Нэрээ авснаас хойш 30 хоногт бүртгүүлэх хуультайг анхаарах

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт; /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т; ирж бөглөх боломжтой.

2.

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

;

;

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

;

- Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,

- Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлс /500 төгрөг/-ийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

- ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

;

3.

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

;

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

-Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

4.

Үүсгэн байгуулагчийн ший шийдвэр/тогтоол/

/1 хувь/

 

 

 

Нэр баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

 

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/-т:

- Компани үүсгэн байгуулах тухай

- Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа, /тусгай зөвшөөрөл авдаггүй үйл ажиллагаа бичих/

- Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг

- Гүйцэтгэх захирлыг сонгон, овог, нэр, регистрийн дугаар /үүсгэн байгуулагч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно/

- Компанийн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

Шийдвэр/тогтоол/, дүрэмд үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурна.

Хэрэв компани төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-тэй байх бол:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон байх. Овог, нэр, регистрийн дугаарыг тодорхой бичсэн байх

- ТУЗ нь тогтоол гаргаж, даргаа сонгох ба ТУЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол:

-; Охин/хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/; гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.Толгой компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар авч ирнэ.

5.

Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасныг тусгаж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурж баталгаажуулна.; http://www.legalinfo.mn/law/details/310

6

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

7

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

8

Хөрөнгийн нотлох баримт

Компанийн дансанд мөнгөн хөрөнгө байршуулсан баримт /дансны хуулга/хөрөнгийн хэмжээнд дээд, доод хязгаар байхгүй

9

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 гүйцэтгэх удирдлага

 үүсгэн байгуулагч

 итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

;

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

 

Холбоо /Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх.

-  ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

 

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

 

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

 

4

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр/тогтоол/ 1хувь

 

Иргэний хуульд заасны дагуу холбоог 3 ба түүнээс дээш иргэн, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна.

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Холбоо/ТББ/-г үүсгэн байгуулах тухай

-   Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /ашгийн бус/

-   Эрх барих байгууллага буюу Удирдах зөвлөлийнгишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар

/үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/

5

Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн даргаа сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан, УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

/Гүйцэтгэх захиралтай байж болох бөгөөд УЗ-ийн хурлаарсонгоно. УЗ-ийн дарга нь гүйцэтгэх захирал байж болохгүй/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг тусгана.

Холбоо/ТББ/ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байх

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Боловсрол сургалт, телевиз, радио, вэб сайт, тусгай дугаарын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувьд холбогдох төрийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл.

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах холбоо/ТББ/, нөхөрлөлийн хувьд БОХТ хуулийн 32 дугаар зүйлийн дагууүйл ажиллагаа эрхлэнэ. 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

 

Сан шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

 

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

 

4

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/ /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Санг үүсгэн байгуулах тухай

-   Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа

-   Удирдах зөвлөлийнгишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар

/Удирдах зөвлөл нь хандивлагч, дэмжигч, тэдгээрийн томилсон төлөөллөөс бүрдэнэ. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй, овог, нэр, регистрийн дугаар нь тодорхой бичигдсэн байх/

5

Удирдах зөвлөлийн  тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирал, хяналтын зөвлөлийг сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

/Хяналтын зөвлөл нь 3, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/

6

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэмд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10, 23, 25 дугаар зүйлд заасныг тусгана.

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

 

Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3

 

4

Аймаг,нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол

Сүм, хийдийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулах бол аймгийн ИТХ-аас, Нийслэл хотод явуулах бол Нийслэлийн ИТХ-аас олгосон зөвшөөрөл.

/Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 9.1/

5

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/ /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Шашны байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай

-   Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагааг тусгах

-   Удирдах зөвлөлийнгишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар

-   Дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

/Үүсгэн байгуулагч ньудирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь сондгой тооны гишүүдтэй байна/

6

Удирдах зөвлөлийн  тогтоол /1 хувь/

Тогтоолоор УЗ-ийн даргаа сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан, УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

/Гүйцэтгэх захиралтай байж болох бөгөөд УЗ-ийн хурлаарсонгоно. УЗ-ийн дарга нь гүйцэтгэх захирал байж болохгүй/

7

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэмд “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”-ийн 9.3, “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг тусгана. /www.legalinfo.mn/

/дүрэм нь Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хянагдсан байх/

8

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний  паспортын хуулбар.

9

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

 

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгуулага /Холбоо/шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

 

4

Харьяалагдах үйлдвэрчний  эвлэлийн холбооны албан бичиг

Гишүүн байгууллагаар элсүүлсэн тухай Монголын үйлдвэрчний  эвлэлийн харьяа аль нэг холбооны албан бичиг

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл /1хувь/

 

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-   ҮЭБ-ыг үүсгэн байгуулах тухай

-   Дарга, тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар, /зөвлөл нь сондгой тооны гишүүдтэй байх ба ҮЭБ-ын дарга нь зөвлөлийн дарга байна/

-   Дүрмээ хавсралтаар баталсан байх/эсхүл үйлдвэрчний  эвлэлийн харьяа аль нэг холбооны дүрмийг дагаж мөрдөхөө тусгасан байх/.

Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн овог, нэр, ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрийг тусгасан, хурал даргалагч болон гишүүд гарын үсэг зурах/

6

Дүрэм /2хувь/

Харьяалагдах дээд холбооны дүрмээр ажиллах бол уг дүрмийн хуулбар

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүн, дарга гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.

8

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/,түрээсийн гэрээ /байгууллагын тодорхойлолт байж болно/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

Хоршоо шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

4

Гишүүдээс нийлүүлсэн хувь хөрөнгийг нотлох  баримт

Банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг байршуулсан баримт. /гишүүн тус бүрээр эсхүл нэгдсэн байдлаар байршуулсан байж болно/

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл /1 хувь/

 

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-    хоршоог үүсгэн байгуулах тухай

-    хоршооны эрхлэх үйл ажиллагаа

-    хоршооны оршин байх газрын хаяг, утасны дугаар

-    нийт хөрөнгийн хэмжээ

-    хоршооны дүрмийгхавсралтаар батлах

-    хоршооны дарга,тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн гишүүд/овог, нэр, регистрийн дугаар/-ийг сонгож, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байх.

/Хоршооны тухай хууль 27.2. Тэргүүлэгчид нь дарга, хоёр буюу түүнээс дээш гишүүнээс бүрдэх ба Тэргүүлэгчдийн дарга нь хоршооны дарга байна”/

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийновог, нэр, регистрийн дугаар, ирц, хэлэлцсэн, шийдвэрлэсэн асуудлыг тусган хурал даргалагч болон гишүүд гарын үсэг зурна.

6

Дүрэм /2 хувь/

Хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийн тусгаж, тус хуулийн 11.2.1-д зааснаар хоршооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

7

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ/хуулбар/,түрээсийн гэрээ. /удирдлагын гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

 

Хадгаламж зээлийн хоршооны хувьд СЗХ-оос олгосон зөвшөөрөл авч ирэх

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/

 

4

Хөрөнгийг нотлох  баримт

Мөнгөн хөрөнгө бол банкны дансны хуулга, эд хөрөнгөөр хөрөнгө оруулсан бол үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тусгаж, хөрөнгийн жагсаалт, үнийн дүнг хавсралтаар баталсан байна. 

5

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл

/1 хувь/

Шийдвэр /тогтоол/-т:

-    нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах

-    нөхөрлөлийнэрхлэх үйл ажиллагаа

-    нөхөрлөлийн оршин байх газрын хаяг

-    нийт хөрөнгийн хэмжээ

-    нөхөрлөлийн гэрээг батлах

-    нөхөрлөлийн удирдах эрх бүхий этгээдийг сонгонгишүүдгарын үсэг зурна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн байдлыг тодорхой тусган, гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

6

Үүсгэн байгуулах гэрээ

/2 хувь/

Нөхөрлөлийн гэрээг Нөхөрлөлийн тухай хуульд заасны дагуу үйлдэнэ. Нөхөрлөлийн хэлбэрээс хамааран уг гэрээнд тусгах зүйлс ялгаатай бөгөөд Нөхөрлөлийн тухай хуулийг сайтар уншиж гэрээгээ байгуулахыг зөвлөе. www.legalinfo.mn

7

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл /ХХН/-ийн тухайд гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар /Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 29.1/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-   ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

 

Тэмдэгтийн хураамж 44000 төгрөг.

Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1

 

4

Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

Үүсгэн байгуулсан, удирдлага томилсон тухай Засгийн газар болон хуулиар эрх олгогдсонэтгээдийн шийдвэр. /хууль, тогтоол, тушаал, захирамж/

5

Дүрэм /2 хувь/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх бүхий этгээдээс баталсан байх

6

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /байгууллагын тодорхойлолт байж болно/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр

2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

Салбар, төлөөлөгчийн газар шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл

-   Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар  УБ-05 маягт /ХЭ-ийн тэмдэг дарах/

-   Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар УБ-11 маягт 

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-       Дотоодын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэгтийн хураамж 20000 төгрөгийг Голомт банкны 1401002649, салбар төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ авах бол 5000 төгрөгийг Голомт банкны 1401001101 данс

 

-       Гадаадын хуулийн этгээдйин төлөөлөгчийн газрын тэмдэгтийн хураамж 1.100.000төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 данс

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.1

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийнгэрчилгээнд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулсан тухай тэмдэглэгээ хийгдэнэ.

Үүсгэн байгуулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар /Иргэний хуулийн 29.4/

4

Шийдвэр /тогтоол/ /1хувь/

Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллага /ХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчид, холбоо/ТББ/, сангийн тухайд удирдах зөвлөл, нөхөрлөл, хоршооны тухайд бүх гишүүдийн хурал/-ын шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Салбар, төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах тухай

-   Удирдлагыг томилох

-   Салбар, төлөөлөгчийн газар байрших хаяг, утасны дугаар

-   Ажиллах журмыг хавсралтаар батлах

5

Журам  /1 хувь/

Журамд салбар, төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллааг тусгах.

Иргэний хууль: 29.2.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ.

29.3.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.

6

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Удирдага нь гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.

7

Хаягийн нотлох баримт

Салбар, төлөөлөгчийн газар байрлах үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ/хуулбар/, түрээсийн гэрээ.

Хууль, журамд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл /жишээ нь банк, даатгал, аудит, ББСБ, ХЗХ-ны үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл байх/

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Баримт бичиг нь:

·    гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулсан,

·  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ эсхүл Дипломат төлөөлөгчийн газар,  Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Компани өөрчлөн байгуулагдах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах)

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-04, УБ-05 маягт/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад хуулийн этгээдийн тэмдэг дарж  баталгаажсан/

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

 

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Шинээр гэрчилгээ авах44000төгрөг, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлэх10000төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1 15.1.3

 

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

5

Шийдвэр/тогтоол / хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/-ийг оролцогч бүх хуулийн этгээд тус тусдаа гаргана. /хувьцаа эзэмшигч нь 2 ба түүнээс дээш бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байна/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Нэгтгэн авч буй хуулийн этгээд, шинээр өөрчлөн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчид шинэчилсэн дүрмийг батална./хуульд заасан бол гэрээбайгуулах/

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

9

Санхүүгийн баталгаажсан тайлан 

Өөрчлөн байгуулагдахүеийн болон дараахүеийн санхүүгийн тайланг харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсанбайна

10

Нэгтгэх гэрээ /1 хувь/

Нэгтгэж байгаа болон нэгдэж байгаа хуулийн хувьцааэзэмшигчид гарын үсэг зурж, тамга, тэмдгээр баталгаажуулна.

11

ШӨХТГ-ын дүгнэлт /нэгдэх, нийлэх/

Давамгай байдалтай хуулийн этгээднэгдэх, нийлэх тохиолдолд Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1, 8.2-д заасны дагуу Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас дүгнэлт авна.

12

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

·       Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах тохиолдолд:

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 21.1-д заасны дагуу гадаадын хөрөнгөоруулахыгзөвшөөрсөн эрх бүхий байгууллагын шийдвэр.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-04, УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

 

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

Шинээр гэрчилгээ авах44000төгрөг, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлэх10000төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1 15.1.3

 

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр олгоно.

5

Шийдвэр /тогтоол/  хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Хэлбэр өөрчлөх тухай шийдвэр/тогтоол/-ийг хуулийн этгээдийнүүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, удирдах зөвлөл, бүх гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гарган, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна. /эрх бүхий этгээд 2 ба түүнээс дээш бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байна/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Өөрчлөн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хэлбэрт нийцүүлэн шинэчилсэн дүрэм батална./хуульд заасан бол гэрээ/

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/,түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Банк, даатгал, ББСБ, ХЗХ, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Шинэчилсэн бүртгэлд /2005 оноос өмнө байгуулагдсан хуулийн этгээд/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт /1 хувь/ УБ-05 маягт /1 хувь/

Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэг байгууллагад бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтаар өргөдөл гаргана.

Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгүүлсэн, регистрийн дугаартай  хуулийн этгээдийн УБ-05 маягтаар өргөдөл гаргана. 

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

  Нэрийн баталгаажуулалтын    үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

 

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх,

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

Шинээр гэрчилгээ авах44000төгрөг, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглүүлэх10000төгрөгийг Голомт банкны 1401002649 данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1 15.1.3

 

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг авч ирэх

5

Шийдвэр/тогтоол/, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-  Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх тухай

-  Хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр/тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, холбоо ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

Хууль, дүрэмд заасны дагуу хурлын ирц бүрдсэн боловч хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн гишүүн зэрэг эрх бүхий этгээд хуралд оролцоогүй, хуульд өөрөөр заагаагүй бол хурлын зар хүргэснийг нотлох баримт эсхүл хурлаар хэлэлцэх асуудлыг  дэмжсэн бичиг /хүсэлт/

6

Дүрэм  /2 хувь/

Шинэчлэн бүртгэгдэж буй эрх бүхий этгээдүүд баталж, гарын үсгээ зурна.

7

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/,түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

9

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Татварт бүртгэлтэй эсэх, бүртгэлтэй бол уг хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар бүхий тодорхойлолт байх

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч эрхээ шилжүүлэх тохиолдолд Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээ./нотариатаар гэрчлүүлсэн/

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-03 маягт  /1 хувь/

 

www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах, эсхүл ХЭУБГ-т  ирж бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

-  ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1

 

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

Тэмдэгтийн хураамж 750000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.2/

 

4

 

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, 1хувь

 

 

 

Нэрээ баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Компани үүсгэн байгуулах тухай

-   Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /тусгай зөвшөөрөл авдаггүй үйл ажиллагаа бичих/

-   Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг

-   Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, овог, нэр, регистр /үүсгэн байгуулагч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно/

-   Компанийн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

Шийдвэр /тогтоол/, дүрэмд үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурна.

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол:

-  Охин/хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/  гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

-  Толгой компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар

5

Дүрэм

-   Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасныг дүрэмдээ тусгана.

-   Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь

6

Гэрээ

2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, нотариатаар батлуулсан  байна.

/Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь/

7

Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх. Гадаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг.

8

Хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ

9

Паспортын хуулбар

Эрх бүхий гадаадын иргэдийн паспортын хуулбар

 

Баримт бичиг нь гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулсан байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

 

Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

 

 

 

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

 

 

 

 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх /нэмэгдэх, хасагдах/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт /1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт.

-   Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр/тогтоол/, хурлын тэмдэглэл

/1 хувь/

 

 

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Хувьцаа шилжүүлэх шийдвэр/тогтоол/-т:

-   хэнээс хэнд, хэдэн төгрөгийн үнийн дүнтэй, хэдэн ширхэг, хэдэн хувийн хувьцааг ямартөрлийн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлж байгааг тусгаж, хувьцаагаа шилжүүлсэн этгээдүүд гарын үсэг зурна.

Хувьцаа шилжүүлэн авсан хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/-т:

-   гүйцэтгэх захирал өөрчлөх бол өмнөх гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, шинэ сонгосон байх/,

-   хуулийн этгээдийн нэр, байрших хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө зэрэгт өөрчлөлт орсон бол тусгаж, дүрмээ хавсралтаар батлан гарын үсэг зурж, тамга /тэмдэг/-аар баталгаажуулсан байх

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

Хувьцаа шилжүүлж байгаа болон авч байгаа этгээд нь компани бол хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурсан байна. /шаардлагатай тохиолдолд холбогдох этгээдэд гэрээ, шийдвэр, тогтоол, дүрэмд тус компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг олгосон агуулгыг тусгах/

5

Хурлын зар хүргэсэн нотлох баримт

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий этгээд хуралд оролцоогүй тохиолдолд хууль, дүрэмд заасны дагуу хурлын зар хүргэсэн талаарх нотлох баримт

6

Нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ, эсхүл өвлөх эрхийн гэрчилгээ

Эрх шилжүүлэх тухай шийдвэр/тогтоол/ гарснаас хойш Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээг байгуулж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. /эрх шилжүүлэх, бэлэглэх, худалдах, худалдан авах гэрээ/

7

Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмд тусгана

8

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдага, ТУЗ-ийн дарга, гишүүн нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

9

Хуулийн этгээдийн  хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

10

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

11

 

Татварын албаны тодорхойлолт

 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч болон түүний хувьцаа, хувь оролцоо, саналын эрхийн талаарх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд холбогдох татвар төлсөн талаарх татварын албаны тодорхойлолт

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

 

·          Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхийалбан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх /нэмэх, хасах/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт.

-   Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шийдвэр/тогтоол/-т хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж буйг тусган, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

Хувьцаа эзэмшигч нь компани байх тохиолдолд түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ шаардлагатай.

5

Шинэчилсэн дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийг тусгасан байх

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ байгуулах

/1 хувь/

6

Баталгаажсан санхүүгийн тайлан /1хувь /

Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсан байна. /тайлангийн улирал болоогүй тохиолдолд тухайн дүүргийн цаасан хэлбэрээр завсрын тайлан гаргаж СТСХ-ээр баталгаажуулан ирүүлж болно/

ГХОХХК-д гадаадын хөрөнгө оруулагч нэмэгдсэнээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өсгөх бол: гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг

  7

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Хуулийн этгээдийн удирдлага өөрчлөх /гүйцэтгэх захирал, дарга, тэргүүн/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 данс

-   ./Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

-  өмнөх удирдлагыг чөлөөлж, шинэ удирдлагыг сонгосон /томилсон/ байх

-  Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурна.

Охин компанийнгүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ авна.

ТБ,АГ,УТҮГ-ын хувьд хуулиар эрх олгосон байгууллагын өмнөх удирдлагыг чөлөөлсөн, шинэ удирдалыг томилсон шийдвэр. /эх хувь эсхүл хуулбар үнэн дарагдсан хуулбар/

5

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Шинээр сонгогдсон гүйцэтгэх захирал, ТУЗ, УЗ-ийн дарга/тэргүүн/ зэрэг ньгадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар авна.

6

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит, ББСБ, ХЗХ гэх мэт хуулийн этгээд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авч ирнэ.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэхэд

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 данс

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шинэчилсэн дүрмийгхавсралтаар баталсан байх.

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сангийн хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, гишүүд гарын үсэг зурсан байна

Охин компанийнхаа дүрмийг шинэчилж буй тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ авч ирнэ.

5

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрмээ холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд шинэчилсэн гэрээ байгуулах

/1 хувь/

6

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Зарим үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарч холбогдох байгууллагаар дүрмээ хянуулж, зөвшөөрөл авна. Тухайлбал:

-  аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компанийн хувьд Сангийн яаманд,

-  шашны байгууллагын хувьд ИТХ-д,

-  арилжааны банкны хувьд Монгол банкинд,

-  нээлттэй ХК, ББСБ, Даатгалын компанийн хувьд Санхүүгийн зохицуулах хороонд дүрмээ хянуулж зөвшөөрсөн тухай албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх /нэмэх, хасах/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 данс

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сангийн хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т өөрчлөгдөх, нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг хавсралтаар баталсан байх.

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм эсхүл дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт 

/2 хувь/

Дүрэмд үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгана.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ хийнэ.

/1 хувь/

6

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт.

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан,  Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг,тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т хуулийн этгээдийн оршин байх хаяг /утасны дугаар/ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхой тусгаж, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийгбаталсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм, эсхүл дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт

/2 хувь/

Дүрэмд зөвхөн хаягийн өөрчлөлтийг тусгасан байна.

/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэртээ тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/

6

Хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

7

-  Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл

-  Шашны байгууллагын хувьд орон нутагт үйл ажиллагаа  явуулдаг бол аймгийн ИТХ-аас, Улаанбаатар хотод явуулдаг бол Нийслэлийн ИТХ-аасхаяг өөрчилснийг зөвшөөрсөн албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.

-  Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээүзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам,

-  Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

 

Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 данс

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт.

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

5

Нэр өөрчилснийг  зарлуулсан өдөр тутмын сонин

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, хуучин нэр болон өөрчлөгдөж буй нэрийг тусгасан байна. /төрийн байгууллагын хувьд сонинд зарлуулах шаардлагагүй/

6

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

 

/Шийдвэр/тогтоол/,

гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т нэрээ хэрхэн өөрчилж байгаа тухай тусгаж,шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийгхавсралтаар баталсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрэмд зөвхөн нэрийн өөрчлөлтөө тусгасан байна.

/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэрт тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/

6

-  Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл

-  Шашны байгууллагын хувьд харьяа Аймаг, Нийслэлийн ИТХ-ааснэр өөрчилснийг зөвшөөрсөналбан бичиг авч ирнэ.

-  Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээүзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам,

-  Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авах /үрэгдүүлсэн, хуучирсан, гэмтээсэн/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт40000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт.

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуучирсан, гэмтсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг улсын бүртгэлийн байгууллагад хураалгах

4

Гэрчилгээ үрэгдүүлснийгзарлуулсан өдөр тутмын сонин.

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг бичиж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон тухай тусгасан байна. Зарлуулсан өдөр тутмын сонингийн эх хувийг  авч ирнэ.

5

Шийдвэр/тогтоол/,  хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

 

/Шийдвэр/тогтоол/, гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

-   Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол//толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,

-   Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагынхувьд үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,

-   Хоршоо, Нөхөрлөл хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/,

-   Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т гэрчилгээ үрэгдүүлсэн, эсхүл хуучирсан, гэмтсэн тул дахин шинээр авах тухай тусгасан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

6

Хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, дүгнэлт.

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

·       Хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг,өргөдөл,хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, /Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23.1.2/

·       улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор хуульчилсан./Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24.2/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

/ХЭУБТХ 21.6 /

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Хуулийн этгээд татан буулгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулснаас хойш 2 сар, түүнээс дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

1

УБ-06 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт10000 төгрөг,

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Татан буулгасан тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин.

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг тусгаж, татан буулгаж байгаа тухай тусгасан бай сонинг авч ирэх.

4

Шийдвэр/тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэх/

-    

-   Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол//толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,

-   Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагынхувьд үүсгэн байгуулагч/гишүүд/ болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,

-   Хоршоо, Нөхөрлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/,

-   Салбарын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,

-   Гадаадын компаний төлөөлөгчдийн газрын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,

-   Төрийн байгууллагын хувьд эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /тогтоол, тушаал/ гарсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаа, татан буулгах комиссыг байгуулсан тухай тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байна.

5

Дуусгалтын тайлан

Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тамга/тэмдэг/ дарж , баталгаажуулсан тайлан байна.

