Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах тендер

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах тендер

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах тендер

Дэлгэрэнгүй
2021 оны УБЕГ-ын ХАА-ны төлөвлөгөө /2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ХЗДХЯ-ны А/212 дугаар тушаал/

2021 оны УБЕГ-ын ХАА-ны төлөвлөгөө /2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ХЗДХЯ-ны А/212 дугаар тушаал/

2021 оны УБЕГ-ын ХАА-ны төлөвлөгөө /2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ХЗДХЯ-ны А/212 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй