УБЕГ-н 2023 оны 11 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2023 оны 11 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2023 оны 11 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-н 2023 оны 10 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2023 оны 10 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-н 2023 оны 10 сарын нэгтгэсэн Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны  эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

УБЕГ-ын 2023 оны эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

УБЕГ-ын 2023 оны эхний 7 сарын Төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл /Төвлөрүүлэн захирагч/

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

УБЕГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 05 дугаар сарын нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-ын 2023 оны 05 дугаар сарын нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

УБЕГ-ын 2023 оны 05 дугаар сарын нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, тайлбар

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй