Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай /2023.04.12/

A- A A+
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан тухай /2023.04.12/

2023 оны эхний 3 сарын байдлаар Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс төрийн жинхэнэ албан тушаалын тусгай шалгалтад хамгийн өндөр оноо авсан иргэнийг томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн, сул орон тоонд Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчаас нөхөх тохиолдолд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд зааснаар 107 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулсан байна. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулалгүйгээр болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй тухай эрх бүхий байгууллагаас мэдэгдсэн тохиолдолд албан тушаалд томилсон тохиолдол байхгүй болно.