Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /УБ-12 маягт/ /УБЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1327 дугаар тушаал/

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт /УБ-12 маягт/ /УБЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1327 дугаар тушаал/