Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

1. Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд
2. Хувийн сууц /амины орон сууц/-ны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд
3. Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
4. Шинээр баригдсан орон сууц, оффис, үйлчилгээ, автозогсоол зэрэг нийтийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
5. Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх
6. Худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
7. Бэлэглэлийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
8. Арилжааны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
9. Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
10. Өөрт ноогдох хэсгээ болон хэсгээсээ бусдад бэлэглэх, худалдах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
11. Шүүх, арбитрийн шийдвэрээр өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
12. Албадан дуудлага худалдаагаар худалдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
13. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
14. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
15. Барьцааны эрх болон барьцаалбартай барьцааны эрх дуусгавар болсныг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
16. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
17. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхэд сервитут тогтоосныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
18. Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
19. Бусдын эд хөрөнгийг хязгаартайгаар эзэмших, ашиглах /узуфрукт/ эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
20. Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
21. Батлан даалтын гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
22. Эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд
23. Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүртгэл
24. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа, хуулбар авахад
25. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн, устсан тохиолдолд дахин авахад
26. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэмтсэн тохиолдолд дахин авахад
27. Эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад