ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй
Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эрсдэлийн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эрсдэлийн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын эрсдэлийн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газхын 2016 оны дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газхын 2016 оны дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газхын 2016 оны дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Шалгалт явуулав

Шалгалт явуулав

Шалгалт явуулав

Дэлгэрэнгүй
Дотоод аудитын хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

Дотоод аудитын хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

Дотоод аудитын хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Дотоод аудитын хяналтын хүснэгт

Дотоод аудитын хяналтын хүснэгт

Дотоод аудитын хяналтын хүснэгт

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан

Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан

Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтийн тайлан

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтийн тайлан

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн тайлан

Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн тайлан

Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Дэлгэрэнгүй