Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг;
- Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /эх хувь/
- Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг/эх хувь/
- Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
- Хураамж: үнэ төлбөргүй
Шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг гаргагчаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар авна. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ
Амины орон сууцны байшин, сууц өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд
 • Мэдүүлэг гаргана.
 • Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг;
 • Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /эх хувь/
 • Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг/эх хувь/ Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна
 • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
 • Амины орон сууцны байшин, сууцны зураг төсөл /талбай, хэмжээ тусгах/
 • Амины орон сууцны байшин, сууцыг бүтэн харуулсан гэрэл зураг /А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/ 2 ба түүнээс дээш зэргэлдээ эд хөрөнгийг нэг мэдүүлгээр бүртгүүлэх тохиолдолд нэг кадастр багтаан зургийг авч тайлбар бичих
 • Амины орон сууцны байшин, сууцанд эрх бүхий байгууллагаас олгосон байршлын хаяг.
 • Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
- Өмчлөгчөөр тогтоосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /эх хувь/
- Үйлчилгээний хураамж - 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 төгрөг
Шаардлагатай тохиолдолд мэдүүлэг гаргагчаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Захиалгаар барьж дууссан сууц болон авто зогсоолын өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг:
- Мэдүүлэг гаргана.
- Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, иргэнд өмчлүүлсэн газрын хувьд Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
- Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь/. Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна.
- Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөд эрх бүхий байгууллагаас олгосон байршлын хаяг
- Барилга байгууламжийн зураг төсөл
- Барилга байгууламжийг бүтэн харуулсан гэрэл зураг /өөрийн өмчлөлийн орон сууцны цонхыг дугуйлж тодруулсан байх/
- Орон сууц /автозогсоол, үйлчилгээ/-ыг захиалан бариулсан тухай гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/
- Захиалга авсан этгээд нь хуулийн этгээд бол төлбөр тооцоо дууссан тухай албан бичиг, иргэн бол төлбөр тооцоо дууссан тухай бичиг үйлдэж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
- Захиалагчийн нэрс, тэдгээрийн оруулсан хөрөнгийн хэмжээг тусгасан үл хөдлөх эд хөрөнгийн захиалагчийн нэрсийн жагсаалт
- Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах улсын комиссын дүгнэлт /Барилга байгууламжийг улсын комисс хүлээн авсан дүгнэлтийг урьдчилан ирүүлсэн бол жагсаалтын дагуу бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргаж буй иргэн, хуулийн этгээд улсын комиссын дүгнэлтийг хавсаргах шаардлагагүй./
- Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авах
- Тэмдэгтийн хураамж:
эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
Нэг. Хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг:
 • Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг /эх хувь/
 • Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга /эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн, хэдэн давхарт гэх мэт/
 • Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, гэрээ, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт
 • Газрын эзэмших эрхий гэрчилгээ хуулбар
 • Газар эзэмших гэрээний хуулбар
 • Кадастрын зураг эх хувь./Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна/
 • Эд хөрөнгийн дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан фото зураг /А4 цагаан цаасан дээр нааж тайлбар бичих, 2 ба түүнээс дээш эд хөрөнгө бүртгүүлэх бол тус тусад нь, мөн нэг фото зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
 • Барилгын давхруудын план зураг
 • Барилгын батлагдсан ажлын зураг
 • Үүсгэн байгуулагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм, үүсгэн байгуулах гэрээний хуулбар Шинээр баригдсан болон дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас авсан байна
 • Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.
Хоёр. Иргэний бүрдүүлэх баримт бичиг:
 • Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /үл хөдлөх хөрөнгийн байршил, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн гэх мэтийг бичиж гарын үсгээ зурсан байна.
 • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт /
 • Газрын өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар
 • Газар эзэмших гэрээний хуулбар
 • Кадастрын зураг эх хувь./Кадастрын зураг бүртгүүлэх гэж буй эд хөрөнгө тусгагдсан байна/
 • Эд хөрөнгийг дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан фото зураг./А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, бүртгэлд хоёр ба түүнээс дээш эд хөрөнгө бүртгүүлэх бол тус тусад нь, мөн нэг фото зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
 • Барилгын батлагдсан ажлын зураг, схем
 • Барилгын давхруудын план зураг
 • Шинээр баригдсан барилга, байгууламж, дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас авсан байна.
 • Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.
Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Арилжих гэрээ /эх хувь/
- Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/
Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
- Мэдүүлэг гаргана
- Зээлийн болон барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
- Гэрээнд барьцаалбараар гэрчлэгдэхээр заасан бол барьцаалбарын эх хувь Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн ипотекийг бүртгүүлэх мэдүүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг хавсаргана. Үйлчилгээний хураамж: Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05 хувь, яаралтай 0.1 хувь
- Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд 5000 төгрөг, яаралтай 10.000 төгрөг
- Барьцаалбар: энгийн 3000 төгрөг, яаралтай 6000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Худалдах, худалдан авах гэрээ /эх хувь/
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- Эд хөрөнгө оршин байгаа тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт /эх хувь/
- Үйлчилгээний хураамж:
Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Бэлэглэх гэрээ /эх хувь/
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
- Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Өв эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана.
- Өвлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг, яаралтай 40.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Шүүх, арбитрын шийдвэрээр өмчлөгч, эзэмшигч, Ашиглагч өөрчлөгдсөнийг эрхийн улсын бүртгэлд Бүртгүүлэхэд
- Мэдүүлэг гаргана.
- Шүүх, арбитрын шийдвэр
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/, /Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хураан авах боломжгүй бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг хамт хавсаргана/
Үйлчилгээний хураамж: 20.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Албадан дуудлага худалдааны худалдах, худалдан авах гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эх хувь / Гэрчилгээг эх хувиар хураан авах боломжгүй бол энэ тухай өргөдөл бичиж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтын хамт хавсаргана./
 • Худалдан авсан өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Эд хөрөнгийг төлбөр төлөгчид хүлээлгэн өгсөн акт
 • Эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт
 • Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дуусгавар болсон тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэр, албан бичиг/эх хувь/
 • Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсаргаж хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
- Мэдүүлэг гаргана. /түрээслэгч, түрээслүүлэгч аль нэг нь гаргана./
- Түрээсийн гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/
- Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
Үйлчилгээний хураамж: 10.000 төгрөг, яаралтай 20.000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл /эд хөрөнгө оршин байгаа дүүргийн тойргийн нотариатаар гэрчлүүлж гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргасан байна./
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 • Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 8000 төгрөг, Яаралтай бол 16.000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт залруулга хийх, эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх, эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэхийг хүссэн өргөдөл /Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд газрын кадастрын зургийг шинээр хийлгэсэн байх/
 • Эрхийн улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийн өмнө түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд хөндөгдөж болох иргэн, хуулийн этгээд буюу төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг хуульд зааснаар авсан байна.
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 • Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 8000 төгрөг, Яаралтай бол 16.000 төгрөг/
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл / өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
 • Гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан сонин /эх хувь/
 • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд Улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно. Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд Улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно. Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна./
 • Гэмтээсэн гэрчилгээ /эх хувь /
 • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20.000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /хэрвээ тухайн эд хөрөнгийн өмчлөгч биш бол өмчлөгчөөс олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, эсхүл итгэмжлэлтэй байна./
 • Өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/
 • Үйлчилгээний хураамж : - Дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, Яаралтай бол 10000 төгрөг.
 • Хураангуй лавлагаа 1000 төгрөг, Яаралтай бол 2000 төгрөг.
 • Хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь 500 төгрөг, яаралтай 1000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Газрын тухай хуулийн 34.1-д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
 • Газар өмчлөгчтэй байгуулсан газар эзэмших, ашиглах гэрээний хуулбар
 • Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 • Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 • Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан зөвшөөрөл /эх хувь/
 • Газар эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрэм, захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Үйлчилгээний хураамж: 10000төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг гаргана
- Барилга байгууламж барих эрх олж авсан гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/
- Эрх үүсгэсэн шийдвэр
Үйлчилгээний хураамж: 10.000 төгрөг, яаралтай 20000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Сервитутын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
- Мэдүүлэг;
-Гэрээ / эх хувь/;
-Иргэний өмчийн газарт Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу нийтийн сервитут тогтоосон бол мэдүүлэгт нийтийн сервитут тогтоох тухай сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг эх хувиар нь хавсаргана.
Үйлчилгээний хураамж: 10.000 төгрөг, яаралтай 20000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Узуфруктын эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Иргэний хуулийн 152.1-д заасан, эд хөрөнгийг хязгаартай эзэмшиж, ашиглах эрх /цаашид “узуфрукт” гэх/-ийг түүнийг эзэмшигчийн гаргасан мэдүүлгийг үндэслэн бүртгэнэ.
 • Узуфрукт эзэмшигч нь тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалах, түрээслэх тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт Иргэний хуулийн 152.2-т заасан өмчлөгчийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
 • Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
Өв залгамжлагч, худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно.
 • Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх хүсэлтийг өмчлөгч, худалдан авагч эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хамтран гаргах ба хүсэлтэд худалдан авагч болон өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
 • Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Үйлчилгээний хураамж : 5000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
 • Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгоход үнэ төлбөргүй.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд болон үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна. Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт багтаан бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 • Иргэний хуулийн 152.1-д заасан, эд хөрөнгийг хязгаартай эзэмшиж, ашиглах эрх /цаашид “узуфрукт” гэх/-ийг түүнийг эзэмшигчийн гаргасан мэдүүлгийг үндэслэн бүртгэнэ.
 • Узуфрукт эзэмшигч нь тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалах, түрээслэх тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт Иргэний хуулийн 152.2-т заасан өмчлөгчийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
 • Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг
 • Мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтууд, үйлчилгээний хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ.
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг хаахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг хаалгахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 • Өмчлөгчийн өргөдөл /өргөдөлд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг хаалгах болсон хуулийн үндэслэлийг тодорхой бичнэ. Өмчлөгч, хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна./
 • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь
 • Үнэ төлбөргүй
 • Мэдүүлэг бөглөнө
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
- Мэдүүлэг гаргана /гэрээнд оролцогч аль нэг тал, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргана./
- Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/
Үйлчилгээний хураамж: 10.000 төгрөг, яаралтай 20000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Батлан даалтын гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
- Мэдүүлэг гаргана / өмчлөгч, эсхүл батлан даагчийн аль нэг нь гаргана./
- Батлан даалтын гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/
- Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
Үйлчилгээний хураамж:10.000 төгрөг, яаралтай 20000 төгрөг Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор, яаралтай ажлын 8 цагт багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.
Барьж дуусаагүй үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд
 • Мэдүүлэг гаргана.
 • Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг /өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд гэх мэт /
 • Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд тодорхой болзол хангаснаар ирээдүйд өмчлөх эрх үүсэх гэрээ, хэлцэл хийгдсэн бол гэрээ, хэлцлийн хуулбар
 • Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээ, иргэнд өмчлүүлсэн газрын хувьд Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
 • Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь/. Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна.
 • Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөд эрх бүхий байгууллагаас олгосон байршлын хаяг
 • Барилга байгууламжийн зураг төсөл
 • Барилга байгууламжийг 4 талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг /өөрийн өмчлөлийн орон сууцны цонхыг дугуйлж тодруулсан байх/
 • Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн гүйцэтгэлийн хувийг өмчлөгчийн тодорхойлсон баримт
 • 2 болон түүнээс олон этгээд хөрөнгө оруулсан, эсхүл 2 болон түүнээс олон захиалагчтай барьж дуусаагүй үл хөдлөх эд хөрөнгийг захиалга хүлээн авагч этгээд дангаараа өмчлөх эрхээ бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргасан бол захиалагч тус бүрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл
 • Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авах
 • Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт

            Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгийн эх хувийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэж, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.