Гадаад паспорт

Гадаад паспорт шинээр авахад бүрдүүлэх материал
12.Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт      
Монгол Улсын иргэн энгийн гадаад паспорт, Монгол Улсад буцах болон хил нэвтрэх үнэмлэх авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний үнэмлэх 1. Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж 12500₮

2. Бичилтийн үнэ 15000₮

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж 5000₮
Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор бүртгэлийг хөтөлж, иргэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно. 1. Голомт банк 1165004534

2.Титан интернейшнл ХХК 
Голомт банк 1401001218

3. Харъяа дүүргийн татварын кодоор
Дипломат, албан гадаад паспортыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл 
2 16-аас доош настай бол төрсний гэрчилгээ, түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчээр тогтоосон шийдвэр. Энгийн гадаад паспортыг улсын бүртгэлийн байгууллага, Дипломат төлөөлөгчийн газар Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт нь гадаад улсад Монгол Улсын иргэнийг гэрчлэх баримт бичиг болно.
Дипломат төлөөлөгчийн газар Монгол Улсад буцах үнэмлэх авах хүсэлтийг ажлын 7 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. Монгол Улсад буцах үнэмлэхийг Дипломат төлөөлөгчийн газар Үндэсний гадаад паспорт нь дипломат, албан, энгийн гэсэн төрөлтэй байна.
Хил нэвтрэх үнэмлэхийг орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс, тасаг Дипломат, албан гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 5 жил, энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 10 жил байна. 16-аас доош насны хүүхдэд энгийн гадаад паспортыг 5 жилээр олгоно.
Гадаад паспорт дахин авахад бүрдүүлэх материал

Гадаад паспорт хүчингүй болгох тохиолдлууд
Гадаад паспортын шинээр авах үнэ хураамж
Гадаад паспорт авах үйлчилгээний “хөтөч”
Гадаад паспортын үйлчилгээтэй холбогдох эрх зүйн актууд
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль,
 • Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль,
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль,
 • Засгийн газрын 2016 оны 126 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журам”,
 • “Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 онд байгуулсан хэлэлцээр,
 • Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1994 онд байгуулсан хэлэлцээр болон бусад актуудыг удирдлага болгон дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.
 • Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 06 сарын 09 ны өдрийн А/549 тоот тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам”
Хяналтын үйлчилгээ
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй байдлыг алдагдуулсан, үрэгдүүлсэн иргэнд ЗХТХ-ийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг ногдуулах.
 • Хууль хяналтын байгуулагаас иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл хөтлөхөд тавьсан хоригийн асуудлаар иргэдийн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авах.
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийн гаргасан зөрчлийг шийдвэрлэх.
 • Өндөр настан /60 –аас дээш насны/, хөгжлийн бэршээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүдийг мөн байрны 2 дугаар давхарын 205 тоот өрөөнд хүлээн авна. Дээрх иргэд үйлчилгээний дугаар авах шаардлагагүй.
 • Гадаад паспорт захиалахын өмнө иргэн та 3 хувь зураг, төлбөрийн хураамж төлсөн байх шаардлагатай. Хэрэв та төлбөрийн картай бол банк явах шаардлагагүй цонхонд шууд төлбөр хийх боломжтой.
 • Гадаад паспортыг олгох үйлчилгээ 3 дугаар байрны 1 давхарт.
 • Шинээр захиалсан гадаад паспортыг иргэн өөрийн биеэр ирж, буцаан олгох хуудсаар авна. 
Гадаад паспорт хаяж үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд хүчингүй болгох
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналтын газарт өргөдөл гаргана.
 • Торгуулийн хэмжээг хяналтын улсын байцаагч тогтооно.
 • Торгуулийг бэлэн мөнгөөр төлөх бол голомт банкны 1401001113 дансанд тушааж баримтыг авч ирэх эсвэл Visa карттай бол цонхон дээр машинд уншуулж төлж болно.
 • Торгуулийг төлснөөр шийтгэврийн хуудас бичиж паспорт хүчингүй болно.