ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

Бусад мэдээ

ВИДЕО МЭДЭЭ

Бусад видео мэдээ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХОЛБООСУУД

НЭГ ИРГЭН - НЭГ БҮРТГЭЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулж, цахим хэрэглээг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, төрийн ой санамжийг бэхжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

БУСАД ХОЛБООСУУД