Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

УБЕГ-ын байгууллагын архивын үзүүлдэг үйлчилгээ

Тус газрын байгууллагын архив нь өөрийн хадгаламжийн сангаас

 • УБЕГ-ын даргын тушаал
 • Төрийн албан хаагчийн тангараг
 • УБЕГ-ЫН  дэргэдэх Төрийн  албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол
 • Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ
 • Цалингийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт
 • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, шийдвэрлэсэн өргөдөл, ХУБ-ийн албан шаардлага
 • Албан бичиг

гэх мэт архивын санд хадгалагдаж байгааа баримтуудыг хуулбарлан "хуулбар үнэн" тэмдэгээр баталгаажуулан иргэд байгууллага, ажилтан албан хаагчдад олгох үйлчилгээ явуулдаг.

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад
 • тухайн иргэний овог нэр, регистрийн дугаар
 • төрсний гэрчилгээ / хаяж гээгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээний дугаар /
 • төрсөн газар / таныг төрөх үед эцэг эхийн тань амьдарч байсан газрыг засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх /
 • төрүүлсэн эхийн овог, нэр / төрүүлсэн эхийн овог нэр хэзээч өөрчлөгддөггүй /
 • хэрэв та үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээ хаана /хаанаас хаашаа /, хэнээс хэнд үрчлэгдэж  байсан болон үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр
 • хэрэв та овог, нэр солигдож байсан бол хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
 • хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол түүнээс мэдээлэл  авах
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр ээжүүдэд байдаг тул түүнээс тодорхой мэдээлэл авах боломжтой

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол
 • төрсний гэрчилгээ
 • иргэний үнэмлэх
 • анх ямар овог нэртэй байсан тухай мэдэх
 • хэзээ хаана, хэдэн настайдаа үрчлэгдсэн, эцгээр овоглосон эсвэл овог ,нэр сольсон тухай мэдэх  / үрчлэлтийн, эцэг тогтоолтын, овог нэр өөрчилсний гэрчилгээ байгаа эсэх /

Хураамж:  голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол
 • гэрлэгсдийн иргэний /үнэмлэх / цахим, овог нэр, регистрийн дугаар
 • гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • хэзээ , хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ авч ирэх

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол
 • гэрлэлт цуцлуулагсдын иргэний үнэмлэх / овог нэр, регистрийн дугаар /
 • гэрлэлт цуцлалтыг бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг

Шаардлагатай тохиолдолд гэрлэлтийн баталгааны дугаар, хэзээ хаана батлуулсан мэдээлэл эсвэл шүүхийн шийдвэрийн хуулбар

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Иргэний үнэмлэх авч байгаагүй лавлагаа авах бол
Иргэний үнэмлэх 16 наснаас хойш 1 жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна. Иргэний паспорт /хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.
 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт /зурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захирагааны зурагтай тодорхойлолт
 • Бусад зурагтай бичиг баримт
Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол
 • нас барагчийн иргэний үнэмлэх / овог нэр, регистрийн дугаар /
 • нас барсныг бүртгүүлсэн он,сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • 1988 оны 5 дугаар сараас өмнө нас барсан хүний хувьд овог, нэр, нас, хэзээ, хаана нас барсан тухай мэдээллийг үнэн зөв мэдэх
 • нас барсны гэрчилгээ болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дэвтэр нь байгаа бол авч ирэх

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гадаадад олон жилээр амьдарч байгаад иргэний үнэмлэх / паспорт / авч байгаагүй бол
 • лавлагаа хүсэгчийн  төрсний гэрчилгээ
 • эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх/ паспорт /
 • байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / одоо үеийн  зурагтай /
 • мэрэгжлийн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, өвчний түүхийн карт
 • халамжийн дэвтэр / группын дэвтэр /
 • ЭМД-ийн дэвтэр
 • цээж зураг 1 % / одоо үеийн байдлаар/

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Сэтгэл мэдрэлийн өвчний улмаас иргэний үнэмлэх / паспорт / авч байгаагүй бол
 • лавлагаа хүсэгчийн  төрсний гэрчилгээ
 • эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх/ паспорт /
 • байнга оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / одоо үеийн  зурагтай /
 • мэрэгжлийн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт, өвчний түүхийн карт
 • халамжийн дэвтэр / группын дэвтэр /
 • ЭМД-ийн дэвтэр
 • цээж зураг 1 % / одоо үеийн байдлаар/

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Хорих ял эдэлж байсны улмаас иргэний үнэмлэх / паспорт / авч байгаагүй бол
 • лавлагаа хүсэгчийн  төрсний гэрчилгээ
 • ял эдэлж, хорих газраас суллагдсан тухай зам явах эсвэл ЦЕГ-ын архивын лавлагаа болон  холбогдох бусад баримт бичиг
 • оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • цээж зураг 1% / одоо үеийн байдлаар/
 • гэр бүлийн гишүүдийн холбогдох баримт бичиг

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Цэргийн байгууллагад ажиллаж офицерын болон улирсан албан хаагчийн / хувийн/ үнэмлэхтэй байгаад иргэний үнэмлэх / паспорт / авч байгаагүй бол
 • 1951 оноос хойш төрсөн бол төрсний гэрчилгээ
 • офицерын болон улирсан албан хаагчийн үнэмлэх
 • тухайн албан тушаалд томилогдсон болон халагдсан тухай байгууллагын тодорхойлолт / тушаал шийдвэр түүнтэй адилтгах баримт бичиг /
 • оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • цээж зураг 1%  одоо үеийн байдлаар

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Зөрчилтэй иргэний үнэмлэх /паспорт/-ийн зураг тулгаж, баталгаажуулахад доорхи баримтыг бүрдүүлэх
 • төрсний гэрчилгээ
 • иргэний үнэмлэх дахин авах өргөдөл анкет
 • 3* 4 хэмжээнийн цээж зураг  2%
 • аймаг орон нутгаас шилжин ирсэн тохиолдолд шилжүүлгийн маягт
 • шаардлагатай бол нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр цэргийн болон бусад гишүүнчлэлийн батлах, хувийн хэрэг , сургууль төгсөх үеийн монтажны зураг зэрэг тамга тэмдэг, зураг бүхий бусад баримт бичиг
 • иргэн өөрийн биеэр ирэх

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа

Цагаатгалын нөхөн олговорын асуудал, гадаад улсын харьяат болох эсвэл гадаадад байнга оршин суух эрх авах хүсэлт гаргаж буй 1951 оноос өмнө төрсөн иргэн болон 1988 оны байдлаар эмэгтэй хүн хэдэн хүүхэд төрүүлсэн хэмээн бүртгүүлсэнийг 1-р маягтын лавлагаагаар олгодог бөгөөд   лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх байх шаардлагатай.

Хураамж: голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Төрөл садны лавлагаа
 • лавлагаа гаргуулах хүмүүсийн төрөл садныг нотлох төрсний гэрчилгээ
 • иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар
 • бусад холбогдох мэдээлэл

  Хураамж: Голомт банкны 1401001101 тоот дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.
Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол
 • гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх
 • урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсны гэрчилгээ, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ , сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр
 • хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

Гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлэх иргэнд холбогдох лавлагааг албан бичгээр олгоно.

Гэрлэсэн эсэх лавлагааг зөвхөн гэрлэгсдэд нэг удаа олгоно. Хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд 6 сарын дараа олгож болно.

Хураамж: Голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Төрсний бүртгэлд бүртгэлгүй лавлагаа авах бол
 • гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх
 • урд нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт цуцлуулсны гэрчилгээ, бэлэвсэн бол эхнэр нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ , сураггүй алга болсон бол холбогдох шүүхийн шийдвэр
 • хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

Гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлэх иргэнд холбогдох лавлагааг албан бичгээр олгоно.

Гэрлэсэн эсэх лавлагааг зөвхөн гэрлэгсдэд нэг удаа олгоно. Хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд 6 сарын дараа олгож болно.

Хураамж: Голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Гадаадад төрж, Монгол улсын төрсний бүртгэлд бүртгэгдээгүй бол :
 • хүүхдийн  төрснийг нотлох төрсөн тухай эмнэлгийн баримт бичиг,орчуулгын товчоогоор монгол хэл дээр орчуулагдсан байх
 • тухайн улсын хил нэвтрэн гарч МУ-ын хилээр орж ирсэн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • эцэг эхийн оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • эрүүл бойжиж буй тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт

Эцэг эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн бол хоёр өөр улсын иргэдийн дундаас төрсөн хүүхдийн төрснийг бүртгүүлэх асуудлаар МУ-ын төрсний бүртгэлд бүртгэгдээгүй лавлагааг олгохын тулд эцэг эхийг заавал байлцуулах бөгөөд шаардлагатай бол иргэншлийн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа холбогдох лавлагааг олгоно.

