Мэдүүлэг, загвар татах

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг /Иргэн/

Иргэн, хуулийн этгээд нь “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай” хуулийн 3-р зүйлд заасан эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бичгээр гаргах бөгөөд мэдүүлгийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан гаргаж болно.
Татаж авах

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг /Хуулийн этгээд/

Иргэн, хуулийн этгээд нь “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай” хуулийн 3-р зүйлд заасан эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдүүлгийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг дэвсгэрийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бичгээр гаргах бөгөөд мэдүүлгийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан гаргаж болно.
Татаж авах

Барьцаалбарын загвар маягт
Барьцааны гэрээний загвар, маягт

Барьцааны гэрээ /ипотек/-г эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-06 маягт/ Татаж авах

 

Барьцааны гэрээ /ипотек/-ний нэмэлт, өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-13 маягт/ Татаж авах

 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцыг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-10 маягт/

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн  багцыг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /ЭУБ-10 маягт/ Татаж авах

 


 

Түрээсийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх загвар, маягт /ЭУБ-14 маягт/

Түрээсийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх загвар, маягт /ЭУБ-14 маягт/ Татаж авах

 


 

Түрээсийн гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх загвар маягт /ЭУБ-15 маягт/

Түрээсийн гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх загвар маягт /ЭУБ-15 маягт/ Татаж авах