Мэдээллийн технологийн газар

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж /Мэдээллийн технологийн газар/, түүний чиг үүрэг:


Мэдээллийн сан, программ хангамжийн хэлтэс

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн технологийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого чиглэл, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
 • Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хариуцах, мэдээллийн сангийн уялдаа холбоог хангах.
 • Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн систем, цахим мэдээллийн санд нэвтэрсэн халдлагыг илрүүлэх, таслан зогсоох, системийг сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах.
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын горимыг мөрдөж ажиллахыг шаардах, зөрчигдсөн үед зөрчлийг арилгах, цахим мэдээллийн сан, мэдээллийн сүлжээнд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах зэрэг холбогдох бусад арга хэмжээ авах.
 • Эрсдлийн үнэлгээг жил бүр хийж мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх болон авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах.
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагын дундын мэдээллийн санг байгуулж төрийн болон холбогдох бусад байгууллагыг нэгдсэн мэдээллээр хангах.
 • Бүртгэлийн үйлчилгээг мэдээллийн технологийн арга хэрэгслээр үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
 • Программ хангамж, техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх нөөц болон урсгал зардлын тооцоог жил бүр гаргаж, улсын төсөвт тусгах саналыг боловсруулах.
 • Хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

Мэдээллийн сүлжээ, техник ашиглалтын хэлтэс

 • Техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх, хэвийн ажиллагааг хангах, гэмтэл, саатлыг тухай бүр түргэн шуурхай засварлах арга хэмжээ авах.
 • Техник, тоног техөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хариуцах.
 • Техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх нөөц болон урсгал зардлын тооцоог жил бүр гаргаж, улсын төсөвт тусгах саналыг боловсруулах.
 • Иргэний үнэмлэх хэвлэх.
 • Хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

Д/Д

Нэр

Албан тушаал

Утас

И-Мэйл хаяг

1   Газрын дарга    
2 Очирбатын Тунгалаг Ахлах мэргэжилтэн 7000-7593 tungalag.o@burtgel.gov.mn
Буцах

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