Үндэсний энгийн гадаад паспорт, Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт

Үндэсний энгийн гадаад паспортын төлбөрийн мэдээлэл
Үндэсний энгийн гадаад паспортын төлбөрийн мэдээлэл
Мөн Та тухайн бүртгэлийн нэгж дээр байрлаж буй "ГЭРЭГЭ СИСТЕМ"-ээр төлбөрөө төлөх боломжтой.
Үндэсний энгийн цахим /чиптэй/ гадаад паспортын төлбөрийн мэдээлэл
Үндэсний энгийн цахим /чиптэй/ гадаад паспортын төлбөрийн мэдээлэлМөн Та тухайн бүртгэлийн нэгж дээр байрлаж буй "ГЭРЭГЭ СИСТЕМ"-ээр төлбөрөө төлөх боломжтой.
Үндэсний энгийн гадаад паспортыг гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгох
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтэс, тасгийн хяналтын улсын байцаагчид хандана.
 • Хяналтын улсын байцаагч зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгууль ногдуулна.
 • Торгуулийг харьяа орон нутаг, дүүргийн татварын хэлтэст төлнө.
 • Торгууль төлсний дараа хяналтын улсын байцаагч шийтгэлийн хуудас бичнэ.
 • Шийтгэлийн хуудсыг үндэслэн улсын бүртгэгч иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд үндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгоно.
Үндэсний энгийн гадаад паспорт хүчингүй болгох тохиолдлууд
Үндэсний энгийн гадаад паспорт авах үйлчилгээний “хөтөч”
Үндэсний энгийн гадаад паспортын үйлчилгээтэй холбогдох эрх зүйн актууд
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль
 • Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль
 • Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль
 • Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 4 дүгэр сарын 05-ны өдрийн А/394 дугаар тушаалаар баталсан "Улсын бүртгэлийн байгууллагаас Үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам"
 • “Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 онд байгуулсан хэлэлцээр
 • Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1994 онд байгуулсан хэлэлцээр болон бусад актуудыг удирдлага болгон дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.
 • Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 06 сарын 09 ны өдрийн А/549 тоот тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам”
Хяналтын үйлчилгээ
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортыг зориуд гэмтээсэн тохиолдолд хяналтын улсын байцаагч зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, зөрчил гаргасан хүнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 25000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 250000 төгрөгөөр торгоно.
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортыг гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын улсын байцаагч зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, зөрчил гаргасан хүнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар 30000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 300000 төгрөгөөр торгоно.
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтэс, тасгийн хяналтын улсын байцаагч үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэнэ.