Нэрээ авснаас хойш 30 хоногт бүртгүүлэх хуультайг анхаарах

1. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


2. Холбоо /Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд/
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


3. Сан шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


4. Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


5. Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага /Холбоо/ шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


6. Хоршоо шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


7. Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


8. Төрийн байгууллага, албан газар шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


9. Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


10. Салбар, төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


11. Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулагдах хуулийн этгээдийг бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


12. Нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах хуулийн этгээдийн бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


13. Хуваах замаар өөрчлөн байгуулагдах хуулийн этгээдийн бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


14. Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулагдах хуулийн этгээдийн бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


15. Хэлбэр өөрчлөх хуулийн этгээдийн бүргүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


16. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүдэхэд /2005 оноос өмнөх/
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


17. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК шинээр бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


18. Хувьцаа эзэмшигч /гишүүн/-ийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


19. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


20. Гүйцэтгэх удирдлагын өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


21. Дүрэм /гэрээ/-ийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


22. Үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


23. Хаягийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


24. Хуулийн этгээдийн нэрийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


25. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авах
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


26. Хуулийн этгээдийг татан буулгах
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


27. Эрх бүхий этгээдийн өөрчлөлт бүртгүүлэхэд /УЗ, ТУЗ/
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


28. Хоршоонд гишүүнээр элсэх, хасагдахад бүртгүүлэх
 
Өргөдөл, маягт http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах


29. Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газар, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

1

Өргөдөл УБ-03 маягт

http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах

 - Улсын тэмдэгтийн хураамж 10,000 төгрөг

Харьяа аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн дансаар

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15-д заасан/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

3

Төрийн байгууллага, албан газрын хувьд

-  Тухай байгууллагын бүтэц, орон тоог баталсан тушаал, шийдвэрийн хуулбар

-  Тамга хийлгэхэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас олгосон зөвшөөрөл

-  Төрийн байгууллагын дотоод газар, нэгжийн хувьд  дээд байгууллагын албан хүсэлт

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага /СӨХ, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төсөл, хөтөлбөр/

1

Албан бичиг /хүсэлт/

-    Сууц өмчлөгчдийн холбооны албан бичиг /СӨХ-ны даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбарын хамт/

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр /тогтоол, тушаал/, албан бичиг.

2

Гэрчилгээний хуулбар

СӨХ, нөхөрлөлийн хувьд гэрчилгээний хуулбар

3

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Харьяа дүүргийн татварын албанд бүртгэлтэй тухай, татвар төлөгчийн регистрийн дугаар бүхий тодорхойлолт

Хуулийн этгээдийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж

1

Шийдвэр/тогтоол/

Албан  бичиг

Харьяалах дээд байгууллагын эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажсан байх

2

Гэрчилгээний хуулбар

Харьяалах дээд байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

·         хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

30. Тамга, тэмдэг устсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Өргөдөл УБ-03 маягт

http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах

 - Улсын тэмдэгтийн хураамж 10,000 төгрөг

Харьяа аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн дансаар

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15-д заасан/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд тамга, тэмдгээ гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр /тогтоол, хүсэлт/

-    Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг

-    Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-    Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол

-    Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,

-    СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт

-    Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

5

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, торгуулийн хуудас

Өмнөх хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцсон тухай дүгнэлт. Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20-д заасны дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. /Тамга, тэмдгээ хаяж, үрэгдүүлсэн бол хуулийн этгээд 500.000 төгрөгийн торгуультай/

6

Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр

Шүүхийн шийдвэрээр тамга тэмдгийг хүчингүйд тооцсон бол шүүхийн шийдвэр

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

·         хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

31. Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийн хуудсыг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Өргөдөл УБ-03 маягт

http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах

 - Улсын тэмдэгтийн хураамж 10,000 төгрөг

Харьяа аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн дансаар

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15-д заасан/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд хяналтын дугаар бүхий маягтыг хаясан,  гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсон  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

5

Шийдвэр /тогтоол/

-    Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг

-    Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-    Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол

-    Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,

-    СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт

-    Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

·         хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

32. Тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авах

 

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Тамга, тэмдэг ашиглах боломжгүй болж элэгдэж хуучирсан, гэмтсэн, өнгө, загвар, хэлбэрийг өөрчлөхөөр болсон, хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авна.

1

Өргөдөл УБ-03 маягт

http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download хаягаас татаж авах

 - Улсын тэмдэгтийн хураамж 10,000 төгрөг

Харьяа аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн дансаар

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15-д заасан/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Хураалгах тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

·         хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

 

 

33. Тамга, тэмдгээ хураалгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд татан буугдсан, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа зогссон үндэслэлээр улсын бүртгэлээс хасагдсан бол улсын бүртгэлийн байгууллагад тамга, тэмдгээ хураалгана.

1

Тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

2

Шийдвэр/тогтоол/,

албан хүсэлт

Шийдвэр/тогтоол/, албан хүсэлтэд хураалгах болсон шалтгааныг дурдсан байна.

-  Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-  Холбоо ТББ, сан, ШБ-ын хувьд УЗ-ийн тогтоол,

-  Хоршоо, үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол,

-  Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр,

-  СӨХ, хуулийн этгээдийн бүтцийн нэгж, төсөл, хөтөлбөр, төрийн байгууллага, албан газрын хувьд эрх бүхий этгээдийн албан хүсэлт,

-  Татан буугдаж буй хуулийн этгээдийн хувьд татан буулгах комиссын дарга эсхүл эрх хүлээн авагчийн албан хүсэлт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага

·         Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

·         хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд