Гадаад паспорт

16 буюу түүнээс дээш насны иргэн гадаад паспорт шинээр авахад бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх;
 • 3.5х4.5 см хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь;
 • Төлбөр төлсөн баримт.

Жич: Гадаад паспорт захиалагч өөрийн биеэр ирнэ.

16 хүртэлх насны хүүхдэд гадаад паспорт авахад бүрдүүлэх материал
16-аас доош насны хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчөөс:
 • 16-аас доош насны иргэний төрсний гэрчилгээ; /эх хувь,хуулбар/
 • Хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх;/эх хувь, хуулбар/
 • Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг тогтоосон шийдвэр; /эх хувь, хуулбар/
 • 3.5х4.5 см хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь;
 • Төлбөр төлсөн баримт.
Гадаад паспорт дахин авахад бүрдүүлэх материал
 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • 3% цээж зураг/сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5х4,5 хэмжээтэй байх /
 • Төлбөр төлсөн баримт

Жич: Өмнө авсан гадаад паспортыг авч ирнэ.

Гадаад паспортын сунгалт хийлгэхэд бүрдүүлэх материал
 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Өмнө нь авсан гадаад паспорт
 • Төлбөр төлсөн баримт

Жич: Гадаад паспортын хугацааг тасралтгүй сунгах бөгөөд тасралтгүй сунгасан хугацааны төлбөрийг төлнө.

Гадаад паспорт хүчингүй болгох тохиолдлууд
 • Гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа дууссан
 • Паспортод улсын хил нэвтрэх тухай тэмдэглэл хийх зайгүй болж хуудас дууссан
 • Паспортын эзэмшигчийн зураг танигдахааргүй өөрчлөгдсөн, гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэсэн. /мэс ажилбар хийлгэсэн тухай эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт авчрах/

Дээрх тохиолдолд улсын бүртгэгчид шууд хандана.

Харин дор дурдсан тохиолдолд хяналтын улсын байцаагчаар тухайн паспортыг хүчингүйд тооцуулсаны дараа улсын бүртгэгчид хандан гадаад паспортыг захиална. Үүнд:

 • Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, эсхүл регистрийн дугаар өөрчилсөн
 • Гадаад паспортаа гэмтээсэн
 • Гадаад паспортаа гээсэн, үрэгдүүлсэн
 • Гадаад паспортын үг , үсэг, бичлэг болон зурагт хууль бусаар засвар хийсэн
 • Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр уг гадаад паспортыг хүчингүйд тооцсон
Гадаад паспортын сунгах үйлчилгээний үнэ хураамж

Төлбөрийг Голомт банкны дараах дансанд төлнө.

Зориулалт

Дансны дугаар

Мөнгөн дүн

Хүлээн авагч

Сунгалт 1 жил

1401001101

2000

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийнхураамж

1401002649

2500

ОӨУБЕГ

Нийт төлбөр

4500

Сунгалт 2 жил

1401001101

4000

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

ОӨУБЕГ

Нийт төлбөр

6500

Сунгалт 3 жил

1401001101

6000

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

ОӨУБЕГ

Нийт төлбөр

8500

Сунгалт 4 жил

1401001101

8000

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

ОӨУБЕГ

Нийт төлбөр

10500

Сунгалт 5 жил

1401001101

10000

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

ОӨУБЕГ

Нийт төлбөр

12500

Гадаад паспортын шинээр авах үнэ хураамж

Үндэсний энгийн гадаад паспортыг 5 жилийн хугацаатай олгоно.

Төлбөрийг Голомт банкны дараах дансанд төлнө.

Зориулалт

Дансны дугаар

Мөнгөн дүн

Хүлээн авагч

Паспорт 5 жил

1401001093

18800

ОӨУБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

5000

ОӨУБЕГ

Бичилтийн хураамж

1401001218

8700

ТИТАН ИНТЕРНЭЙШНЛ ХХК

Нийт тєлбєр

32500

Яаралтай үйлчилгээ

1401001101

10000

ОӨУБЕГ

Гадаад паспорт авах үйлчилгээний “хөтөч”
 • Гадаад паспортыг шинээр захиалах үйлчилгээг 1 дүгээр байрны 2 давхарын “А”, “Б” заалны 1-6, 7, 8, 9, 1, 11 дүгээр цонхнуудад хүлээн авна.
 • Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүдийг 1 дүгээр байрны 2 давхарын “Б” заалны 11 дүгээр цонхонд хүлээн авна.
 • Иргэний бүртгэлийн засвар өөрчлөлтийн бүртгэл /ургийн овог оруулах, бүх төрлийн нөхөн бүртгэл/ 1 дүгээр байрны 2 давхарын “Б” заалны 10 дугаар цонхонд хүлээн авна.
 • Гадаад паспортыг олгох үйлчилгээ 3 дугаар байрны 1 давхарт;
 • Шинээр захиалсан гадаад паспортыг иргэн өөрийн биеэр ирж, буцаан олгох хуудсаар авна.
Сунгалт хийгдсэн гадаад паспортыг өөрийн биеэр ирж цахим үнэмлэхээр авна.
 • Шинээр авсан болон сунгалт хийгдсэн гадаад паспортыг хүлээн авсан иргэн өөрийн мэдээллийн бичилт зөв байгаа эсэхийг паспортын 1, баталгаажилтын тамга, гарын үсгийг 4, 6 дугаар хуудаснаас тус тус шалгаж авах үүрэгтэй.
 • Гадаад паспортын сунгалтын үйлчилгээ 1 дүгээр байрны 2 давхарт;
 • 2015 оны 07 дугаар сарын 01-нээс хойш авсан энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох үйлчилгээг 3 дугаар байрны 3 давхарт тус тус хийгдэж байна.
Гадаад паспортын зургийн стандарт
 • Зургийн арын фон цагаан, нүүрний өндөр 3.2х3.6 хэмжээтэй, нийт зургийн 90%-ийг эзэлсэн, эгц харсан, дух чихний хэсэг ил гарсан байх
 • Зурагнаас татаагүй, компьютерээр засварлаагүй байх
 • Зургийн өнгө тод, өнгөний ялгарал сайн, нүүрэн хэсэг болон арын фон сүүдэргүй, малгай өмсөөгүй, нүдний шилгүй байх
 • Зэвсэгт хүчин, цагдаа, төмөр зам болон бусад төрлийн дүрэмт хувцастай зураг авахгүйлахгүй байх
 • Гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэсэн тохиолдолд тухайн эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт /мэс ажилбар хийгэхээс өмнөх болон хийлгэсний дараах үеийн харьцуулсан зурагтай байх
 • Цээж зураг нь олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага /ICAO/-ын стандартын шаардлагыг хангасан байна.
Гадаад паспортын үйлчилгээтэй холбогдох эрх зүйн актууд
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль,
 • Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль,
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль,
 • Засгийн газрын 2016 оны 126 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журам”,
 • “Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 онд байгуулсан хэлэлцээр,
 • Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1994 онд байгуулсан хэлэлцээр болон бусад актуудыг удирдлага болгон дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.
 • Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 06 сарын 09 ны өдрийн А/549 тоот тушаалаар батлагдсан “Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам”

Хайлт