ОӨУБЕГ-ын 2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийв

ОӨУБЕГ-ын 2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийв

ОӨУБЕГ-ын 2018 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийв

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны жилийн эцсийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй