Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл

Үрчилснийг бүртгэхэд
 • Оршин суугаа дүүргийн засаг даргын хүүхэд үрчилж болохыг зөвшөөрсөн захирамж
 • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл /орчуулга/
 • Үрчлэлтийн гэрчилгээний үнэ 2,500 төгрөг, Төрсний гэрчилгээний үнэ 2,500 төгрөгийг тус тус Төрийн банкны 106030085769 дансанд тушаах.Registration of adoption / Үрчилснийг бүртгэхэд /

 • Decree of Adoption approved by Governor of district where you reside
 • Adoptive father /mother/’s petition /translation/
 • MNT 2500 shall be transferred into bank account No. 106030085769 at State Bank as a certificate fee and also MNT350 of stamp duty into bank account No. 106030085769 .
 • Soum/district's governor shall review request for adoption and make his/her decision on adoption within 20 days. /articles 55.7 and 55.8 of Family Law/
 • According to the decree of governor, civil family registrar shall register the adoption within 30 days from date received request for adoption and other required documents.
 • Department of Civil Registration and Foreign Passport of GASR /please address to room #103, Service Building No. 1 located in Zuun Ail/

Note: Birth parents and adoptive parents must come together.

Гэрлэлт цуцлуулсныг бүртгүүлэх
 • ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ  БҮРТГЭЛ

   

                                                                                                         

           Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 8.1 8.2, 8.3, 8.4

   

  Гэрлэлтийг шүүхийн болон захиргааны журмаар цуцална.

   

  А. Шүүхийн журмаар гэрлэлтээ цуцлуулсан тохиолдолд дараах материалыг бүрдуулнэ.

   

  • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр /гадаад улсад гэрлэлтийг цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэрийг орчуулгын товчоогоор орчуулуулж, нотриатаар батлуулах/
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ /эх хувиар/,
  • Эхнэр, нөхрийн хамтарсан буюу тус тусдаа гаргасан өргөдөл /Гадаад хүний өргөдлийг орчуулах/
  • Бичиг баримтын хуулбар /Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт.../

   

  Б. Захиргааны журмаар гэрлэлтээ цуцлуулсан тохиолдолд дараах материалыг бүрдуулнэ.

   

  • Эхнэр, нөхрийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл /эд хөрөнгийн маргаангүй болон төрсөн буюу үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрснийг өргөдөлдөө дурдсан байна

  /Гадаадын иргэн өөрийн үндсэн хэлээр өргөдөл бичиж, орчуулгын товчоогоор орчуулуулж, нотриатаар батлуулах/

  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ /эх хувиар/,
  • 18-аас доош насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  • Бичиг баримтын хуулбар /Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт.../

   

       Хэрэв эхнэр, нөхрийн хэн нэг нь нас барсан, эрх зүйн чадамжгүйд тооцсон, 3-аас дээш жил хорих ял эдлэхээр таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон бол хэн нэгнийх нь гаргасан хүсэлтээр  гэрлэлтийг цуцалж болно.

   

  Жич: Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлуулахад эхнэр, нөхөр хоёр биечлэн байх шаардлагатай.

    УБЕГ-ын 103 тоот  өрөөнд ирж бүртгүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

 • THE REGISTRATION OF MARRIAGE TERMINATION

                                                                                                         

  Clauses 8.1 8.2, 8.3, 8.4, article 8, Law on State registration for Civil Status

   

  The marriage shall be cancelled in accordance with court and administrative rules.

  А. In case of marriage cancellation with court rule, following documents shall be collected.

   

  • Court decision on marriage cancellation/court decision on marriage cancellation abroad is translated by translation bureau and notarized. /
  • Marriage certificate /original copy/,
  • Joint application of husband and wife or separate application /to translate application of foreign citizen /
  • Copies of relevant documents /citizen identity card, passport .../

   

  Б. In case of marriage cancellation with administrative rule, following documents shall be collected.

   

  • Separate application of husband and wife/no property dispute, no biological or adopted children under 18 years old, joint agreement on marriage cancellation shall be reflected in the application

  /Foreign citizen shall write the application in his or her native language and have it translated by translation bureau and notarized/

  • Marriage certificate /original copy/,
  • Reference on no children under age of 18 issued by governor of soum or district  where they live in
  • Copies of relevant documents /citizen identity card, passport.../

   

  In case either husband or wife is deceased or considered as  having legal incapacity, validly enforced to exercise imprisonment above 3 years, the marriage can be cancelled based on request of either party.

   

  Remarks: In case marriage is canccelled with administrative rule, both of husband and wife are required to be present in personal.

   

   

   

  Registered in in room number 103 General Authority for State registration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Монгол улсад гадаадын иргэнтэй гэрлэлт бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
 • ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

               

Монгол Улсад гадаадын иргэнтэй гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхийг хүсэгчид доорхи материалыг бүрдүүлнэ үү.

 

 1. Гэрлэхийг хүсэгчид нь гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн тухай хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр, өөрөө дэлгэрэнгүй бичиж гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэнэ. /Өргөдөлд гэрлэхийг хүсэгчдийн овог, эцгийн нэр, нэр, аль улсын харьяат, оршин суугаа газрын хаяг, төрсөн он, сар, өдөр, дундаасаа хүүхэдтэй эсвэл дагавар хүүхэдтэй эсэх,  тухайн орны хэлийг ямар хэмжээнд эзэмшсэн, тухайн иргэнтэй гэрлэхэд харшлах ямар нэг шалтгаан байхгүй талаар, гэрлэсний дараа аль улсад амьдрах зэргийг заавал дурьдсан байна/    

 

Өргөдлийн загварыг арын нүүрнээс харна уу.

 

 1. Гэрчийн өргөдөл /гэрлэхийг хүсэгчдийн гэр бүлээ бүртгүүлэхэд гэрчээр оролцохыг зөвшөөрсөн төрөл садангийн нэг хүний өргөдөл/ хавсаргана.

 

 1. Гадаадын иргэн нь харьяалах улсын Иргэний бүртгэлийн байгууллагаас гэрлэлт бүртгэлгүй тухай тодорхойлолт

 

 1. Гадаадын иргэн нь гэмт хэрэг зөрчилд холбогдолгүй талаарх харьяалах улсын холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

 

 1. Гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, Сэтгэц, Сүрьеэ/

 

 1. Гэрлэгчдийн иргэний баримт бичгийн хуулбар хавсаргах.

     -Үүнд:иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын хуулбар

 

 1. БНХАУ-ын иргэн гэрлэлт бүртгүүлэхэд хятад улсын иргэн нь өмнө нь гэрлээгүй тодорхойлолт болон гэрлэж байгаад цуцалсан тодорхойлолт, цагдаагийн гэмт хэрэг зөрчилд холбогдоогүй тодорхойлолт 2-ыг өрхийн дансаараа тодорхойлуулан үүн дээрээ нотариатын тангараг өргөн, Бээжин дэх гадаад харилцааны яамаараа баталгаажуулж ирэхийг анхаарна уу.

 

 1. БНСУ-ын иргэн гэрлэлт бүртгүүлэхэд гэрлэсэн эсэх тодорхойлолт болон цагдаагийн газрын бичгийг Монгол Улсад суугаа БНСУ-ын ЭСЯ-аар баталгаажуулж ирнэ үү.

 

 1. Гадаад хэл дээр байгаа бичиг баримтыг (гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхээс бусад) албан ёсны орчуулга хийлгэн ирүүлнэ үү.

 

Бүрдүүлсэн материалыг хянаж гэрлэсний бүртгэлийг бүртгэх бөгөөд Гэрлэх хосууд гэрчийн хамт  УБЕГ-ын 103 тоот  өрөөнд ирж бүртгүүлнэ.

                                                                                                                                                                                                      Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг Төрийн банкны 106030085769 дансанд тушаах

 

 

  

 • MARRIAGE REGISTRATION

 

GENERAL AUTHORITY FOR STATE REGISTRATION

 

The applicants applying for marriage registration with foreign citizens in Mongolia are required to collect following documents.

 

 1. Each applicant is required to write marriage registration application in his or her own native language separately in details himself or herself and application in foreign language should be translated officially and enclosed thereto. /Applicant`s surname, given name, citizenship, nationality, address where s/he is living, date of birth, biological children born between them, step children, proficiency of target language, no reasons against marrying to that person and country of residence after marriage are obligatory to be reflected in the application/

 

Please refer to back page for template of the application.

 

 1. Application of witness /Application of a relative who agreed to engage in the marriage registration of these applicants as a witness / shall be attached.

 

 1. Foreign citizen shall obtain reference of marriage record from Civil Registration Authority of his or her home country.

 

 1. Foreign citizen shall obtain no-criminal record from competent authority of his or her home country.

 

5.Physical examination records of applicants /AIDS, psychics, tuberculosis /

 

 1. To attach copies of civil identity documents of applicants.

     -it includes: copies of civil identity cards and passports/travel documents

 

 1. Please note that if a citizen of People`s Republic of China is applying for marriage registration, Chinese citizen is required to provide no-previous marriage registration certificate or previous marriage cancellation certificate, no-criminal record, family income witnessed by notary public and certified by Ministry of Foreign Relations in Beijing.
 2. If a citizen of Korean Republic is applying for marriage registration, s/he shall submit reference of marriage and police document along with their certification by Embassy of Korean Republic residing in Mongolia.   

 

 1. Documents /other documents except passport and civil identity card/ in foreign languages must be officially translated into Mongolian.

 

The marriage shall be registered based on review of submitted documents and wedding couples shall register their marriage along with their witness in room number 103 General Authority for State Registration.

           

Certificate fee of 2500 MNT should be transferred into account No. 106030085769, State Bank.

Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛ

                                                     

 • Эхийн өргөдөл /хүүхдийг эцгийн нэрээр овоглуулах /эцгийн нэрийг заавал бичиг/болон овоглож байгаа хүнийг хүүхдийн эцэг болохыг баталж байгаа тухай, захиргааны журмаар эцэг тогтоох бүртгэлд бүртгүүлж эцгээр овоглуулахыг хүсэж байгаа тухай /
 • Эцгийн өргөдөл /хүүхдийг өөрийн хүүхэд гэдгийг зөвшөөрч байгаа тухай, хүүхдийн захиргааны журмаар эцэг тогтоох бүртгэлд бүртгүүлж өөрөөрөө овоглохыг хүсэж байгаа тухай/
 • Өргөдлүүдийг өөрийн орны хэл дээр бичсэн байх ба гадаад хүний өргөдлийг албан ёсны орчуулгын товчоогоор орчуулуулсан байна.
 • Эцэг, эхийн бичиг баримтын хуулбар
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

УБЕГ-ын 103 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ.                                                                                                                        Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг Төрийн банкны 106030085769 дансанд төлнө.

 

ӨРГӨДЛИЙН ЗАГВАР:

 

                       ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ

Хүсэлт гаргах нь:

 

          Монгол Улсын иргэн А овогтой Б миний бие 2008 оны 8 сард БНСУ-ын иргэн Б тэй гэрлэлтээ  бүртгүүлсэн. Бидний дундаас 2008 оны 1 сард хүү /охин/ В төрсөн бөгөөд хүүхэд төрөх үед бид гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй, мөн эцэг болох Б монгол улсад байгаагүй тул өөрийн нэрээр овоглон төрсний гэрчилгээ авсан.

          Одоо бид гэрлэлтээ бүртгүүлсэн, мөн хүүгийн эцэг болох Б нь өөрийн биеэр Монгол Улсад байгаа тул бидний хүү болох В-г түүний эцэг болох Б-ийн нэрээр овоглуулах хүсэлтэй байна.

