Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

УБЕГ-ын байгууллагын архивын үзүүлдэг үйлчилгээ

Тус газрын байгууллагын архив нь өөрийн хадгаламжийн сангаас

 • УБЕГ-ын даргын тушаал
 • Төрийн албан хаагчийн тангараг
 • УБЕГ-ЫН дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоол
 • Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ
 • Цалингийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн баримт
 • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт, шийдвэрлэсэн өргөдөл, ХУБ-ийн албан шаардлага
 • Албан бичиг

гэх мэт архивын санд хадгалагдаж байгааа баримтуудыг хуулбарлан "хуулбар үнэн" тэмдэгээр баталгаажуулан иргэд байгууллага, ажилтан албан хаагчдад олгох үйлчилгээ явуулдаг.

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар;
 • Төрсөн он, сар, өдөр;
 • Төрсөн газар;
 • Төрүүлсэн эхийн овог нэр;
 • хэрэв үрчлэгдсэн бол хэзээ, эсвэл хэдэн настай үедээ хаана, хэнээс хэнд үрчлэгдэж байсан болон үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр
 • хэрэв овог, нэр солигдож байсан бол хэзээ, хаана /эцэг тогтоосон болон овог, нэр солигдсон тухай гэрчилгээтэй эсэх/
 • хэрэв эцэг, эхийн хэн нэгний баримт бичигт бүртгэлтэй байдаг бол тухайн баримт шаардлагатай
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эхээс төрсөн бол олон хүүхэдтэй эхийн дэвтэр
Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Нөхөр, эхнэрийн овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэн огноо;
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр;
 • Гэрлэсний гэрчилгээний дугаар
 • хэзээ, хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш дундаас төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээтэй ирэх;
Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Нас барсан иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Нас барсан огноо;
 • Нас барсныг бүртгэсэн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр;
 • Нас барсны гэрчилгээ болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дэвтэр
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Нөхөр, эхнэрийн овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгүүлсэн огноо;
 • Гэрлэлт дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр
 • гэрлэсний бүртгэлийн мэдээлэл
 • гэрлэлт дуусгавар болсон үндэслэл
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Нөхөр, эхнэрийн овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Гэрлэлт сэргээсэн огноо;
 • Гэрлэлт бүртгүүлсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр;
 • Гэрлэсний гэрчилгээний дугаар
 • гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
 • хэзээ, хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш дундаас төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ

Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл хийлгэсэн огноо;
 • Бүртгүүлсэн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр;
 • Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл хийлгэсэн он, сар, өдөр болон тухайн хүүхдийн төрсөн он, сар, өдрийг тодорхой мэдэх
Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Үрчилсний бүртгэл хийлгэсэн огноо;
 • Бүртгүүлсэн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр
 • Төрүүлсэн эцэг эхийн овог, нэр;
 • Үрчлэн авсан эцэг, эхийн овог, нэр;

Энэ лавлагааг зөвхөн үрчилж авсан эцэг, эхийн зөвшөөрлөөр олгоно.

Төрөл садангийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Төрөл садангийн лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Хамаарал бүхий иргэдийн бичиг баримт
 • Энэ лавлагаа нь эцэг, эх, ах, эгч, дүү, ихэр, авга, нагац, үеэл, өвөө, эмээ, ач, зээ болон хадам эцэг, хадам эх, төрөл садан гэсэн хамаарлыг тодорхойлж олгоно.
 • Шаардлагатай тохиодолд Архивын ерөнхий газрын хүн амын тооллогын лавлагаа.
Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Лавлагааны зориулалт;
 • Өмнө нь гэрлэж байсан бол гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн гэрчилгээ,
 • Бэлэвсэн бол эхнэр, нөхрийн нас барсан тухай гэрчилгээ
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсөн огноо;
 • Бүртгэл хийлгэсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр;

Өөрчлөхөөс өмнөх овог, нэр, өөрчилсний дараах овог, нэр

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний овог, нэр, регистрийн дугаар;
 • 1988 оны байдлаар хүүхэд төрүүлэх насны эмэгтэйд хэдэн хүүхэд төрүүлсэн талаарх ХААТР 1-р маягтын лавлагааг олгоно.
Иргэний үнэмлэх /паспорт/ авч байгаагүй тухай лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Иргэний үнэмлэх /паспорт/ авч байгаагүй тухай лавлагаа

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /одоо үеийн зурагтай/
 • Сурагч бол тухайн сургуулийн суралцдаг тухай зурагтай тодорхойлолт
Иргэний үнэмлэх авах хугацаа буюу 16 наснаас нэг жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна.

Иргэний үнэмлэх аваагүйг нотолох баримтууд. Тухайлбал:

 • Монгол Улсын хилээр орсон, гарсан бичиг баримт,
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт.
Иргэний паспорт (хуучин улаан) авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.

Иргэний үнэмлэх 16 наснаас хойш 1 жилээс дээш хугацаа өнгөрсөн бол энэхүү лавлагааг авна. Иргэний паспорт /хуучин улаан паспорт/ авч байсан иргэнд уг лавлагааг олгохгүй.
 • Лавлагаа хүсэгчийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэх
 • Байнга оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт /зурагтай/
 • Сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захирагааны зурагтай тодорхойлолт
 • Бусад зурагтай бичиг баримт
Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Овог, нэр, регистрийн дугаар
Үндэсний энгийн гадаад паспортын лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Үндэсний энгийн гадаад паспортын лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Овог, нэр, регистрийн дугаар
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын дугаар, авсан огноо
Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

 • Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Иргэний үнэмлэх
Регистрийн дугаар өөрчилсөн тухай лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Регистрийн дугаар өөрчилсөн тухай лавлагаа

 • e-mongolia.mn

(үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Овог, нэр регистрийн дугаар
 • Регистрийн дугаарыг хэзээ хаана, ямар шалтгаанаар солиулсныг мэдэх шаардлагатай
ХААТР-7 маягт /паспорт/-ын зургийг тулгах, баталгаажуулахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

ХААТР-7 маягт /паспорт/-ын зургийг тулгах, баталгаажуулах

УБЕГ-ын “Архив, үйлчилгээний цогцолбор төв”-ийн А-302, 402 тоот

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Төрсний гэрчилгээ

 • Иргэний үнэмлэх дахин авах анкет

 • 3*4 хэмжээнийн цээж зураг 2 хувь
 • шаардлагатай бол нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр цэргийн болон бусад гишүүнчлэлийг батлах хувийн хэрэг, сургууль төгсөх үеийн монтажны зураг зэрэг тамгатай, зураг бүхий бусад баримт бичиг
 • иргэн өөрийн биеэр ирэх
Төрсний бүртгэлд бүртгэгдээгүй болон төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Төрсний бүртгэлд бүртгэгдээгүй болон төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа

УБЕГ-ын “Архив, үйлчилгээний цогцолбор төв”-ийн А-402 тоот

1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Төрөх газраас олгосон төрсний тухай эрүүл мэндийн дэвтэр;

 • Үрэгдүүлсэн бол хүүхэд төрсөн эмнэлгийн тодорхойлолт;

 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх;

 • Оршин суугаа хорооны өрхийн бүртгэлд хүүхэд ямар овог, нэр, регистрийн дугаар, баримт бичгээр бүртгэгдсэн талаарх хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

 • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

 • Эрүүл бойжиж байгаа тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт;

 • вакцинд хамрагдсан тухай эрүүл мэндийн дэвтэр;

 • сургуульд суралцдаг бол сургуулийн захиргааны зурагтай тодорхойлолт, сурагчийн хувийн хэрэг.

  Гадаад улсад төрсөн бол :

 • Хүүхдийн төрснийг нотлох төрсөн тухай эмнэлгийн баримт бичгийг баталгаат орчуулгын хамт;

 • МУ-ын хилээр орж ирсэнийг нотлох бичиг баримт;

 • Эрүүл бойжиж буй тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт /гадаадад байгаа бол тухайн орны эмчийн эрүүл бойжиж буй бичгийг баталгаат орчуулгын хамт/;

 • Эцэг эхийн аль нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол эцэг эхийн харилцан тохиролцож гаргасан өргөдөл, тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг баталгаат орчуулгын хамт;

 • Хуульд заасан хугацаанд хүүхдийнхээ төрснийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж төрсний гэрчилгээ авч байгаагүй бол төрснийг нөхөн бүртгүүлэхийн тулд уг лавлагааг авна.

 • Товлолт вакцинд хамрагдсан бичиг

Гадаадад төрсөн холимог гэр бүлийн төрсний лавлагааг авахад
 • Хүүхдийг төрснийг нотлох тухай эмнэлэгийн баримт бичгийг орчуулгын товчоогоор монгол хэл дээр орчуулсан байх
 • Тухайн Улсын иргэний бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдээгүй тухай тодорхойлолт эрүүл бойжиж буй эмнэлэгийн тодорхойлолт
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний оршин суугаа хаягийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • Тухайн улсын хил нэвтрэн гарч МУ-ын хилээр орж ирсэн гадаад паспорт түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 • Эцэг, эхийн хэн нэгний иргэний бичиг баримтын хуулбар
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа

 • Хуулийн этгээдийн татан буугдсан болон бүртгэлтэй эсэх лавлагааг

  e-mongolia.mn

  (үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг)- авах боломжтой.

 • Мөн Хуулийн этгээдтэй эсэх болон хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагааг Төрийн үйлчилгээний цахим машин (ТҮЦ машин)-с авах боломжтой.

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

5000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Албан бичиг, хүсэлт

 • Тэмдэгтийн хураамж

 • Хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, регистрийн дугаар, төрөл, хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэл, улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо, үүсгэн байгуулагчийн нэр, тэдгээрийн тоо, хувьцаа эзэмшигчийн нэр, эцсийн эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийн нэр, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээдийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдсан эсэх, хэлбэр, оноосон нэр өөрчлөгдсөн, татан буугдсан талаарх мэдээлэл нээлттэй байна.

 • Та opendataburtgel.gov.mn хаягаар нэвтэрч дээрх мэдээллийг авах боломжтой.

Хувийн хэргээс нотлох баримт бичгийн хуулбар авахад

д/д

Лавлагааны төрөл

Цахим үйлчилгээ

Үйлчилгээ үзүүлэх байршил

Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар

Лавлагаа авахад шаадлагатай үндсэн мэдээлэл

Зөвлөмж болон нэмэлт шаардлагатай мэдээлэл

1

Хувийн хэргээс нотлох баримт бичгийн хуулбар

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүйгээр Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, нэгж болон улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөс авах,

1 хуудас нь 500 төгрөг, 1000 төгрөг

Нийслэлд: Төрийн банк - 106030085769

Орон нутагт:
Тухайн орон нутгийн үйлчилгээний орлогын дансанд тушаана

 • Албан бичиг, хүсэлт

 • Үйлчилгээний хураамж