Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Дэлгэрэнгүй
Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг ямар тохиолдолд үйлдэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Монгол бичгийн хичээл №5 Гийгүүлэгч үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №4 Шилбэт үсэг – "жа, за, йа" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – "ба, ха, га" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг –

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №2 Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй