Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

УБЕГ-ын байгууллагын архивын үзүүлдэг үйлчилгээ

Тус газрын байгууллагын архив нь өөрийн хадгаламжийн сангаас

 • УБЕГ-ын даргын тушаал
 • Төрийн албан хаагчийн тангараг
 • УБЕГ-ЫН  дэргэдэх Төрийн  албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол
 • Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ
 • Цалингийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт
 • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, шийдвэрлэсэн өргөдөл, ХУБ-ийн албан шаардлага
 • Албан бичиг

гэх мэт архивын санд хадгалагдаж байгааа баримтуудыг хуулбарлан "хуулбар үнэн" тэмдэгээр баталгаажуулан иргэд байгууллага, ажилтан албан хаагчдад олгох үйлчилгээ явуулдаг.

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

-тухайн иргэний овог нэр, регистрийн дугаар

-төрсний гэрчилгээ/ хаяж гээгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээний дугаар / - төрсөн  газар / таныг төрөх үед эцэг эхийн тань амьдарч байсан газрыг засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх /

- төрүүлсэн эхийн овог, нэр

- хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээ хаана , хэнээс хэнд үрчлэгдэж  байсан болон үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр

-  хэрэв та овог, нэр солигдож байсан бол хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/

- хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол тухайн баримт шаардлагатай

- 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр

 

 

эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл хийлгэсэн он, сар, өдөр болон тухайн хүүхдийн төрсөн он, сар, өдрийг тодорхой мэдэж байх

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

Иргэний үнэмлэх /эхнэр нөхрийн/

Гэрлэлтийн гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204  тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

- гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг

-хэзээ , хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш дундаас төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ авч ирэх

 

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

Иргэний үнэмлэх

 

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

- гэрлэлт дуусгавар болсныг  бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг

- шаардлагатай тохиолдолд гэрлэлтийн баталгааны дугаар, хэзээ хаана батлуулсан мэдээлэл эсвэл шүүхийн шийдвэрийн хуулбар авч ирэх

 

Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авах бол
Иргэний үнэмлэх 16 наснаас хойш 1 жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна. Иргэний паспорт /хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.
 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт /зурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захирагааны зурагтай тодорхойлолт
 • Бусад зурагтай бичиг баримт
Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

Иргэний үнэмлэх

Нас барсны гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204  тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

-нас барсныг бүртгүүлсэн он,сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг

- нас барсны гэрчилгээ болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дэвтэр нь байгаа бол авч ирэх

 

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

-Иргэний үнэмлэх

 

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

·         1951 оноос өмнө төрсөн  иргэн,

·         1988 оны байдлаар хүүхэд төрүүлэх насны эмэгтэй хүнд хэдэн хүүхэд төрүүлсэн талаарх  1-р маягтын лавлагааг  олгоно.

 

Төрөл садангийн лавлагаа

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Уг лавлагаа Эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, ихэр, хүүхэд, авга, нагац, үеэл, өвөө, эмээ, ач, зээ, хадам эцэг, хадам эх, төрөл садангийн хамаарлыг лавлагаа хэлбэрээр олгодог.

Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Хүүхэдтэй бол хүүхдийн тєрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт дуусгавар болсон он, сар өдөр, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ , сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр

          

Гэрлэлтэнд, Виз, Банкны зээл, Бусад гэсэн зориулалтаар, анхны, гэрлэлт дуусгавар болсоноос хойш, бэлэвсэн гэсэн төрлөөр олгоно.

Төрсний бүртгэлд бүртгэлгүй лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

 - Төрөх газраас олгосон төрсний тухай эрүүл мэндийн дэвтэр

-Үрэгдүүлсэн бол хүүхэд төрсөн эмнэлгийн тодорхойлолт

-Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх

-Оршин суугаа хорооны өрхийн бүртгэлд хүүхэд ямар овог, нэр, регистрийн дугаар, баримт бичгээр бїртгэгдсэн талаарх хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

-Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

-Эрүүл бойжиж байгаа тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт

-вакцинд хамрагдсан тухай эрүүл мэндийн дэвтэр

-сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захиргааны зурагтай тодорхойлолт, сурагчийн хувийн хэрэг

Гадаад улсад төрсөн бол :   

-Хүүхдийн  төрснийг нотлох төрсөн тухай эмнэлгийн баримт бичиг,орчуулгын товчоогоор монгол хэл дээр орчуулагдсан байх

 -Тухайн улсын хил нэвтрэн гарч МУ-ын хилээр орж ирсэн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг

-Эцэг эхийн оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

-Эрүүл бойжиж буй тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт /гадаадад байгаа бол оршин сууж байгаа орны эмчийн эрүүл бойжиж буй бичгийг  баталгаат орчуулгын хамт/

-Эцэг эхийн аль нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол эцэг эхийн харилцан тохиролцож гаргасан өргөдөл, тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт

 

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Хуульд заасан хугацаанд хүүхдийнхээ төрснийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж төрсний гэрчилгээ авч байгаагүй бол төрснийг нөхөн бүртгүүлэхийн тулд уг лавлагааг авна.