          Иймд захиргааны журмаар эцэг тогтоон Б-ийн В болгож өгнө үү

  

                                                                         Хүсэлт гаргасан:

                                                                         Холбогдох утасны дугаар: 

                                                                         ..........оны.......сарын......өдөр

 

  

THE REGISTRATION OF AFFILIATION OF PARENTHOOD

                                                    

 • Application of mother /surnaming of the child /compulsory to write father`s name/ on confirmation of affiliated person as a fahther whose name is nominated as surname of that child, on application to register into parenthood affilation and to surname the child as his/her father in accordance with administrative rule
 • Application of father /on agreeing the child as his biological child and on whishing to register into parenthood affiliation and to surname the child his name in accordance with administrative rule /
 • Applications shall be written in his or her native language separately and application made by foreign citizen shall be translated by official/authorized translation bureau.
 • Copies of parents` identity documents
 • Copy of birth certificate of the child

 

Registered  in room number 103 General Authority for State registration.                                                                                          Certificate fee of 2500 MNT shall be transferred into account number 106030085769 at State Bank.

 

TEMPLATE OF APPLICATION:

 

                       TO STATE REGISTRATION AGENCY FOR CIVIL STAUTS

 

Making request:

 

I, B…A, a citizen of Mongolia was married to B, a citizen of Korean republic and registered our marriage in August, 2008. V…, a son born from us was born in January, 2008 and during the childbirth, we had not registered our marriage yet, also, his father B had not been in Mongolia, thus, I obtained his birth certificate surnaming on my name.

Now we have our marriage registered and B, a father of my son is in Mongolia in personal, therefore, we would like to surname our son V by name of his father B.  

Therefore, please affiliate parenthood and surname V as son of B.

 

 

                                                                           Applicant:

                                                                           Tel/ mobilephone: 

                                                                           Date:.......... ....... ......

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ            

 

 • Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ /Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт СТ-4/
 • Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ /хуулбар/
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт /хуулбар/
 • Эцэг, эх хүүхдийг төрсний бүртгэлд Монгол Улсын харьяатаар бүртгүүлэх тухай өргөдлөө тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичиж, гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэнэ.

 

Хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор дээрх материалыг бүрдүүлж, УБЕГ-ын 103 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                          

ӨРГӨДЛИЙН ЗАГВАР:

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРТ

Хүсэлт гаргах нь:

Монгол Улсын иргэн А овогтой Б миний бие 2013 онд АНУ иргэн В овогтой Д гэр бүл болсон /хамтран амьдарч байна/. Бидний дундаас Нийслэлийн Өргөө амаржих газарт 2015.01.01-нд төрсөн хүү /охин/ С-г Монгол Улсын иргэнээр бүртгэж төрсөн эцэг Д-ээр нь овоглон төрсний гэрчилгээ олгож өгнө үү.

 

                                                                         Хүсэлт гаргасан:   

                                                                         Холбогдох утасны дугаар: 

                                                                         ..........оны.......сарын......өдөр

 

 


BIRTH REGISTRATION       

 

 • Hospital certificate on birth  /Health Registration Form  СТ-4/
 • Parents marriage certificate /copy/
 • Citizen Identity Cards  and passports of parents  /copies/
 • Application for registering  birth of parents and child into citizenship of Mongolia  should be wirtitten in his or her native language separately and and application in foreign language shall be officialy translated into Mongolian.

 

Within 30 days after childbirth, above mentioned documents shall be collected and registered in room number 103 General Authority for State registration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TEMPLATE OF APPLICATION:

 

TO STATE REGISTRATION AGENCY FOR CIVIL STATUS

Making request :

 

I, B….A, a citizen of Mongolia was married to D….V, a citizen of The United States of America in 2013 and  son/daughter was born from us in 2015.01.01in Urguu Maternal Hospital, thus, please register him/her as a citizen of Mongolia and issue birth certificate surnaming him/her by the father.

 

                                                                         Applicant:

                                                                         Tel:mobilephone

                                                                         Date .......... ....... ......