Нэрээ авснаас хойш 30 хоногт бүртгүүлэх хуультайг анхаарах

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.burtgel.gov.mn хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/
1 хувь

 

/Нэр баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ/

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Компани үүсгэн байгуулах тухай
 • Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа, /тусгай зөвшөөрөл авдаггүй үйл ажиллагаа бичих/
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг,
 • Гүйцэтгэх захирлыг сонгон, овог, нэр, регистрийн дугаар, /үүсгэн байгуулагч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно/
 • Компанийн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

Шийдвэр/тогтоол/, дүрэмд үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурна.

Хэрэв компани төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-тэй байх бол:

 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон байх. Овог, нэр, регистрийн дугаарыг тодорхой бичсэн байх
 • ТУЗ нь тогтоол гаргаж, даргаа сонгох ба ТУЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол:

 • Охин/хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/  гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.Толгой компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар авч ирнэ.

Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасныг тусгаж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  http://www.legalinfo.mn/law/details/310

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар.

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Хөрөнгийн нотлох баримт

Компанийн дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсан баримт /дансны хуулга/ хөрөнгийн хэмжээнд дээд, доод хязгаар байхгүй

9

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Холбоо /Төрийн бус байгууллага/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.burtgel.gov.mn хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр/тогтоол/ 1хувь

Иргэний хуульд заасны дагуу холбоог 3 ба түүнээс дээш иргэн, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна.

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Холбоо/ТББ/-г үүсгэн байгуулах тухай
 • Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /ашгийн бус/
 • Эрх барих байгууллага буюу Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар

/үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/

5

Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн даргаа сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан, УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
/Гүйцэтгэх захиралтай байж болох бөгөөд УЗ-ийн хурлаарсонгоно. УЗ-ийн дарга нь гүйцэтгэх захирал байж болохгүй/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг тусгана.
Холбоо/ТББ/ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байх

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

9

Боловсрол сургалт, телевиз, радио, вэб сайт, тусгай дугаарын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувьд холбогдох төрийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл.
Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах холбоо/ТББ/, нөхөрлөлийн хувьд БОХТ хуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэнэ. 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Сан

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/ /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Санг үүсгэн байгуулах тухай
 • Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа
 • Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар

/Удирдах зөвлөл нь хандивлагч, дэмжигч, тэдгээрийн томилсон төлөөллөөс бүрдэнэ. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй, овог, нэр, регистрийн дугаар нь тодорхой бичигдсэн байх/

5

Удирдах зөвлөлийн  тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирал, хяналтын зөвлөлийг сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
/Хяналтын зөвлөл нь 3, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/

6

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэмд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10, 23, 25 дугаар зүйлд заасныг тусгана.

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Шашны байгууллага

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 200000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол

Сүм, хийдийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулах бол аймгийн ИТХ-аас, Нийслэл хотод явуулах бол Нийслэлийн ИТХ-аас олгосон зөвшөөрөл.
/Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 9.1/

5

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/ /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Шашны байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай
 • Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагааг тусгах
 • Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар
 • Дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

/Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь сондгой тооны гишүүдтэй байна/

6

Удирдах зөвлөлийн  тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн даргаа сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан, УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
/Гүйцэтгэх захиралтай байж болох бөгөөд УЗ-ийн хурлаарсонгоно. УЗ-ийн дарга нь гүйцэтгэх захирал байж болохгүй/

7

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэмд “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”-ийн 9.3, “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг тусгана. /www.legalinfo.mn/
/дүрэм нь Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хянагдсан байх/

8

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

9

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгуулага /Холбоо/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Харьяалагдах үйлдвэрчний  эвлэлийн холбооны албан бичиг

Гишүүн байгууллагаар элсүүлсэн тухай Монголын үйлдвэрчний  эвлэлийн харьяа аль нэг холбооны албан бичиг

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • ҮЭБ-ыг үүсгэн байгуулах тухай
 • Дарга, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар, /зөвлөл нь сондгой тооны гишүүдтэй байх ба ҮЭБ-ын дарга нь зөвлөлийн дарга байна/
 • Дүрмээ хавсралтаар баталсан байх /эсхүл үйлдвэрчний  эвлэлийн харьяа аль нэг холбооны дүрмийг дагаж мөрдөхөө тусгасан байх/.

Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн овог, нэр, ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрийг тусгасан, хурал даргалагч болон гишүүд гарын үсэг зурах/

6

Дүрэм /2 хувь/

Харьяалагдах дээд холбооны дүрмээр ажиллах бол уг дүрмийн хуулбар

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн, дарга гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ /байгууллагын тодорхойлолт байж болно/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хоршоо

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Гишүүдээс нийлүүлсэн хувь хөрөнгийг нотлох  баримт

Банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг байршуулсан баримт. /гишүүн тус бүрээр эсхүл нэгдсэн байдлаар байршуулсан байж болно/

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл
/1 хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • хоршоог үүсгэн байгуулах тухай
 • хоршооны эрхлэх үйл ажиллагаа
 • хоршооны оршин байх газрын хаяг, утасны дугаар
 • нийт хөрөнгийн хэмжээ
 • хоршооны дүрмийг хавсралтаар батлах
 • хоршооны дарга, тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн гишүүд/овог, нэр, регистрийн дугаар/-ийг сонгож, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байх.

/Хоршооны тухай хууль 27.2. Тэргүүлэгчид нь дарга, хоёр буюу түүнээс дээш гишүүнээс бүрдэх ба Тэргүүлэгчдийн дарга нь хоршооны дарга байна”/
Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн овог, нэр, регистрийн дугаар, ирц, хэлэлцсэн, шийдвэрлэсэн асуудлыг тусган хурал даргалагч болон гишүүд гарын үсэг зурна.

6

Дүрэм /2 хувь/

Хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийн тусгаж, тус хуулийн 11.2.1-д зааснаар хоршооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

7

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ/хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /удирдлагын гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Хадгаламж зээлийн хоршооны хувьд СЗХ-оос олгосон зөвшөөрөл авч ирэх

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Нөхөрлөл

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Хөрөнгийг нотлох  баримт

Мөнгөн хөрөнгө бол банкны дансны хуулга, эд хөрөнгөөр хөрөнгө оруулсан бол үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тусгаж, хөрөнгийн жагсаалт, үнийн дүнг хавсралтаар баталсан байна. 

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл
/1 хувь/

Шийдвэр /тогтоол/-т:

 • нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах
 • нөхөрлөлийн эрхлэх үйл ажиллагаа
 • нөхөрлөлийн оршин байх газрын хаяг
 • нийт хөрөнгийн хэмжээ
 • нөхөрлөлийн гэрээг батлах
 • нөхөрлөлийн удирдах эрх бүхий этгээдийг сонгон гишүүд гарын үсэг зурна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн байдлыг тодорхой тусган, гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

6

Үүсгэн байгуулах гэрээ
/2 хувь/

Нөхөрлөлийн гэрээг Нөхөрлөлийн тухай хуульд заасны дагуу үйлдэнэ. Нөхөрлөлийн хэлбэрээс хамааран уг гэрээнд тусгах зүйлс ялгаатай бөгөөд Нөхөрлөлийн тухай хуулийг сайтар уншиж гэрээгээ байгуулахыг зөвлөе. www.legalinfo.mn  

7

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл /ХХН/-ийн тухайд гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар /Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 29.1/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Төрийн байгууллага, албан газар, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

Үүсгэн байгуулсан, удирдлага томилсон тухай Засгийн газар болон хуулиар эрх олгогдсон этгээдийн шийдвэр. /хууль, тогтоол, тушаал, захирамж/

5

Дүрэм /2 хувь/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх бүхий этгээдээс баталсан байх

6

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /байгууллагын тодорхойлолт байж болно/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Салбар, төлөөлөгчийн газар

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл

 • Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар  УБ-05 маягт
 • Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар УБ-11 маягт 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэгтийн хураамж 20000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649, 5000 төгрөгийг Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт,
 • Гадаадын хуулийн этгээдйин төлөөлөгчийн газрын тэмдэгтийн хураамж 1.100.000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулсан тухай тэмдэглэгээ хийгдэнэ.

Үүсгэн байгуулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар /Иргэний хуулийн 29.4/

4

Шийдвэр /тогтоол/ /1хувь/

Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллага /ХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчид, холбоо/ТББ/, сангийн тухайд удирдах зөвлөл, нөхөрлөл, хоршооны тухайд бүх гишүүдийн хурал/-ын шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Салбар, төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах тухай
 • Удирдлагыг томилох
 • Салбар, төлөөлөгчийн газар байрших хаяг, утасны дугаар
 • Ажиллах журмыг хавсралтаар батлах

5

Журам  /1 хувь/

Журамд салбар, төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллааг тусгах.
Иргэний хууль: 29.2.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ.
29.3.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.

6

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Удирдага нь гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.

7

Хаягийн нотлох баримт

Салбар, төлөөлөгчийн газар байрлах үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ/хуулбар/, түрээсийн гэрээ.

Хууль, журамд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл /жишээ нь банк, даатгал, аудит, ББСБ, ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл байх/

Баримт бичиг нь:

 • гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулсан,
 •  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ эсхүл Дипломат төлөөлөгчийн газар,  Консулаар гэрчлүүлсэн байна.
 • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
Компани өөрчлөн байгуулагдах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах)

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-04, УБ-05 маягт /1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад хуулийн этгээдийн тэмдэг дарж  баталгаажсан/

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт.

 • Шинээр гэрчилгээ авах 44000 төгрөг, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлэх 10000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

5

Шийдвэр/тогтоол/
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/-ийг оролцогч бүх хуулийн этгээд тус тусдаа гаргана. /хувьцаа эзэмшигч нь 2 ба түүнээс дээш бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байна/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Нэгтгэн авч буй хуулийн этгээд, шинээр өөрчлөн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчид шинэчилсэн дүрмийг батална. /хуульд заасан бол гэрээ байгуулах/

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

9

Санхүүгийн баталгаажсан тайлан 

Өөрчлөн байгуулагдах үеийн болон дараах үеийн санхүүгийн тайланг харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсан байна

10

Нэгтгэх гэрээ
/1 хувь/

Нэгтгэж байгаа болон нэгдэж байгаа хуулийн хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, тамга, тэмдгээр баталгаажуулна.

11

ШӨХТГ-ын дүгнэлт
/нэгдэх, нийлэх/

Давамгай байдалтай хуулийн этгээд нэгдэх, нийлэх тохиолдолд Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1, 8.2-д заасны дагуу Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас дүгнэлт авна.

12

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тохиолдолд:

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1-д заасны дагуу гадаадын хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр.

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.
 • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөх

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-04, УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт.

 • Шинээр гэрчилгээ авах 44000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр олгоно.

5

Шийдвэр /тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Хэлбэр өөрчлөх тухай шийдвэр/тогтоол/-ийг хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, удирдах зөвлөл, бүх гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гарган, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна. /эрх бүхий этгээд 2 ба түүнээс дээш бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байна/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Өөрчлөн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хэлбэрт нийцүүлэн шинэчилсэн дүрэм батална. /хуульд заасан бол гэрээ/

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Банк, даатгал, ББСБ, ХЗХ, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Шинэчилсэн бүртгэлд

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт
/1 хувь/ 

Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэг байгууллагад бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтаар өргөдөл гаргана.

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгүүлсэн, регистрийн дугаартай  хуулийн этгээдийн УБ-05 маягтаар өргөдөл гаргана. 
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт.

 • Шинээр гэрчилгээ авах 44000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг авч ирэх

5

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх тухай
 • Хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр/тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, холбоо ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

Хууль, дүрэмд заасны дагуу хурлын ирц бүрдсэн боловч хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн зэрэг эрх бүхий этгээд хуралд оролцоогүй, хуульд өөрөөр заагаагүй бол хурлын зар хүргэснийг нотлох баримт эсхүл хурлаар хэлэлцэх асуудлыг  дэмжсэн бичиг /хүсэлт/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Шинэчлэн бүртгэгдэж буй эрх бүхий этгээдүүд баталж, гарын үсгээ зурна.

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч эрхээ шилжүүлэх тохиолдолд Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээ./нотариатаар гэрчлүүлсэн/

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Хайлт