Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл

Үрчилснийг бүртгэхэд
 • Оршин суугаа дүүргийн засаг даргын хүүхэд үрчилж болохыг зөвшөөрсөн захирамж
 • Төрсөн эцэг, эхийн өргөдөл /үрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл/
 • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл /орчуулга/
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • Үндэсний гадаад паспорт /хуулбар/
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • 7-оос дээш насны хүүхдийн зөвшөөрөл /өргөдөл/
 • Үрчлэн авагч талын ДОХ, сэтгэц, сүрьеэгийн шинжилгээ
 • Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Үрчлэлтийн гэрчилгээний үнэ 2850 төгрөг, Төрсний гэрчилгээний үнэ 2850  УБЕГ-ын 1401001101 тоот дансанд тушаах.

Сум, дүүргийн Засаг дарга хүүхэд үрчлэн авах тухай хүсэлтийг хянан үзэж, үрчлүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг 20 хоногт багтаан гаргана. /Гэр бүлийн тухай хуулийн 55.7, 55.8/.

Засаг даргын захирамжийг үндэслэн, Иргэний гаргасан хүсэлт болон шаардагдах материалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний гэр бүлийн ажилтан хүүхэд үрчилсний бүртгэлийг бүртгэнэ. УБЕГ-ын Иргэний бүртгэл, гадаад паспортын газар /Зуун айлд байрлах үйлчилгээний 1-р  байрны 305 тоот өрөө/хандана. Холбогдох утас 70007587

Үрчүүлж байгаа болон үрчлэн авч байгаа эцэг эх өөрсдийн биеэр ирнэ.

БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН АНКЕТ
МОНГОЛ УЛСАД ГАДААДЫН ИРГЭНТЭЙ ГЭРЛЭЛТЭЭ

Нөхөр

 

эхнэр

 

 

.......  оны  ..... сар ...... єдєр

.................................. Улсын иргэн                                        ................................... Улсын иргэн

Ургийн овог……..........................…                                      Ургийн овог……...........................…

Эцгийн нэр ...................................                                         Эцгийн нэр .......................................

Өөрийн нэр ...................................                                        Өөрийн нэр ......................................


Асуулт

Хариулт

 

Нөхөр

Эхнэр

1

Аль улсын харьяат

 

 

2

Төрсөн он, сар, өдөр, газар

 

 

3

Яс үндэс

 

 

4

Төгссөн сургууль /огноо/

 

 

5

Боловсрол, мэргэжил

 

 

6

Паспортын сери, дугаар

 

 

7

Таны байнга оршин сууж буй хаяг, утасны дугаар

 

 

8

Монгол улс дахь холбогдох утас, оршин сууж буй хаяг

 

 

9

Та гэрлэх гэж байгаа хүнийхээ үндэсний хэлийг мэдэх эсэх

 

 

10

Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал

 

 

11

Та эхнэр /нөхөр/-ийн хамт аль улсад оршин суух хүсэлтэй байгаа вэ?

 

 

12

гэрлэхээс өмнө төрсөн хүүхэд байгаа эсэх

 

 

13

Та ямар хэргээр, аль боомтоор, хэзээ орж ирсэн

 

 

14

Таны хөрөнгийн эх сурвалж /цалин, бизнесийн орлого, бусад/

 

 

15

Нийт хуудасны тоо

 

 

 

Анкет бичсэн  _________________                                     Анкет бичсэн­­­ _________________

 

Registration of adoption / Үрчилснийг бүртгэхэд /

 • Decree of Adoption approved by Governor of district where you reside
 • Petition of birthparent /permission for adoption/
 • Adoptive father /mother/’s petition /translation /
 • Copy of Marriage Certificate
 • ID card /copy /
 • National Foreign Passport /copy/
 • Child’s birth certificate
 • Child’s own permission /petition/ for children over 7 years old
 • HIV, mental and tuberculosis test of adoptive parties
 • Police reference of adoptive parties
 • Reference on residential address
 • MNT2500 shall be transferred into bank account No. 1401001101 of General Authority for State Registration as a certificate fee and also MNT350 of stamp duty into bank account No. 141002649.
 • Soum/district's governor shall review request for adoption and make his/her decision on adoption within 20 days. /articles 55.7 and 55.8 of Family Law/
 • According to the decree of governor, civil family registrar shall register the adoption within 30 days from date received request for adoption and other required documents.
 • Department of Civil Registration and Foreign Passport of GASR /please address to room #301, Service Building No. 1 located in Zuun Ail/

Note: Birth parents and adoptive parents must come together.

Гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгүүлэх
 • Оршин суугаа дүүргийн засаг даргын хүүхэд үрчилж болохыг зөвшөөрсөн захирамж
 • Төрсөн эцэг, эхийн өргөдөл /үрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл/
 • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл /орчуулга/
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • Үндэсний гадаад паспорт /хуулбар/
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • 7-оос дээш насны хүүхдийн зөвшөөрөл /өргөдөл/
 • Үрчлэн авагч талын ДОХ, сэтгэц, сүрьеэгийн шинжилгээ
 • Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Үрчлэлтийн гэрчилгээний үнэ 2850 төгрөг, Төрсний гэрчилгээний үнэ 2850  УБЕГ-ын 1401001101 тоот дансанд тушаах.

Сум, дүүргийн Засаг дарга хүүхэд үрчлэн авах тухай хүсэлтийг хянан үзэж, үрчлүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг 20 хоногт багтаан гаргана. /Гэр бүлийн тухай хуулийн 55.7, 55.8/.

Засаг даргын захирамжийг үндэслэн, Иргэний гаргасан хүсэлт болон шаардагдах материалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний гэр бүлийн ажилтан хүүхэд үрчилсний бүртгэлийг бүртгэнэ. УБЕГ-ын Иргэний бүртгэл, гадаад паспортын газар /Зуун айлд байрлах үйлчилгээний 1-р  байрны 305 тоот өрөө/хандана. Холбогдох утас 70007587

Үрчүүлж байгаа болон үрчлэн авч байгаа эцэг эх өөрсдийн биеэр ирнэ.

БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН АНКЕТ
МОНГОЛ УЛСАД ГАДААДЫН ИРГЭНТЭЙ ГЭРЛЭЛТЭЭ

Нөхөр

 

эхнэр

 

 

.......  оны  ..... сар ...... єдєр

.................................. Улсын иргэн                                        ................................... Улсын иргэн

Ургийн овог……..........................…                                      Ургийн овог……...........................…

Эцгийн нэр ...................................                                         Эцгийн нэр .......................................

Өөрийн нэр ...................................                                        Өөрийн нэр ......................................


Асуулт

Хариулт

 

Нөхөр

Эхнэр

1

Аль улсын харьяат

 

 

2

Төрсөн он, сар, өдөр, газар

 

 

3

Яс үндэс

 

 

4

Төгссөн сургууль /огноо/

 

 

5

Боловсрол, мэргэжил

 

 

6

Паспортын сери, дугаар

 

 

7

Таны байнга оршин сууж буй хаяг, утасны дугаар

 

 

8

Монгол улс дахь холбогдох утас, оршин сууж буй хаяг

 

 

9

Та гэрлэх гэж байгаа хүнийхээ үндэсний хэлийг мэдэх эсэх

 

 

10

Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал

 

 

11

Та эхнэр /нөхөр/-ийн хамт аль улсад оршин суух хүсэлтэй байгаа вэ?

 

 

12

гэрлэхээс өмнө төрсөн хүүхэд байгаа эсэх

 

 

13

Та ямар хэргээр, аль боомтоор, хэзээ орж ирсэн

 

 

14

Таны хөрөнгийн эх сурвалж /цалин, бизнесийн орлого, бусад/

 

 

15

Нийт хуудасны тоо

 

 

 

Анкет бичсэн  _________________                                     Анкет бичсэн­­­ _________________

 

Registration of adoption / Үрчилснийг бүртгэхэд /

 • Decree of Adoption approved by Governor of district where you reside
 • Petition of birthparent /permission for adoption/
 • Adoptive father /mother/’s petition /translation /
 • Copy of Marriage Certificate
 • ID card /copy /
 • National Foreign Passport /copy/
 • Child’s birth certificate
 • Child’s own permission /petition/ for children over 7 years old
 • HIV, mental and tuberculosis test of adoptive parties
 • Police reference of adoptive parties
 • Reference on residential address
 • MNT2500 shall be transferred into bank account No. 1401001101 of General Authority for State Registration as a certificate fee and also MNT350 of stamp duty into bank account No. 141002649.
 • Soum/district's governor shall review request for adoption and make his/her decision on adoption within 20 days. /articles 55.7 and 55.8 of Family Law/
 • According to the decree of governor, civil family registrar shall register the adoption within 30 days from date received request for adoption and other required documents.
 • Department of Civil Registration and Foreign Passport of GASR /please address to room #301, Service Building No. 1 located in Zuun Ail/

Note: Birth parents and adoptive parents must come together.

Монгол улсад гадаадын иргэнтэй гэрлэлт бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Монгол Улсад гадаадын иргэнтэй гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүсэгчид доорхи материалыг бүрдүүлнэ үү.

 1. Гэрлэхийг хүсэгчид нь өргөдлөө тус бүр өөрийн орны хэлээр, өөрийн гараар дэлгэрэнгүй бичнэ. Гадаад хэлээр бичсэн өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэж нотариатаар батлуулна. /Өргөдөлд гэрлэхийг хүсэгчдийн овог, эцгийн нэр, нэр, оршин суугаа газрын хаяг, төрсөн он, сар, өдөр, дундаасаа хүүхэдтэй эсвэл дагавар хүүхэдтэй эсэх, гэрлэсний дараа аль улсад амьдрах зэргийг дэлгэрэнгүй дурьдсан байна/
 2. Гэрчийн өргөдөл /Гэрлэхийг хүсэгчдийн гэр бүл бүртгүүлэхэд гэрчээр оролцохыг зөвшөөрсөн нэг хүний өргөдлийг нотариатаар батлуулж иргэний үнэмлэхний хуулбар, шаардлагатай тохиолдолд эцэг эхийн зөвшөөрөл/
 3. Гадаадын иргэн нь харьяалах улсын иргэний бүртгэлийн байгууллагаас авсан гэрлэлтийн тухай тодорхойлолтыг орчуулсан байх ба / тодорхойлолтыг давхар тус улсад суугаа элчин сайдын яам, консулын газраар баталгаажуулж авчрах. зарим улсад хамаарна / МУ-ын иргэн Иргэний баримтын архиваас гэрлэсэн эсэх тодорхойлолт авах/
 4. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, сэтгэц, сүрьеэ/
 5. Гадаадын иргэн нь гэмт хэрэг зөрчилд холбогдолгүй талаарх харьяалах улсын холбогдох байгууллагын тодорхойлолт./Зарим улс оронд хамаарна./
 6. Иргэний баримт бичгийн хуулбарыг нотариатаар батлуулж хавсаргах. Үүнд: иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гадаад паспортын зурагтай нүүр
 7. БНХАУ-ын иргэнтэй гэрлэлт батлуулахад хятад улсын иргэн нь өмнө нь гэрлээгүй тодорхойлолт болон гэрлэж байгаад цуцалсан бол уг цуцалсан тодорхойлолт, цагдаагийн гэмт хэрэг зөрчилд холбогдоогүй тодорхойлолт өрхийн дансаараа тодорхойлуулан үүн дээрээ нотариатын тангараг өргөн, Бээжин дэх гадаад харилцааны яамаараа баталгаажуулж ирэхийг анхаарна уу.
 8. БНСУ-ын иргэд гэрлээгүй эсэх тодорхойлолт болон цагдаагийн тодорхойлолтоо Монгол Улсад суугаа БНСУ-ын ЭСЯ-р баталгаажуулж ирнэ.
 9. БНСУ-ын иргэдтэй гэр болох гэж буй эмэгтэйчүүд сургалт семинарт суух. /Хүйсийн тэгш эрхийн төв утас: 70111112/

Материал хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор бүрдүүлсэн материалыг хянаж , гэрлэлтийг батлан гэрчилгээ олгох бөгөөд гэрлэсний гэрчилгээ олгоход Гэрлэх хосууд өөрийн биеэр байж УБЕГ-ын 1 байрны 305 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ.

