 дансанд 750 000 төгрөг/
 6. Үүсгэн байгуулагч нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, Гадаад улсын иргэн бол гадаад паспортын хуулбар 1 хувь, Монгол улсад хилээр нэвтрах эрх олгосон зөвшөөрөл
 7. Гишүүдээс нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа /Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5 заалтыг баримтална/
 8. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөлийн гишүүн тус бүрд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон бүртгэлийн гэрчилгээ
 9. Гадаад улс дахь хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл болон өргөдөл гаргагч нь тус байгууллагын гишүүн бөгөөд эрх олгосон болохыг нотолсон тодорхойлолт
 10. Энэ жагсаалтын 10-т заасан хуулийн этгээд нь тухайн улсдаа хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулдаг тухайн эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт эсхүл хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 11. Өмгөөлөгчийн шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээ, үнэмлэхний хуулбар эх хувийг улсын бүртгэгчид үзүүлэх/ 1 хувь
 12. Дээрх баримт бичиг нь Монгол хэл дээр байх бөгөөд гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийг орчуулж хавсаргана.
 13. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай монгол улсын хуулийн этгээдийн орон нутаг дахсалбар бүртгүүлэхэд
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Салбарын журам
 4. Салбарын эрхлэгчийн иргэний үнэмлэх, паспортын хуулбар
 5. Хаягийн нотлох баримт бичиг /түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 20 000 төгрөг/
 8. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай монгол улсын хуулийн этгээдийн орон нутаг дах төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэхэд
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Төлөөлөгчийн газрын журам
 4. Иргэний үнэмлэх, паспортын хуулбар
 5. Хаягийн нотлох баримт бичиг /түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 20 000 төгрөг/
 8. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Хөрөнгө оруулагчийн анкет
To register /incorporating/ new foreign investment limited liability company
 1. Fill in 1 copy of UB-12 form.
 2. Legal entity name verification /500 tugriks in Golomt bank 1401002649, or Xac Bank 5001122188 account/.
 3. Authentic verdict and regulation on establishing Foreign Investment LLC.
 4. A contract made between shareholders if 2 or more person establish jointly. /1 copy in Mongolian, 1 copy in certified translation/
 5. Law on Foreign Investment LLC. /2 copy in Mongolian, 1 copy in certified translation/
 6. If the investor is an individual, visa permission for the entry to Mongolian border, passport copy. /If the investor is a legal entity, legal entity registry certificate copy, with certified translation/
 7. Document indicating the investment. /According to 3.1.5 of Law on Investment amount of investment on each investors must be overall equity of US$100, 000 and more or equivalent in Mongolian tugriks or MNT/
 8. Bank statement or account statement indicating the transfer of money from abroad if the investment is made in monetary assets.
 9. Customs report if the investment is made in tangible asset.
 10. Documents authenticating from the authorized organization of the country if it is made in intellectual property. /17.2.4 of Law on Legal Entity State Registration/
 11. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

Remark: If a foreign government owned legal entity holds 33 percent and more percentage of the total shares issued by the legal entities of Mongolia which deal with business in mining, bank and finance, media and communication sectors shall get permission. 

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register new Representative office of a foreign investment business entity.
 1. Fill in 1 copy of UB-13 form.
 2. Authentic verdict and regulation from parent company to establish Representative office and appointing the authority. /certified translation, verdict if 1 member and regulation if 2 or more members/.
 3. A permission is needed if the organization should get permission from authorized organization of the country according to the law in order to establish representative office in foreign country. /certified translation/
 4. Representative office authority citizen document copy.
 5. Introduction and rule copy of foreign legal entity. /certified translation/
 6. Foreign legal entity certificate copy. /certified translation/
 7. Representative office rule. / 2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/
 8. Receipt of paying state stamp duty. /1,100,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 9. / Not necessary if official to represent without proxy/
 10. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment limited liability partnership
 1. To fill in foreign investment entity establishment application form /UB-12/ 1 copy.
 2. Legal entity name verification /500 tugriks in Golomt bank 1401002649, or Xac Bank 5001122188 account/.
 3. Partnership all members minute and protocol 2 copies.
 4. Partnership establishment contract 2 copies.
 5. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 6. ID card 1 copy if the founder is Mongolian citizen, passport and permission to enter Mongolian border if foreign citizen.
 7. Assertion from relevant organization about contributed asset from members into partnership. /To adhere 3.1.5 of Law on Investment/
 8. Registration certificate for each member of foreign investment limited liability partnership from State Central Administrative Body in charge of Legal Affairs.
 9. Statement demonstrating that the applicant is member of the organization and is chartered if to operate on behalf of foreign legal entity.
 10. Authorized organization, which established and operate in frame of law of the country, statement or legal entity registration certificate copy
 11. Barrister proxy in court certificate 1 copy. /To show the authentic to state registrar/
 12. The above mentioned documents must be in Mongolian and documents perpetrated in English must be translated and enclosed.
 13. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment Mongolian legal entity branch in local area.
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Shareholder verdict, certified translation. /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. Branch rule.
 4. Branch manager ID card and passport copy.
 5. Document indicating the address. /may register with lease agreement or intangible asset certificate or ID card address/.
 6. State Registration certificate authentic.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /20,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment Mongolian legal entity Representative Office in local area.
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Shareholder verdict, certified translation. /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. Representative Office rule.
 4. ID card and passport copy.
 5. Document indicating the address. /may register with lease agreement or intangible asset certificate or ID card address/.
 6. State Registration certificate authentic.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /20,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To make amendment to foreign investment legal entity information To extend time period of FILLC:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. State Registration certificate authentic.
 3. Receipt of paying state stamp duty. /75,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 4. / Not necessary if official to represent without proxy/
 5. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To extend time period of Representative Office:

 1. To fill in UB-05 form.
 2. Parent company verdict and regulation /certified translation/.
 3. Relevant tax department statement.
 4. Representative office certificate /authentic/.
 5. Last 2 years records of performance.
 6. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 7. / Not necessary if official to represent without proxy/
 8. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

 

Remark: To claim extension application to State Registration organization not less than 10 days before representative office certificate expiration. 

 
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
Change related to shareholder:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change relative to incorporative asset:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change in name:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change in Executive admission /president/:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

To renew or to be registered for renewed registration a foreign investment legal entity certificate.
 1. To fill in UB-04 and UB-05 forms.
 2. Shareholder verdict, /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. State Registration certificate. /If lost authentic newspaper of announcement on daily newspaper/.
 4. Receipt of paying state stamp duty. /44,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/.
 5. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To get foreign investor card for the first time, extend and retake

To get foreign investor card for the first time:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Authentic verdict and regulation of assignment to the position, certified translation. /not necessary for investor/.
 3. Application /1 copy of photo/.
 4. Passport copy.
 5. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 6. Relevant tax department statement.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To extend foreign investor card:

To extend foreign investor card:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Passport copy.
 3. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 4. Relevant tax department statement.
 5. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 6. / Not necessary if official to represent without proxy/
 7. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To retake foreign investor card:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Announcement announced in daily newspaper. /newspaper authentic/.
 3. Passport copy.
 4. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 5. Relevant tax department statement.
 6. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 7. / Not necessary if official to represent without proxy/
 8. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.

Хайлт