1. Төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
2. Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
3. Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
4. Эцэг /эх/тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
5. Үрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
6. Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
7. Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
8. Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд
9. Гадаад паспортын бүртгэлд бүртгүүлэхэд
10. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг бүртгэхэд
11. Монгол улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
12. Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
13. Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгүүлэхэд
14. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд