Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /Засаг даргын захирамж, хавсралтын хамт/

Ø Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь/

Ø Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт

Ø  Үнэ төлбөргүй

Ø  Ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.1, 10.6 дахь хэсэг.

Ø  Иргэний хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

Анхаарах асуудал:

Газар өмчлөх эрх олгосон Засаг даргын захирамж, хавсралт, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэлтэд газрын хаяг, хэмжээ, зориулалт, нэгж талбарын дугаар, өмчлөгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар зөрүүгүй байна.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.

Хувийн сууц /амины орон сууц/-ны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Өмчлөх эрхийг нотолсон баримт бичиг;

Ø Газар өмчлөх эрх олгосон шийдвэр /Засаг даргын захирамж, хавсралтын хамт/

Ø  Эзэмших эрхтэй газар бол Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ

Ø  Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь/

Ø  Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт

Ø  Хувийн сууцны  зураг төсөл /талбай, хэмжээ тусгах/

Ø  Хувийн сууцны бүтэн харуулсан гэрэл зураг /А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш сууцтай бол нэг зурагт  багтаах, 2 ба түүнээс дээш зэргэлдээ эд хөрөнгийг нэг мэдүүлгээр бүртгүүлэх тохиолдолд нэг кадастрт багтаан зургийг авч тайлбар бичих/

Ø  Газрын мэдээллийн санд хаяггүй бол хувийн сууцанд эрх бүхий байгууллагаас олгосон дугаар, байршлын хаяг. 

Ø  Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох

 

Ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Аймаг, дүүрэг тус бүрийн Төрийн сангийн дансанд

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.1, 10.6 дахь хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

Анхаарах асуудал:

Кадастрын зурагт бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна

Газар өмчлөх шийдвэр, эзэмших гэрчилгээ, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэлтэд газрын хаяг, хэмжээ, зориулалт, нэгж талбарын дугаар, өмчлөгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар зэрэг мэдээлэл зөрүүгүй байх.

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Төрөөс хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

ØМэдүүлэг гаргана.

ØОрон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/. 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 5000 төгрөг

 

Ажлын 5 өдрийн дотор улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769 

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.6 дах хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг

 

Анхаарах асуудал:

Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон өмчлөх эрхийн гэрчилгээнд өмчлөгчдийн овог, нэр, орон сууцны байршил, хаяг, үнэ зэрэг мэдээлэл үнэн зөв тусгагдсан байна.

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Шинээр баригдсан орон сууц, оффис, үйлчилгээ, автозогсоол зэрэг нийтийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø Мэдүүлэг гаргана.

Ø Гүйцэтгэгч болон захиран зарцуулах эрх бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн тодорхойлолт /төлбөр тооцоо дууссан тухай/

Ø Тухайн иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээ /Хөрөнгө оруулж үл хөдлөх эд хөрөнгө захиалан бариулах гэрээ, Худалдах, худалдан авах гэрээ, Орон сууц захиалгын гэрээ гэх мэт./

Ø Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөд эрх бүхий байгууллагаас олгосон дугаар, байршлын хаяг

Ø Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын дүгнэлт

Ø Барилга байгууламжийн зураг төсөл /тухайн давхар, тоот, талбайн/

Ø Барилгын гэрэл зураг /өөрийн өмчлөлийн хэсгийн цонхыг тэмдэглэсэн байх/

 

Ø  Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох

 

Ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Аймаг, дүүрэг тус бүрийн Төрийн сангийн дансанд

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.5, 10.6 дах хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

 

Анхаарах асуудал:

Гүйцэтгэгч эсхүл өмчлөгч нь  захиалагчийн нэрс, тэдгээрийн оруулсан хөрөнгийн хэмжээг тусгасан жагсаалт, холбогдох баримт бичгийг урьдчилан ирүүлсэн байна.

Захиалга авсан этгээд нь хуулийн этгээд бол төлбөр тооцоо дууссан тухай албан бичиг, иргэн бол төлбөр тооцоо дууссан тухай баримт бичиг үйлдэж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.  

 

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø Мэдүүлэг гаргана.

Ø Өмчлөх эрхийг нотлох баримт

Ø Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, иргэнд өмчлүүлсэн газрын хувьд газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт

Ø Газрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн газрын кадастрын зураг /эх хувь, бүртгүүлэх гэж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө тусгагдсан байна./

Ø Барилга байгууламж барихтай холбоотой эрх бүхий байгууллагаас олгосон баримтууд. /Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, Техникийн нөхцлүүд, Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл гэх мэт/

Ø Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгөд эрх бүхий байгууллагаас олгосон дугаар, байршлын хаяг

Ø Барилга байгууламжийн зураг төсөл /батлагдсан/

Ø Барилга байгууламжийг 4 талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг

Ø Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах Улсын комиссын дүгнэлт

Ø  Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох

 

Ажлын 5 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Аймаг, дүүрэг тус бүрийн Төрийн сангийн дансанд

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Хуулийн заалт:

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 10.5, 10.6 дах хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

 

Анхаарах асуудал:

       Барьж дуусаагүй барилгын өмчлөх эрхийг бүртгүүлэхэд тухай барилгын гүйцэтгэлийн хувийг гүйцэтгэгч болон өмчлөгч тодорхойлно.

     Тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд тодорхой болзол хангаснаар ирээдүйд өмчлөх эрх үүсэх гэрээ, хэлцэл хийгдсэн бол гэрээ, хэлцлийн хуулбар

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.

Худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Худалдах, худалдан авах гэрээ /эх хувь/

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь /

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулсаны орлогын албан татвар төлсөн баримт /эх хувь/

 

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2 дахь хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 189.1 дэх хэсэг

Анхаарах асуудал:

Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Бэлэглэлийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Бэлэглэлийн гэрээ /эх хувь/

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь /

 

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

 

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2 дахь хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

 

Анхаарах асуудал:

Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Арилжааны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Арилжааны гэрээ /эх хувь/

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь /

 

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2 дахь хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг.

 

Анхаарах асуудал:

Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.

 

Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх хэлцлийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Гэрээ хэлцэл /эх хувь/

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь /

 

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 8000 төгрөг

 

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2 дахь хэсэг.

Ø  Иргэнийн хуулийн 182.1 дэх хэсэг

 

Анхаарах асуудал:

Гэрээ хэлцлийг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.

Өвлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Өвлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь,  нотариатаас олгоно./

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь /

 

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

 

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2 дахь хэсэг.

Ø  Иргэний хуулийн 519-515, 520-522, 531 зүйл.

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Шүүх, арбитрийн шийдвэрээр өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Шүүх, арбитрын шийдвэр

Ø  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь.

 /Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хураан авах боломжгүй бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг  хавсаргана/

 

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.2-11.6 дах хэсэг.

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Албадан дуудлага худалдаагаар худалдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Албадан дуудлага худалдааны худалдах, худалдан авах гэрээ, өмчлөх эрх шилжүүлсэн шийдвэр

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь.

/Гэрчилгээг эх хувиар хураан авах боломжгүй бол энэ тухай өргөдөл бичиж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт хавсаргана./

Ø Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр төлөгчид хүлээлгэн өгсөн акт

Ø  Эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг.

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 11.1, 11.3-11.6 дахь хэсэг.

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø  Зээлийн болон Барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлнэ./

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Ø  Гэрээнд барьцаалбараар гэрчлэгдэхээр заасан бол барьцаалбарын эх хувь.

 

1) Үйлчилгээний хураамж: Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс 0.05 хувь, яаралтай үйлчилгээ 0.1 хувь

2) Эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд 5000 төгрөг

3) Барьцаалбар: энгийн 3000 төгрөг  

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 15.1 дэх хэсэг, 16 дугаар зүйл.

 

Анхаарах асуудал:

Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн ипотекийг бүртгүүлэх мэдүүлэгт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг хавсаргана.

      Гэрээнд өмчлөгчид гарын үсэг зурсан байх, эсвэл итгэмжлэлээр төлөөлсөн бол итгэмжлэл хавсаргана.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек / гэрээнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø  Зээлийн болон Барьцааны гэрээний нэмэлт өөрчлөлт /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлнэ./

Ø  Гэрээнд барьцаалбараар гэрчлэгдэхээр заасан бол барьцаалбарын өөрчлөлт.

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж: 5000 төгрөг

Ø  Барьцаалбар: энгийн 3000 төгрөг 

 

Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 15.1 дэх хэсэг, 16 дугаар зүйл.

 

 

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Барьцааны эрх болон барьцаалбартай барьцааны эрх дуусгавар болсныг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø  Барьцаалагчийн хүсэлт, эсхүл шүүх, арбитрын шийдвэр.

Ø  Барьцаалбартай барьцааны гэрээ бол барьцаалбарын эх хувь

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж:  үнэ төлбөргүй

       Ажлын 3 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

-

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1, 21.1.

 

 

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.


 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø Мэдүүлэг гаргана.

Ø   Түрээсийн гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/

Ø   Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Ø Түрээслэх эд хөрөнгөд үүрэг үүрэг ногдуулсан хэлцэл бүртгэгдсэн бол эрх ашиг      нь хөндөгдөж болох этгээдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл

Ø  Хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээдийн шийдвэр.

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 22 дугаар зүйл.

 

Анхаарах асуудал:

 

Нэгээс дээш өмчлөгчтэй бол Гэрээнд өмчлөгчид гарын үсэг зурсан байх, эсвэл итгэмжлэлээр төлөөлсөн бол итгэмжлэл хавсаргана.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгчийн эрхэд сервитут тогтоосныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø  Сервитутын гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.

Ø  Иргэний өмчийн газарт Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу нийтийн сервитут тогтоосон бол мэдүүлэгт нийтийн сервитут тогтоох тухай сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг эх хувиар нь хавсаргана.

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 10000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 23 дугаар зүйл.

Ø  Иргэний хуулийн 151 дүгээр зүйл.

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø  Барилга байгууламж барих эрх олж авсан гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/

Ø   Эрх үүсгэсэн шийдвэр

Ø  Газар өмчлөгчийн зөвшөөрөл

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 10000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 10 болон 25 дугаар зүйл.

Ø  Иргэний хуулийн 150 дугаар зүйл.

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Бусдын эд хөрөнгийг хязгаартайгаар эзэмших, ашиглах /узуфрукт/ эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана /зөвхөн эзэмшигч гаргана./

Ø  Гэрээ /эх хувь, гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

Ø  Узуфрукт эзэмшигч нь тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалах, түрээслэх тохиолдолд эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт Иргэний хуулийн 152.2-т заасан өмчлөгчийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.

Ø  Узуфруктыг бүртгэхэд үүрэг ногдуулсан хэлцэл бүртгэгдсэн бол эрх ашиг нь хөндөгдөж болох этгээдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг хавсаргана.

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 10000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 25 дугаар зүйл.

Ø  Иргэний хуулийн 152 дугаар зүйл.

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана /гэрээнд оролцогч аль нэг тал, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргана./

Ø Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 10000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 15 болон 26 дугаар зүйл.

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Батлан даалтын гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана / өмчлөгч, эсхүл батлан даагчийн аль нэг нь гаргана./

Ø Батлан даалтын гэрээний эх хувь /хуулбар бол нотариатаар баталгаажуулсан байх/

Ø   Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 10000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 15 болон 27 дугаар зүйл.

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана .

/газрын албанд гаргана. /

Ø Газар зохион байгуулагчийн тодорхойлолт

Ø   Засаг даргын газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах тухай захирамж.

Ø  Газрын кадастрын зураг.

 

Жич: Дээр дурдсан  баримт бичгийг бүрдүүлэн аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамалд хандан бүртгүүлнэ.

 

 

 Үнэ төлбөргүй

   

 

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø  Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 28 дугаар зүйл.

 

Анхаарах асуудал:

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг бүртгүүлэхдээ аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамалд хандан бүртгүүлнэ.

Улсын бүртгэлийн албанд биечлэн ирэх шаардлагагүй бөгөөд дээрх дурдсан албан тушаалтан улсын бүртгэлийн байгууллагад цахимаар мэдээллийг ирүүлж, улсын бүртгэлийн дугаар авна.

Эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд
Зөвлөмж, анхаарах асуудал/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

1

1/Барьж дуусаагүй барилгын эрх эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тохиолдолд уг барилгад хөрөнгө оруулсан иргэн, хуулийн этгээд /захиалагч/ нь урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд:

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

/өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, эрх шилжүүлэн авагч хамтран гаргана./

Ø Гэрээ, хэлцэл, холбогдох бусад нотлох баримтын хуулбар.

2/Гэрээслэгчийн мэдүүлгээр урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд:

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Гэрээслэлийг гэрчилсэн нотариатчийн тодорхойлолт.

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 5000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1  дэх хэсэг, 31 дүгээр зүйл.

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бүртгэл

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Өргөдөл

Ø   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдсөн бол өөрчлөлтийг тусгаж баталгаажуулсан кадастрын зураг

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршлын хаяг өөрчлөгдсөн бол эрх бүхий байгууллагын шийдвэр

Ø  Барилга байгууламжийн зураг төсөл, дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг

Ø  Эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг нотлох бусад нотлох баримт

Ø  Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 8000 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1,  33.2 дах хэсэг.

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа, хуулбар авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/

 

Ø  Үйлчилгээний хураамж - 5000 төгрөг

Ø  Хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь 500 төгрөг

 

       Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Харьяалал харгалзахгүй

Ø Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйл.

 

Анхаарах асуудал:

 

Лавлагааг ТҮЦ машин, тус байгууллагын burtgel.mn цахим сайтаас өмчлөгч өөрийн өмчийн бүртгэлийн мэдээллийг авах боломжтой.

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Иргэний өргөдөл, хуулийн этгээд бол албан бичиг.

Ø  Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар. /Сонин эх хувь/

 

 

 

Ø Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг

 

  Ажлын 15 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5.5 дах хэсэг, 5.5.3 дах заалт

 

Анхаарах асуудал:

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын шийдвэрээр гэрчилгээг хүчингүйд тооцно.

 

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэмтсэн, устсан тохиолдолд дахин авахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Иргэний өргөдөл, хуулийн этгээд бол албан хүсэлт.

Ø  Ашиглах боломжгүй элэгдэж хуучирсан, гэмтсэн гэрчилгээ

Ø  Гэрчилгээ устсан бол энэ тухай мэргэжлийн байгууллагын акт, дүгнэлт.

/үерийн ус, гал түймрийн улмаас гэрчилгээ устсан тохиолдолд/

 

 

 

Ø Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг

 

  Ажлын 10 өдрийн дотор эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

 Төрийн банк - 106030085769

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5.5 дах хэсэг, 5.5.1 дэх заалт

 

 

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.
Эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад

д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа

Төлбөр тушаах банкны нэр, дансны дугаар

Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг байршил

Зөвлөмж, анхаарах асуудал

/хууль тогтоомж, түүний зүйл заалт/

1

1.Өмчлөлийн зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгө устсан эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад :

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Өргөдөл, хүсэлт

Ø  Хуулийн этгээд бол хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол

Ø  Холбогдох нотлох баримт /гэрэл зураг, буулгаж нураасан тухай акт, баримт, тодорхойлолт/

Ø  Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

 

2.Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад:

Ø  Мэдүүлэг гаргана

Ø Өргөдөл

Ø Засаг даргын захирамж /газар өмчлөх эрх дуусгавар болсон, хүчингүй болсон тухай/

Ø Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

 

3. Шүүх, арбитрын шийдвэрээр үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг хаахад:

Ø  Мэдүүлэг гаргана.

Ø  Шүүх, арбитрын шийдвэр эх хувь.

Ø  Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

 

Үнэ төлбөргүй

 

 

Уг үйлчилгээг эд хөрөнгө оршин байгаа аймаг болон дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан авах боломжтой.

Ø Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл.

 

      Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын шийдвэрээр эрхийн улсын бүртгэлийг хаана.

 

 

 

 

 

 

 

.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд өмчлөгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулах баримт бичиг, дүрмийн хуулбарыг авна.