         

Регистрийн дугаар өөрчилсөн тухай лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

 

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Регистрийн дугаарыг хэзээ хаана, ямар шалтгаанаар солиулсныг мэдэх шаардлагатай.

Цахим үнэмлэхний лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

Регистрийн дугаартай бичиг баримт

5000 төгрөг

1 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Өөрийгөө таниулсан зурагтай бичиг баримттай ирэх

Гадаадад төрсөн холимог гэр бүлийн төрсний лавлагааг авахад
 • Хүүхдийг төрснийг нотлох тухай эмнэлэгийн  баримт бичгийг орчуулгын товчоогоор монгол хэл дээр орчуулсан байх
 • Тухайн Улсын иргэний бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдээгүй тухай тодорхойлолт эрүүл бойжиж буй эмнэлэгийн тодорхойлолт
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Тухайн улсын хил  нэвтрэн гарч МУ-ын хилээр орж ирсэн гадаад паспорт түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний иргэний бичиг баримтын хуулбар
Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Иргэний үнэмлэх

 

1000 төгрөг

1 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Зөвхөн иргэний үнэмлэхийн хамт хүчинтэй.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архиваас лавлагаа, мэдээлэл авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

1

Байгууллагын хувьд:

-Албан бичиг

-Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний Иргэний хувьд:

-Хүсэлт /Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивт хандсан /

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Нотлох баримт / хөдөлмөрийн дэвтэр, ААН-н гэрчилгээний хуулбар, г.м./ хуулбар

5000 төгрөг

3 хоног

Голомт банкны 1401002649 дансанд

УБЕГ-ын Ill байрны 1 дугаар давхарт 106

Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл хавсаргана.

 

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

1

Иргэний үнэмлэх /эхнэр нөхрийн/

Гэрлэлтийн гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

- гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг

- хэзээ , хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш дундаас төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ авч ирэх

 

Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

зөвхөн үрчилж авсан эцэг, эхийн зөвшөөрлөөр олгоно.

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл хийлгэсэн он, сар, өдөр, аймаг, сум, дүүргийг мэдэх шаардлагтай.

Иргэний үнэмлэх /паспорт/ авч байгаагүй тухай лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Лавлагаа хүсэгчийн  төрсний гэрчилгээ

-Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх

-Байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / одоо үеийн  зурагтай/      

  -Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захиргааны зурагтай тодорхойлолт

 

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Иргэний үнэмлэх авах 16 наснаас нэг жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна.

Иргэний паспорт / хуучин улаан / авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.

 

 

 

Үндэсний энгийн гадаад паспортын лавлагаа авах бол

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Иргэний үнэмлэх

-Төрсний гэрчилгээ

-Үндэсний энгийн гадаад паспорт

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

Үндэсний энгийн гадаад паспорт огт аваагүй, анх удаа, дахин авсан иргэний Е- серийн дугаар бүхий лавлагаа.

ХААТР-7 маягт /паспорт/-ын зургийг тулгах, баталгаажуулах

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг

Зөвлөмж

/анхаарах зүйл, хууль тогтоомж/

 

 

1

-Төрсний гэрчилгээ

-Иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдөл анкет

1000 төгрөг

1-3 хоног

Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188  Төрийн банк 106000018204 тоот дансанд

УБЕГ-ын I байрны 2 дугаар давхарт

·         3*4 хэмжээнийн цээж зураг  2%

·         аймаг орон нутгаас шилжин ирсэн тохиолдолд шилжїїлгийн маягт

·         шаардлагатай бол нийгмийн даатгалын болон эрїїл мэндийн даатгалын дэвтэр цэргийн болон бусад гишїїнчлэлийн батлах, хувийн хэрэг , сургууль тєгсєх їеийн монтажны зураг зэрэг тамга тэмдэг, зураг бїхий бусад баримт бичиг

&mmiddot;         иргэн өөрийн биеэр ирэх