6

Татвар төлөгчийн хасалтын карт

Харьяа татварын байгууллагаас татвар төлөгчөөс хассан картавах

7

Тамга, тэмдэг хураалгасан баримт  /1 хувь/,

Тамга/тэмдэг/-ээ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгийг тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгч, тамга/тэмдэг/ хураалгасан баримт авч, татан буулгах баримт бичигтээ хавсаргана.

8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаасөр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирэх

9

Хуульд заасан бусад

ХЭУБТХуулийн 24.1.8 дахь заалт

Шашны байгууллагын хувьд МУ-ын хууль тогтоомж зөрчигдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд зөвшөөрөл олгосон байгууллага /ИТХ/ тухайн сүм хийдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг ирүүлэх, ХК, Банк, Даатгал, ХЗХ зэрэг хуулийн этгээд нь СЗХ-ноос зөвшөөрөл авсан байна.

·         Татан буулгах комиссын дарга, эрх хүлээн авагчөргөдөл гаргах эрхтэй.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·       гүйцэтгэх удирдлага

·       үүсгэн байгуулагч

·       итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·       итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

Ажлын 3 өдөр

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 75.000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 данс

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.3/

 

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үйл ажиллагаа явуулах хугацааг сунгаж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

4

Шаардлагатай тохиолдолд итгэмжлэл;

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлага ирэх боломжгүй бол нотариатаар итгэмжлэл үйлднэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчилгээний хураамж, төлбөр тушаах банк, дансы дугаар

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

-   ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 750.000 төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг

Голомт банкны 1401002649 данс

/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.5/

 

3

Төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ /эх хувь/

Үйл ажиллагаа явуулах хугацааг сунгаж, гэрчилгээнд тэмдэглэнэ.

4

Шийдвэр/тогтоол/,

/1хувь/

Төлөөлөгчийн газрыг үүсгэн байгуулсан компанийн  шийдвэр/тогтоол/-ыг хувьцаа эзэмшигч, эрх олгогдсон этгээд гаргаж, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

5

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Татварын байгууллагад бүртгэлтэй эсэх тодорхойлолтын зориулалтыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт гэж авсан байх

·       Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,

·       Гадаад улсад үйлдэгдсэн баримт бичиг бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

·       Шийдвэр/тогтоол/, гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлнэ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

ГХО-тай ХЭ бол: Улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. /ХЭУБТХ 21.6 /

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газар,

гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

1

УБ-13 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

3

-   Төрийн байгууллага, албан газрын хувьд

-   Тухай байгууллагын бүтэц, орон тоог баталсан тушаал, шийдвэрийн хуулбар

-   Тамга хийлгэхэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас олгосон зөвшөөрөл

-   Төрийн байгууллагын дотоод газар, нэгжийн хувьд  дээд байгууллагын албан хүсэлт

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага

/СӨХ, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төсөл, хөтөлбөр/

1

-    Албан бичиг /хүсэлт/

-    Сууц өмчлөгчдийн холбооны албан бичиг /СӨХ-ны даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбарын хамт/

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагыншийдвэр /тогтоол, тушаал/, албан бичиг.

2

Гэрчилгээний хуулбар

СӨХ, нөхөрлөлийн хувьд гэрчилгээний хуулбар

3

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Харьяа дүүргийн татварын албанд бүртгэлтэй тухай, татвар төлөгчийн регистрийн дугаар бүхий тодорхойлолт

Хуулийн этгээдийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж

1

Шийдвэр/тогтоол/

Албан  бичиг

Харьяалах дээд байгууллагын эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажсан байх

2

Гэрчилгээний хуулбар

Харьяалах дээд байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Хугацаагүй, улсын бүртгэгчээс шууд авах боломжтой.

Тамга, тэмдэг устсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-13 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд тамга, тэмдгээ гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

-    Шийдвэр /тогтоол, хүсэлт/

-    Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг

-    Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-    Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол

-    Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,

-    СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт

-    Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

5

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, торгуулийн хуудас

Өмнөх хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцсон тухай дүгнэлт. Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20-д заасны дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. /Тамга, тэмдгээ хаяж, үрэгдүүлсэн бол хуулийн этгээд 500.000 төгрөгийн торгуультай/

6

Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр

Шүүхийн шийдвэрээр тамга тэмдгийг хүчингүйд тооцсон болшүүхийн шийдвэр

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Хугацаагүй, улсын бүртгэгчээс шууд авах боломжтой.

Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийн хуудсыг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

УБ-13 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд хяналтын дугаар бүхий маягтыг хаясан,  гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсон  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

5

-    Шийдвэр /тогтоол/

-    Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг

-    Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-    Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол

-    Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол

-    Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,

-    СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/

-    Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт

-    Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Хугацаагүй, улсын бүртгэгчээс шууд авах боломжтой.

Тамга, тэмдгээ хураалганхяналтын дугаар дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

Тамга, тэмдэг ашиглах боломжгүй болж элэгдэж хуучирсан, гэмтсэн, өнгө, загвар, хэлбэрийг өөрчлөхөөр болсон, хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авна.

1

УБ-13 маягт

/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Хураалгах тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол: Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

Хугацаагүй, улсын бүртгэгчээс шууд авах боломжтой.

Тамга, тэмдгээ хураалгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

ЗӨВЛӨМЖ /хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

Хуулийн этгээд татан буугдсан, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа зогссон үндэслэлээр улсын бүртгэлээс хасагдсан бол улсын бүртгэлийн байгууллагад тамга, тэмдгээ хураалгана.

1

Тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

2

Шийдвэр/тогтоол/, албан хүсэлт

Шийдвэр/тогтоол/, албан хүсэлтэд хураалгах болсон шалтгааныг дурдсан байна.

-   Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр

-   Холбоо ТББ, сан, ШБ-ын хувьд УЗ-ийн тогтоол,

-   Хоршоо, үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол,

-   Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр,

-   СӨХ, хуулийн этгээдийн бүтцийн нэгж, төсөл, хөтөлбөр, төрийн байгууллага, албан газрын хувьд эрх бүхий этгээдийн албан хүсэлт,

-   Татан буугдаж буй хуулийн этгээдийн хувьд татан буулгах комиссын дарга эсхүл эрх хүлээн авагчийн албан хүсэлт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·          гүйцэтгэх удирдлага

·          үүсгэн байгуулагч

·          итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

·          итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХАЯГ БАЙРШИЛ

Дотоодын хуулийн этгээд бол: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III байр 2-р давхар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

ГХО-тай ХЭ бол:

Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж, ЗГ-ын II байрны ард, “Invest in Mongolia center

 

 

 

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягт

 /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 

-   Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах,

-   Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

-   Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт

/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

-   Тэмдэгтийн хураамж 750000 төгрөг.

 Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.3.2/

Баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

 

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, 1хувь

 

 

 

Нэрээ баталгаажуулснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр/тогтоол/-т:

-   Компани үүсгэн байгуулах тухай

-   Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /тусгай зөвшөөрөл авдаггүй үйл ажиллагаа бичих/

-   Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг

-   Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, овог, нэр, регистр /үүсгэн байгуулагч нь өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно/

-   Компанийн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

Шийдвэр /тогтоол/, дүрэмд үүсгэн байгуулагчид гарын үсэг зурна.

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол:

-  Охин/хараат/ компани үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр/тогтоол/  гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

-  Толгой компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар

5

Дүрэм

-  Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасныг дүрэмдээ тусгана.

-  Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь

6

Гэрээ

2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, нотариатаар батлуулсан  байна.

/Монгол хэлээр 2, гадаад хэлээр 1 хувь/

7

Хөрөнгө оруулалтыг нотлох баримт

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1.5-д заасны дагуу гадаадын хөрөнө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 100 000 ам доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх. Гадаадын хөрөнгө оруулагч мөнгөн хөрөнгө, бэлэн мөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, оюуны өмчөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчлэх баримт бичиг.

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ

9

Паспортын хуулбар

Эрх бүхий гадаадын иргэдийн паспортын хуулбар

Баримт бичиг нь гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулсан байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.