Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд шинээр бүргүүлэхэд

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  дансанд 500 төгрөг /

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

2

УБ-12 маягтыг бөглөх

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

3

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Үүсгэн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэх.

Шийдвэртээ гүйцэтгэх захирлыг томилж, компанийн дүрмээ хавсралтаар баталж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байна. Үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.  

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол тухайн толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гаргаж, дүрмийг баталсан байна.

Шийдвэрийг гадаад хэл дээр үйлдсэн бол Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байна.

4

 

Дүрэм /2 хувь, орчуулга 1 хувь/

Монгол хэл дээр 2 хувь үйлдэх ба гадаад хэлрүү /1хувь/ баталгаат орчуулга хийлгэж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмдээ заавал тусгана

5

Гэрээ /2 хувь, орчуулга 1 хувь/

Хоёр ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хамтран ажиллах нөхцлүүдээ тусгасан гэрээг Монгол хэл дээр 2 хувь байгуулж, нотариатаар батлуулсан  байх. Гадаад хэлрүү /1хувь/ баталгаат орчуулга хийлгэх.

6

Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх.
Гадаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг.

7

Хаягийн нотлох баримт
/1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар

8

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 750.000 төгрөг тушаасан баримтаа авч ирэх

ГХОХХК-ийн хувьд: Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн баримт бичиг нь Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хугацаа сунгах

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягтыг бөглөж /Тамгаа дарах/

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

 

3

Татварын хэлтсийн тодорхойлолт

Татварын хэлтэстээ бүртгэлтэй бөгөөд тайлангаа тушааж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгааг нотлох зорилготой.

4

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 75.000 төгрөг тушаах

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/

 

 

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
 • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 1 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

 

Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх / Тамгаа дарах /

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулсан компанийн /хувьцаа эзэмшигчдийн/ шийдвэр

Шийдвэртээ хугацаа сунгах болсон тухай тусгана.
Гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улсад үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газрын баталгааны тэмдэг дарагдсан байх.

3

Төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ /эх хувь/

-

4

Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /1хувь/

Татварын хэлтэстээ бүртгэлтэй бөгөөд тайлангаа тушааж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгааг нотлох зорилготой.

5

Төлөөлөгчийн газрын сүүлийн 2 жилийн үйл ажиллагааны товч тайлан

-

6

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

750.000 төгрөгийг Голомт банк банкны 140 100 26 49 тоот дансанд тушаах

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд/компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/

 

 

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах шаардлагатай. /http://www.legalinfo.mn
Хөрөнгө оруулагчийн карт /тодорхойлолт/

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Карт шинээр авахад

Карт дахин авахад

Картны хугацаа сунгахад

1

Албан бичиг /ОӨУБЕГ-ын ХЭБГ-т хандсан/

Карт авах хүний овог нэр, албан тушаалыг бичсэн

шаардлагатай

шаардлагатай

шаардлагатай

2

Гүйцэтгэх захирал карт авах бол түүнийг томилсон шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр

шаардлагатай

 

 

3

Анкет /1 хувь цээж зураг/

 

шаардлагатай

 

 

4

Карт авах иргэний паспортын хуулбар

 

шаардлагатай

Паспорт өөрчлөгдөөгүй бол шаардлагагүй

5

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

шаардлагатай

Гэрчилгээний хугацаа сунгагдсан байх

6

Харъяа татварын албаны тодорхойлолт

Бүртгэлтэй бөгөөд тайлангаа өгдөг тухай

шаардлагатай

шаардлагатай

шаардлагатай

7

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Хас банк 5001122199 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 5.000 төгрөг тушаах

шаардлагатай

шаардлагатай

шаардлагатай

8

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан байх

Сонинг эх хувиар авч ирэх

 

шаардлагатай

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
Хөрөнгө оруулагчийн анкет
To register /incorporating/ new foreign investment limited liability company
 1. Fill in 1 copy of UB-12 form.
 2. Legal entity name verification /500 tugriks in Golomt bank 1401002649, or Xac Bank 5001122188 account/.
 3. Authentic verdict and regulation on establishing Foreign Investment LLC.
 4. A contract made between shareholders if 2 or more person establish jointly. /1 copy in Mongolian, 1 copy in certified translation/
 5. Law on Foreign Investment LLC. /2 copy in Mongolian, 1 copy in certified translation/
 6. If the investor is an individual, visa permission for the entry to Mongolian border, passport copy. /If the investor is a legal entity, legal entity registry certificate copy, with certified translation/
 7. Document indicating the investment. /According to 3.1.5 of Law on Investment amount of investment on each investors must be overall equity of US$100, 000 and more or equivalent in Mongolian tugriks or MNT/
 8. Bank statement or account statement indicating the transfer of money from abroad if the investment is made in monetary assets.
 9. Customs report if the investment is made in tangible asset.
 10. Documents authenticating from the authorized organization of the country if it is made in intellectual property. /17.2.4 of Law on Legal Entity State Registration/
 11. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

Remark: If a foreign government owned legal entity holds 33 percent and more percentage of the total shares issued by the legal entities of Mongolia which deal with business in mining, bank and finance, media and communication sectors shall get permission. 

