Гадаад паспорт

Гадаад паспорт шинээр авахад бүрдүүлэх материал
Гадаад паспорт дахин авахад бүрдүүлэх материал
 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • 3% цээж зураг/сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй байх /
 • Төлбөр төлсөн баримт

Жич: Өмнө авсан гадаад паспортыг авч ирнэ.

Гадаад паспорт хүчингүй болгох тохиолдлууд
Гадаад паспортын шинээр авах үнэ хураамж

Гадаад паспорт авах үйлчилгээний “хөтөч”
 • Үйлчилгээний I байрны 2 дугаар давхарын “А”, “Б” заалны 1-9, 12 дугаар цонхонд гадаад паспорт захиалах үйлчилгээг дуудсан дугаарын дараалалаар авна.
 • Үйлчилгээний 10 дугаар цонхонд нөхөн бүртгэл, 11 дүгээр цонхонд хяналтын үйлчилгээг тус тус авна.


 • Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүдийг 1 дүгээр байрны 2 давхарын “Б” заалны 11 дүгээр цонхонд хүлээн авна.
 • Иргэний бүртгэлийн засвар өөрчлөлтийн бүртгэл /ургийн овог оруулах, бүх төрлийн нөхөн бүртгэл/ 1 дүгээр байрны 2 давхарын “Б” заалны 10 дугаар цонхонд хүлээн авна.
 • Гадаад паспортыг олгох үйлчилгээ 3 дугаар байрны 1 давхарт;
 • Шинээр захиалсан гадаад паспортыг иргэн өөрийн биеэр ирж, буцаан олгох хуудсаар авна.
 • Шинээр авсан болон сунгалт хийгдсэн гадаад паспортыг хүлээн авсан иргэн өөрийн мэдээллийн бичилт зөв байгаа эсэхийг паспортын 1, баталгаажилтын тамга, гарын үсгийг 4, 6 дугаар хуудаснаас тус тус шалгаж авах үүрэгтэй.
 • 2015 оны 07 дугаар сарын 01-нээс хойш авсан энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох үйлчилгээг 3 дугаар байрны 3 давхарт тус тус хийгдэж байна.

Гадаад паспортын үйлчилгээтэй холбогдох эрх зүйн актууд
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль,
 • Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль,
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль,
 • Засгийн газрын 2016 оны 126 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журам”,
 • “Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 онд байгуулсан хэлэлцээр,
 • Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1994 онд байгуулсан хэлэлцээр болон бусад актуудыг удирдлага болгон дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.
 • Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 06 сарын 09 ны өдрийн А/549 тоот тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам”
Хяналтын үйлчилгээ
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй байдлыг алдагдуулсан, үрэгдүүлсэн иргэнд ЗХТХ-ийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг ногдуулах.
 • Хууль хяналтын байгуулагаас иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл хөтлөхөд тавьсан хоригийн асуудлаар иргэдийн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авах.
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийн гаргасан зөрчлийг шийдвэрлэх.
 • Өндөр настан /60 –аас дээш насны/, хөгжлийн бэршээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүдийг мөн байрны 2 дугаар давхарын 205 тоот өрөөнд хүлээн авна. Дээрх иргэд үйлчилгээний дугаар авах шаардлагагүй.
 • Гадаад паспорт захиалахын өмнө иргэн та 3 хувь зураг, төлбөрийн хураамж төлсөн байх шаардлагатай. Хэрэв та төлбөрийн картай бол банк явах шаардлагагүй бөгөөд үйлчилгээний “А” заалны 1, 3, 4 дүгээр цонхонд шууд төлбөр хийх боломжтой.
 • Гадаад паспортыг олгох үйлчилгээ 3 дугаар байрны 1 давхарт.
 • Шинээр захиалсан гадаад паспортыг иргэн өөрийн биеэр ирж, буцаан олгох хуудсаар авна. 
Гадаад паспорт хаяж үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд хүчингүй болгох
 • Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналтын газарт өргөдөл гаргана.
 • Торгуулийн хэмжээг хяналтын улсын байцаагч тогтооно.
 • Торгуулийг бэлэн мөнгөөр төлөх бол голомт банкны 1401001113 дансанд тушааж баримтыг авч ирэх эсвэл Visa карттай бол цонхон дээр машинд уншуулж төлж болно.
 • Торгуулийг төлснөөр шийтгэврийн хуудас бичиж паспорт хүчингүй болно.
 • Хяналтын улсын байцаагчаар гадаад паспорт хүчингүй болгуулсны дараа А, Б заалны 1-10 дугаартай үйлчилгээний цонхонд дугаарын дагуу шинээр гадаад паспорт захиална.