Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
1. Төрсний бүртгэл
Эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эсхүл эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө. Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа Эцэг нь нас барснаас хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр нас барсны гэрчилгээг үндэслэн бүртгүүлж болно. Хэрэв эцэг, эх нь гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол нас барсан хүний хүүхэд мөн болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлэлт цуцлуулсан, эсхүл гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол 1,2-т заасан баримт бичигт эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл, эсхүл эцэг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.
4 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ. Төрснийг бүртгүүлэхээс өмнө нас барсан хүүхдийг төрсний болон нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд эцэг, эх нь бүрдүүлэх баримт бичигт хүүхэд нас барсан тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг хавсаргана.
Эцэг, эх нь хэн болох нь тогтоогдоогүй хүүхдийг асрамжлан авах хүсэлтэй иргэн, эсхүл хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын төлөөлөгч тухайн хүүхэд олдсон өдрөөс хойш 2 хоногийн дотор цагдаагийн байгууллагад тэмдэглүүлж, дараах баримт бичгийг бүрдүүлж хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө. Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл
2 хүүхдийн нас тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр, эсхүл шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээчийн дүгнэлт
Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, 30 хоногийн дотор төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө. УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа Хүүхдээ Монгол Улсын иргэнээр бүртгүүлж төрсөн эцгээр овоглуулах хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичнэ. Гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдөл
5 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ.
Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө. УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдөл Хүүхдээ Монгол Улсын иргэнээр бүртгүүлж төрсөн эцгээр овоглуулах хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичнэ. Гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
5 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ.
6 30 хоногийн дотор төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй тохиолдолд тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
2. Гэрлэсний бүртгэл
Гэрлэхийг хүсэгчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэсний бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэсний бүртгэл хөтөлнө. Төрийн банк - 106030085769 Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл
2 Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх Гэрлэсний бүртгэлийг хөтлөхдөө гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулах бөгөөд гэрчээр 18 нас хүрсэн хүнийг оролцуулна.
3 Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг /Дох, сэтгэц, сүрьеэ/
4 Монгол Улсын иргэн гадаадын иргэнтэй, эсхүл Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугаа гадаадын иргэд тус улсын нутаг дэвсгэр дээр гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол тухайн гадаадын иргэний харьяалсан улсын эрх бүхий байгууллага, эсхүл тухайн улсыг төлөөлөн ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас олгосон гэрлэлтийн байдлыг тусгасан баримт бичиг 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэсний бүртгэл хөтөлнө.

Төрийн банк - 106030085769

Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Гэрлэхийг хүсэгчид нь гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн тухай хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичиж албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
5 Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэн гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх 1,2-т заасан баримт бичигт тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрлэснийг нотолсон баримт бичгийг хавсаргана Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
4.Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл
Иргэн гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэлт сэргээсний бүртэлийг хөтөлнө.

Төрийн банк - 106030085769

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйл
2 Иргэний үнэмлэх Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон бол тухайн шийдвэрийг бүрдүүлсэн баримт бичигт хавсаргана.
Шүүхээс гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон бол тухайн шийдвэрийг бүрдүүлсэн баримт бичигт хавсаргана.
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
а/Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулах
Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн иргэн дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 21 өдрийн дотор гэрлэлт дуусгавар болсны бүртэлийг хөтөлнө. Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл
2 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Тус тусдаа гаргасан өргөдөлд эд хөрөнгө болон, төрсөн буюу үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрснөө дурьдсан байна.
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. гадаад улсын иргэн өөрийн улсын хэл дээр өргөдөлөө бичиж албан ёсны орчуулга хийлгэн хавсаргана.
4 18-аас доош насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулж байгаа иргэн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол энэ хуулийн 8.1.1-д заасан өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
б/Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулах
Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний үнэмлэх Үнэ төлбөргүй Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор гэрлэлт дуусгавар болсны бүртэлийг хөтөлнө. Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл
2 Гэрлэлт цуцласан тухай шүүхийн шийдвэр
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн, эсхүл гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдгээр нь гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ цуцлуулсан нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид харшлахгүй бол тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон баримт бичгийг үндэслэн гэрлэлт дуусгавар болсныг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Эцэг /эх/тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
5.Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл
Хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн өргөдөл 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө

Төрийн банк - 106030085769

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл
2 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол эцэг /эх/ тогтоолгох тухай өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
Хүүхдийн эцэг /эх/ болохыг шүүхээс тогтоосон бол эцэг /эх/ нь дараах баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж, бүртгүүлнэ 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө

Төрийн банк - 106030085769

Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол 100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот Гадаад улсын хууль тогтоомжоор Монгол Улсын иргэнтэй холбоотой эцэг, эх тогтоосныг Гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлж болно.
1 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг
2 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
3 Эцэг /эх/болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэр
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
7.Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл
Иргэн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчлөх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийг хөтөлнө.