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register new Representative office of a foreign investment business entity.
 1. Fill in 1 copy of UB-13 form.
 2. Authentic verdict and regulation from parent company to establish Representative office and appointing the authority. /certified translation, verdict if 1 member and regulation if 2 or more members/.
 3. A permission is needed if the organization should get permission from authorized organization of the country according to the law in order to establish representative office in foreign country. /certified translation/
 4. Representative office authority citizen document copy.
 5. Introduction and rule copy of foreign legal entity. /certified translation/
 6. Foreign legal entity certificate copy. /certified translation/
 7. Representative office rule. / 2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/
 8. Receipt of paying state stamp duty. /1,100,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 9. / Not necessary if official to represent without proxy/
 10. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment limited liability partnership
 1. To fill in foreign investment entity establishment application form /UB-12/ 1 copy.
 2. Legal entity name verification /500 tugriks in Golomt bank 1401002649, or Xac Bank 5001122188 account/.
 3. Partnership all members minute and protocol 2 copies.
 4. Partnership establishment contract 2 copies.
 5. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 6. ID card 1 copy if the founder is Mongolian citizen, passport and permission to enter Mongolian border if foreign citizen.
 7. Assertion from relevant organization about contributed asset from members into partnership. /To adhere 3.1.5 of Law on Investment/
 8. Registration certificate for each member of foreign investment limited liability partnership from State Central Administrative Body in charge of Legal Affairs.
 9. Statement demonstrating that the applicant is member of the organization and is chartered if to operate on behalf of foreign legal entity.
 10. Authorized organization, which established and operate in frame of law of the country, statement or legal entity registration certificate copy
 11. Barrister proxy in court certificate 1 copy. /To show the authentic to state registrar/
 12. The above mentioned documents must be in Mongolian and documents perpetrated in English must be translated and enclosed.
 13. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment Mongolian legal entity branch in local area.
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Shareholder verdict, certified translation. /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. Branch rule.
 4. Branch manager ID card and passport copy.
 5. Document indicating the address. /may register with lease agreement or intangible asset certificate or ID card address/.
 6. State Registration certificate authentic.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /20,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To register foreign investment Mongolian legal entity Representative Office in local area.
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Shareholder verdict, certified translation. /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. Representative Office rule.
 4. ID card and passport copy.
 5. Document indicating the address. /may register with lease agreement or intangible asset certificate or ID card address/.
 6. State Registration certificate authentic.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /20,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To make amendment to foreign investment legal entity information To extend time period of FILLC:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. State Registration certificate authentic.
 3. Receipt of paying state stamp duty. /75,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 4. / Not necessary if official to represent without proxy/
 5. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To extend time period of Representative Office:

 1. To fill in UB-05 form.
 2. Parent company verdict and regulation /certified translation/.
 3. Relevant tax department statement.
 4. Representative office certificate /authentic/.
 5. Last 2 years records of performance.
 6. Receipt of paying state stamp duty. /750,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 7. / Not necessary if official to represent without proxy/
 8. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

 

Remark: To claim extension application to State Registration organization not less than 10 days before representative office certificate expiration. 

 
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
Change related to shareholder:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change relative to incorporative asset:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change in name:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

Change in Executive admission /president/:
 1. To fill in UB-05 form.
 2. Founder verdict, certified translation. / Minute and protocol if it has 2 or more founders/.
 3. Assignation contract. /to be notarized/.
 4. Contract to sell share, buy share, endow. /to be notarized/.
 5. Remark: in case it is concluded in foreign country, contract to sell share, buy share and endow must be denoted by Embassy and Consul notary or by Apostille.
 6. Renewed rule. /2 copies in Mongolian, certified translation 1 copy/.
 7. Contract denoted by notary if it has 2 or more shareholders. /1 copy in Mongolian and 1 copy in certified translation/.
 8. Passport copy of additional shareholder, certificate copy and brief introduction if legal entity. /certified translation/.
 9. Bank statement and account statement of additional shareholder.
 10. State Registration certificate authentic.
 11. Receipt of paying state stamp duty. /40,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 12. / Not necessary if official to represent without proxy/
 13. Financial guaranteed balance sheet. /In case shareholder added and change in incorporative asset/.
 14. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
 15. To inform in advance, to let participate, to inform and insist a person, whose right and legitimate interest is aggravated.

  

Website: www.burtgel.gov.mn

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890

Business entity registration department, 2nd floor,

3rd flat of state registration department of intellectual property,

police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district

To renew or to be registered for renewed registration a foreign investment legal entity certificate.
 1. To fill in UB-04 and UB-05 forms.
 2. Shareholder verdict, /minute and protocol if it has 2 or more shareholders/.
 3. State Registration certificate. /If lost authentic newspaper of announcement on daily newspaper/.
 4. Receipt of paying state stamp duty. /44,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/.
 5. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To get foreign investor card for the first time, extend and retake

To get foreign investor card for the first time:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Authentic verdict and regulation of assignment to the position, certified translation. /not necessary for investor/.
 3. Application /1 copy of photo/.
 4. Passport copy.
 5. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 6. Relevant tax department statement.
 7. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 8. / Not necessary if official to represent without proxy/
 9. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.
Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.
To extend foreign investor card:

To extend foreign investor card:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Passport copy.
 3. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 4. Relevant tax department statement.
 5. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 6. / Not necessary if official to represent without proxy/
 7. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

To retake foreign investor card:

 1. Letter /concerned to State Registration Department of Intellectual Property/.
 2. Announcement announced in daily newspaper. /newspaper authentic/.
 3. Passport copy.
 4. State Registration certificate copy. /certificate date extended/.
 5. Relevant tax department statement.
 6. Receipt of paying state stamp duty. /5,000 tugriks in 1401002649 Golomt bank or 5001122211 Xac bank/
 7. / Not necessary if official to represent without proxy/
 8. Other documents according to 11.5.1 and 11.5.2 of Law on State Registration if necessary.

 

Telephone: /976/ 70113580, 1800-1890
Business entity registration department, 2nd floor,
3rd flat of state registration department of intellectual property,
police street, 11thkhoroo, Sukhbaatar district.