ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний үнэ хураамж

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэх улсын тэмдэгтийн хураамж

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

500 төгрөг

2

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

44,000 төгрөг

3

Төрийн бус байгууллага

44,000 төгрөг

4

Сан

44,000 төгрөг

5

Шашны байгууллага

200,000 төгрөг

6

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

44,000 төгрөг

7

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

44,000 төгрөг

8

Хоршоо

44,000 төгрөг

9

Хадгаламж зээлийн хоршоо

44,000 төгрөг

10

Нөхөрлөл

44,000 төгрөг

11

Төрийн байгууллага, албан газар, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

44,000 төгрөг

12

Боловсрол сургалтын байгууллага

44,000 төгрөг

13

Төлөөлөгчийн газар

Дотоодын компани 20,000 төгрөг, гадаадын компани 1,100,000 төгрөг

14

Шинэ салбар

Гэрчилгээн дээрээ бүртгүүлэх бол 20,000 төгрөг, шинээр салбарын гэрчилгээ авах бол 25,000 төгрөг

15

Компани өөрчлөн байгуулах /нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах/

Шинээр гэрчилгээ авах бол 44,000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглүүлэх бол 10,000 төгрөг

16

Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөн бүртгүүлэх

44,000 төгрөг

17

Хуулийн этгээдийн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах /2005 оноос өмнө байгуулсан хуулийн этгээдийн хувьд/

44,000 төгрөг

Бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах улсын тэмдэгтийн хураамж

18 

Компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

19

Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, ГХОХХК 40,000 төгрөг     

20

Компанийн гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

21

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

22

Компанийн үйл ажилагааны чиглэл өөрчлөгдөх, нэмэгдэх, хасагдах

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

23

Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

24

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг дотоодын хуулийн этгээд 10,000 төгрөг, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40,000 төгрөг

25

ТББ, Сан, Шашны байгууллагын удирдлага өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх бол 10,000 төгрөг

26

Хоршооны дарга өөрчлөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх бол 10,000 төгрөг

27

ТББ, Сан, Хоршоо, Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчллөгдөх

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх бол 10,000 төгрөг

28

ТББ, Сан, Хоршоо, Нөхөрлөл, ШБ, ҮЭ-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга

Гэрчилгээ шинээр авах бол 44,000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх бол 10,000 төгрөг

29

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авах /гээсэн болон хуучирсан, гэмтсэн/

44,000 төгрөг /Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.23, 15.24/

30

Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

10,000 төгрөг

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд бүртгүүлэх улсын тэмдэгтийн хураамж

31

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх

750,000 төгрөг

32

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хугацаа сунгах

75,000 төгрөг

33

Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах

750,000 төгрөг

34

Хөрөнгө оруулагчийн карт /тодорхойлолт/ авах

5,000 төгрөг

Нэмэлт 

35

Улсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгох

5,000 төгрөг

36

Гадаадын хөрөнгө оруулалаттай банкны төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэх

1,800,000 төгрөг

37

Шашны байгууллагын гэрчилгээ сунгах

80,000 төгрөг

38

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. Тамга, тэмдгээ хаяж үрэгдүүлсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 500,000 төгрөг, иргэний хувьд 50,000 төгрөгийн торгуультай байгааг анхаарах. Торгуулийн шийтгэвэр /Хяналтын улсын байцагч ногдуулна/

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