Төрийн банк - 106030085769

Оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл
2 Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно.
3 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ Иргэн өмнөх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ сэргээлгэхээр өргөдөл гаргаж болно.
4 овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн хүүхэдтэй бол түүний төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөхийг хориглоно.
5 иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл
6 иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл
7 иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр
Үрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
6. Үрчилсний бүртгэл nbsp;
Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл 2500 төгрөг Сум, дүүргийн Засаг дарга хүүхэд үрчлүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг 20 хоногийн дотор гаргана Төрийн банк - 106030085769 Хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дугаар зүйл, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55.2,55.3,55.4
2 Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл 1, 2-т заасан баримт бичгийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
3 Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх Гадаадын иргэнтэй холбоотой үрчилсний бүртгэлийг 100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот Бүтэн өнчин хүүхэд, түүнчлэн эцэг, эх нь хоёулаа иргэний эрх зүйн эрхийн бүрэн чадамжгүй бол хүүхдийг нь үрчлүүлэх тохиолдолд хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн хүүхдийн асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын зөвшөөрлийг авна.
4 Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор хүүхэд үрчилсний бүртгэл хөтөлнө Гэрлэгчдийн хэн нэг нь хүүхэд үрчлэн авч байгаа бол энэ тухай зөвшөөрлийг эхнэр буюу нөхрөөсөө авна.
Долоон нас хүрсэн хүүхдээс өөрийн нь зөвшөөрлийг авна.
Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
8.Нас барсны бүртгэл
Иргэний нас барсныг нас барагчийн 18 нас хүрсэн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл эцэг, эх, эсхүл төрөл садангийн хүний аль нэг нь нас барагчийн иргэний үнэмлэх болон доор дурдсан баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа Үнэ төлбөргүй Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор нас барсны бүртгэл хөтөлнө Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл
2 Иргэнийг нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр Ажиллаж, суралцаж, эмчлүүлж, сувилуулж, цэргийн алба хааж, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан, эсхүл хорих байгууллагад ял эдэлж байсан бол тухайн байгууллагын захиргааны, цогцос олдсон тохиолдолд шүүх шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
3 Нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт Монгол Улсын иргэн гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нас барсан бол Монгол Улсын болон гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд
4 Гамшгийн улмаас хүний амь нас эрсэдсэн бол Засгийн газраас байгуулсан онцгой комиссын шийдвэр нас барагчийг бүртгүүлэхдээ иргэн бол иргэний үнэмлэх, эрх бүхий албан тушаалтан, хуулийн этгээд бол түүнийгээ нотлох баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг бүртгэхэд
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
Иргэн шилжин суурьшихдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суух газрынхаа /сум, хорооны/ улсын бүртгэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний үнэмлэх Нийслэлээс аймагт, Аймгаас аймагт - 2500 төгрөг
Аймгаас нийслэлд - 5000 төгрөг
Аймаг, нийслэл дотроо - 1500 төгрөг
Улсын бүртгэгч баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлнө. Төрийн банк - 106030085769 Оршин суух газрынхаа улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дугаар зүйл
2 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн оршин суух бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Иргэн өөрийн биеэр бүртгүүлэх боломжгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан бүртгүүлж болно.
3 Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг "Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг"гэдэгт дараах баримт бичиг хамаарна: -Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ -Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ -Нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн, захиалгын зэрэг гэрээ -Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эсхүл эзэмшигчийн бичгээр гаргасан оршин суулгах тухай зөвшөөрөл
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Иргэний шинэчилсэн бүртгэл нь иргэний регистрийн дугаар дээр үндэслэн хүн бүрт үл давхардах шинжтэй 10 хурууны хээ, цээж зургийг авч тухайн иргэний төрөлтийн болон иргэний үнэмлэх, оршин сууж буй хаягийн бүртгэлийг баталгаажуулж буй явдал юм. Монгол улсын 16 насанд хүрсэн иргэн бүр шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдана. —
  • Иргэний үнэмлэх
  • Төрсний гэрчилгээ /1951 оноос хойш төрсөн иргэн/
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Үнэгүй
Өөрийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.
Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл
-Иргэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй хаягаас өөр хаягт шилжин 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг байнга, 180 хоног ба түүнээс доош хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг түр оршин суух гэнэ. Байнга оршин суух хаягийг улсын бүртгэгч, түр оршин суух хаягийг Тухайн сум хорооны иргэний улсын бүртгэгчид бүртгүүлнэ.
Жич:Засаг захиргааны нэгж харгалзахгүй бүртгэнэ.
Монгол улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэл
-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг.
Жич: Зөвхөн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний улсын бүртгэлийн газарт бүртгэнэ.
Хүйс Өөрчлөгдсөний Бүртгэл
9.Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл
18 нас хүрсэн иргэн хүйсээ өөрчилснийг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хөтөлнө. Төрийн банк - 106030085769 100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйл
2 Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
3 Эмнэлгийн байгууллагаас хүйс өөрчлөгдсөнийг нотолсон баримт бичиг.
4 Гэрлэлт дуусгавар болсон тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
5 Хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэрийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бол эцэг /эх/-ийн өргөдөл;
6 хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
Иргэний үнэмлэх шинээр болон дахин авах
10.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /гарын хурууны хээ/
Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа иргэний үнэмлэх авах, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхээ солиулах болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлдбүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Төрсний гэрчилгээ Үйлчилгээний хураамж (Анх удаа, 25, 45 насанд сольж олгох - 15000 төгрөг),
(Дахин олгох - 30000 төгрөг)
Тэмдэгтийн хураамж - 3300 төгрөг
Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гар хурууны хээ/ бүртгэл хөтөлнө

(Үйлчилгээний хураамж) Төрийн банк - 106030085769 (Тэмдэгтийн хураамж ) Харьяа дүүргийн татварын хэлтсийн дансаар

Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл
2 Эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
3 Харгалзан дэмжигч бол түүнийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр, эсхүл сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж
4 Хүүхэд асрамжийн газар амьдарч байгаа бол тухайн байгууллагын тодорхойлолт;
5 Иргэн баримт бичиггүй, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд эх нотлох баримт бичиг байхгүй бол түүний насыг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр.
6 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тодорхойлолт