Хүүхэд өөр улсын иргэншил авч, тухайн улсын гадаад паспортоор МУ-ын хилээр нэвтрэн орж ирсэн бол МУ-ын Үндсэн хууль, Харьяатын тухай хууллийн холбогдох заалтуудын дагуу 16 нас хүрсний дараа МУ-ын иргэний бүртгэлд бүргэгдэн регистрийн дугаар авах асуудал шийдвэрлэгдэнэ.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын иргэн болсон иргэнд  Монгол улсын төрсний гэрчилгээг нөхөн бичиж олгохгүй бөгөөд үндэслэх баримт нь тухайн зарлиг болно.
Хураамж: Голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.
Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход
 • лавлагаа хүсэгчийн иргэний үнэмлэх
 • төрсний гэрчилгээ

Хураамж: Голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 1000 төгрөг тушаана уу.

Цахим үнэмлэхний лавлагаа авахад
 • Тухайн иргэний  овог нэр,
 • Регистрийн дугаар

Хураамж: Голомт банкны  1401001101 тоот  дансанд 5000 төгрөг тушаана уу.

Гадаадад төрсөн холимог гэр бүлийн төрсний лавлагааг авахад
 • Хүүхдийг төрснийг нотлох тухай эмнэлэгийн  баримт бичгийг орчуулгын товчоогоор монгол хэл дээр орчуулсан байх
 • Тухайн Улсын иргэний бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдээгүй тухай тодорхойлолт эрүүл бойжиж буй эмнэлэгийн тодорхойлолт
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Тухайн улсын хил  нэвтрэн гарч МУ-ын хилээр орж ирсэн гадаад паспорт түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний иргэний бичиг баримтын хуулбар
Оршин суугаа хаягийн болон гадаад паспортын лавлагаа авахад
 • Тухайн иргэний овог нэр
 • Регистрийн дугаар
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архиваас лавлагаа, мэдээлэл авахад
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувийн хэрэг, мэдээллийн сангаас лавлагааг хэнд, ямар хэлбэрээр олгодог вэ?
 1. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив нь хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувийн хэрэг, мэдээллийн сангаас иргэн, хуулийн этгээд болон хууль хяналтын байгууллагын хүсэлтээр лавлагаа мэдээлэл болон бичиг баримтын хуулбарыг олгоно.
 2. Лавлагаа, мэдээллийг дэлгэрэнгүй болон хураангуй байдлаар хүссэн мэдээллийн талаар бичгээр болон холбогдох баримт бичгийн хуулбар хэлбэрээр олгоно.
 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэн авах вэ?
 1. тухайн мэдээлэлд холбогдох этгээд өөрөө бичгээр хүсэлт гаргасан эсхүл итгэмжлэлээр зөвшөөрсөн
 2. хууль,  хяналтын болон тусгайлан эрх олгогдсон төрийн бусад байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн тухайн байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай лавлагаа мэдээллийг  авна.
 3. эрүү, иргэний хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч, өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөлч, үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг хамгаалхад шаардлагатай лавлагаа мэдээллийг бүртгэлийн байгууллагаас гаргуулах тухай хүсэлтээ уг хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа албан тушаалтанаар дамжуулан авна.
Хураангуй мэдээлэлд ямар мэдээлэл агуулагдах вэ?
 1. тухайн хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх;
 2. тухайн хуулийн этгээд татан буусан эсэх;
 3. тухайн хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчлөгдсөн байдлын талаар мэдээлэл агуулагддаг.
Харин хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалт дахь иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын болон татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаартай холбогдох мэдээллийг хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон байгууллага,  этгээдэд олгоно.
Хүсэлтийг хүлээн авсан албан тушаалтан нь лавлагааг ажлын 5 хоногт, хуулбарыг ажлын 1-3 хоногт  багтаан олгоно.  Баримтын хуулбар хувьд “ХУУЛБАР ҮНЭН” гэсэн тэмдэг дарж  олгосон огноо, хуулбар олгосон албан тушаалтны нэр, гарын үсгээр баталгаажуулж олгоно.
Эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа авахад
Иргэний хувьд:
 • Өргөдөл;
 • Мэдүүлгийн хуудас /банкнаас авна/;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар.
Байгууллагын хувьд:
 • Албан бичиг;
 • Мэдүүлгийн хуудас /банкнаас авна/;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл хавсарган.
 Хаана хандах вэ?
Сүхбаатар, Хан-Уул, Налайх, Багахангай дүүрэг УБЕГ-ын үйлчилгээний 1 дүгээр байрны 2 дугаар давхарт байрлах мэдүүлэг хүлээн авах цонхонд, харин Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Багануур дүүрэг тухайн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт байрлах мэдүүлэг хүлээн авах цонхонд мэдүүлгийн хуудсыг хүлээлгэн өгнө. /мэдүүлгийн хуудсыг банкнаас авна/