Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 750000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.2/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

 

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, 1хувь

 

Нэрээ баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Компани үүсгэн байгуулах тухай
 • Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /тусгай зөвшөөрөл авдаггүй үйл ажиллагаа бичих/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг
 • Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, овог, нэр, регистр /үүсгэн байгуулагч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно/
 • Компанийн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

Шийдвэр /тогтоол/, дүрэмд үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурна.

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол:

 • Охин/хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/  гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.
 • Толгой компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар

5

Дүрэм

 • Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасныг дүрэмдээ тусгана.
 • Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь

6

Гэрээ

2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, нотариатаар батлуулсан  байна.
/Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь/

7

Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх. Гадаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг.

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ

9

Паспортын хуулбар

Эрх бүхий гадаадын иргэдийн паспортын хуулбар

Баримт бичиг нь гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулсан байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах 75000 төгрөг

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.3/
Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үйл ажиллагаа явуулах хугацааг сунгаж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

4

Шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлага ирэх боломжгүй бол нотариатаар итгэмжлэл үйлднэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хөрөнгө оруулагч, удирдлагын талаарх лавлагаа авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ
МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Албан хүсэлт

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал зэрэг эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурагдсан, тамга тэмдэг дарагдсан байна.
/албан хүсэлтэд лавлагаа авах хүний овог нэр, албан тушаалыг бичсэн байх/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Гэрчилгээний хугацаа дуусаагүй байх

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Улсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгох 5000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.4/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үйл ажиллагаа явуулах хугацааг сунгаж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

4

Паспортын хуулбар

Лавлагаа авах хөрөнгө оруулагч, удирдлага, эрх бүхий этгээдийн паспортын хуулбар

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах 750000 төгрөг

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.5/
Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ /эх хувь/

Үйл ажиллагаа явуулах хугацааг сунгаж, гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

4

Шийдвэр/тогтоол/,
/1хувь/

Төлөөлөгчийн газрыг үүсгэн байгуулсан компанийн  шийдвэр/тогтоол/-ыг хувьцаа эзэмшигч, эрх олгогдсон этгээд гаргаж, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

5

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Татварын байгууллагад бүртгэлтэй эсэх тодорхойлолтын зориулалтыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт гэж авсан байх

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн баримт бичиг бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.
 • Шийдвэр/тогтоол/, гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлнэ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Хайлт