Гэрчилгээний үнэ 2850 төгрөг Голомт банк 1401001101 дансанд тушаах

Утас: 70007587

Эцэг тогтоолтоор төрөлтийг бүртгэхэд
 • Эхийн өргөдөл/хүүхдийг эцгээр нь овоглуулах/эцгийн нэрийг заавал бичих/ болон овоглож байгаа хүнийг хүүхдийн эцгийг батлаж байгаа тухай /, хүүхдийг анх бүртгүүлэх гэж байгаа бол Монгол Улсын иргэнээр бүртгэж өгөхийг хүссэн тухайгаа бичнэ
 • эцгийн өргөдөл/ хүүхдийг өөрийн хүүхэд гэдгийг зөвшөөрч байгаа тухай, хүүхдийг өөрөөрөө овоглохыг хүсэж байгаа тухай /эцгийн нэрийг заавал бичих/ , Монгол Улсын иргэнээр бүртгэж өгөхийг хүссэн тухайгаа бичнэ
 • өргөдлүүдийг өөрийн гараар бичсэн байх ба гадаад хүн нь албан есны орчуулгын товчоогоор орчуулуулсан байх
 • иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • үндэсний гадаад паспорт /хуулбар/
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг эх өөрийн биеээр байна
 • 7-с дээш насны хүүхдийг байлцуулан, өргөдөл хүсэлт, зөвшөөрлийг авах
 • Гэрчилгээний үнэ 2850 төгрөг 1401001101 дансанд төлнө.

 Хүүхдийг анх бүртгүүлэх гэж байгаа тохиолдолд нэмэлт материал шаардах бөгөөд УБЕГ-ын /Зуун айлд байрлах /3 байрны 102 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ

Birth registration by paternity/ Эцэг тогтоолтоор төрөлтийг бүртгэхэд /

 • Petition of mother /to have her child called by father’s name, request to write father’s name, as well as approve her child’s surname or person whose surname is used/ and also shall mention to register her child as a citizen of Mongolia in case of doing registration of child for the first time.
 • Petition of father /acceptance of his own child and request to have the child called by his name/ must write father’s name/ and also shall mention to register child as a citizen of Mongolia.
 • Petitions must be hand-written. For foreigner, all documents shall be translated by official translation bureau.
 • ID card /copy/
 • National foreign passport /copy/
 • Birth certificate of child
 • Parents shall attend personally.
 • For children over 7 years old, he/she must attend  and must have his/her petition or approval
 • MNT2850 shall be transferred into bank account No. 1401001101 as a certificate fee.

In case of the first registration of child, additional documents are required and registered in the room #102, Service Building No. 3 of GASR located in Zuun Ail.

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
 • төрсөн тухай эмнэлэгийн гэрчилгээ /эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт СТ-4/
 • Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ /хуулбар/
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх /хуулбар/
 • Эцэг эхийн үндэсний гадаад паспорт /хуулбар/
 • Эцэг эх өөрийн биеэр байж хүүхдийг Монгол Улсын харьяатаар бүртгүүлэх талаар өргөдлөө тус тусдаа гарган нотариатаар батлуулна.
 • Гадаад хүний өргөдлийг орчуулгын товчоогоор орчуулуулж эх хувьтай нь хавсаргах
 • Тус улсын нутаг дэвсгэр дээр 2 гадаад улсын иргэн болон харьяалалгүй иргэнээс төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхдээ өргөдлөө өөрийн орны хэлээр бичиж албан ёсны орчуулгыг хавсгарна.

иргэний гаргасан хүсэлт болон шаардагдах материалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хянаж үзээд, шаардлага хангасан тохиолдолд төрөлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгоно. УБЕГ-ын Иргэний бүртгэл, гадаад паспортын газар /Зуун айлд байрлах үйлчилгээний 1-р байрны 305 тоот өрөө/-т хандана. холбогдох утас: 70007587

Birth registration of new born baby / Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

 • Medical Interchange sheet /copy/
 • Certificate of Marriage /copy/
 • If parents not registered their marriage petition of parents are required
 • Parents ID cards /copy/
 • Parents National Foreign Passport /copy/
 • Parents shall attend personally, must submit separate petition and to be approved by Public notary on their child’s birth registration as a citizen of Mongolia.
 • Foreign citizen’s petition shall be translated by translation bureau and attached with its original copy
Birth certificate shall be issued within 30 days from date received petition for birth registration and other required documents. Please address to Department of Civil Registration and Foreign Passport, GASR /room #301, Service Building No. 1 located in Zuun Ail/.