Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал код батлах тухай хамтарсан тушаалын төсөлд санал авах тухай

A- A A+
Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал код батлах тухай хамтарсан тушаалын төсөлд санал авах тухай

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2021 оны … сарын ... өдөр                                                                                                                       Улаанбаатар хот

                                                                                                                       

Дугаар ... /... /...

 

 

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал,

код батлах тухай

 

 

            Монгол Улсын “Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 

            1.“Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээний ангилал, код”-ыг нэгдүгээр, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код”-ыг хоёрдугаар, “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

            2.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, кодыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний улсын бүртгэлийн газар /Т.Нармандах/, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар /Т.Төгөлдөр/, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар /Б.Ариунболд/, Мэдээллийн технологийн газар /П.Нэргүй/, Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар /А.Амарбал/, Эдийн засгийн статистикийн газар /Э.Эрдэнэсан/, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Цахим хөгжлийн газар /Л.Энхбат/-т тус тус даалгасугай.

 

3.Энэ тушаалыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

            4.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, кодыг нийтэд мэдээлж, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга /Г.Билгүүн/, Үндэсний статистикийн хорооны Дотоод аудит, мониторингийн хэлтэс /Б.Саранчимэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

 

 

 

 

 

          Б.БАТДАВАА

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН

ГАЗРЫН ДАРГА
 

 

 

 

    Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН   ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  ДАРГА

 

 

 

 

 

 Д.ДЭЛГЭРСАЙХАН

 

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2021 оны … сарын ... өдөр                                                                          Улаанбаатар хот

                                                                                                                       

Дугаар ... /... /...

 

 

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал,

код батлах тухай

 

 

            Монгол Улсын “Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 

            1.“Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээний ангилал, код”-ыг нэгдүгээр, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код”-ыг хоёрдугаар, “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, код”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

            2.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, кодыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний улсын бүртгэлийн газар /Т.Нармандах/, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар /Т.Төгөлдөр/, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар /Б.Ариунболд/, Мэдээллийн технологийн газар /П.Нэргүй/, Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар /А.Амарбал/, Эдийн засгийн статистикийн газар /Э.Эрдэнэсан/, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Цахим хөгжлийн газар /Л.Энхбат/-т тус тус даалгасугай.

 

3.Энэ тушаалыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

            4.Улсын бүртгэлийн нэгдсэн ангилал, кодыг нийтэд мэдээлж, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга /Г.Билгүүн/, Үндэсний статистикийн хорооны Дотоод аудит, мониторингийн хэлтэс /Б.Саранчимэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА

 

 

 

 

 

          Б.БАТДАВАА

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН

ГАЗРЫН ДАРГА
 

 

 

 

    Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН   ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  ДАРГА

 

 

 

 

 

 Д.ДЭЛГЭРСАЙХАН

 

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга,

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн

газрын дарга, Үндэсний статистикийн хорооны

даргын 2020 оны ... / ... / ... хамтарсан

тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

 

НИЙСЛЭЛ, ОРОН НУТАГ ДАХЬ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ, КОД

 

д/д

Хот, Аймгийн нэрс

Код

Дүүрэг, сумын нэрс

Код

Хороо, багийн нэрс

Код

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багануур

01

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

Багахангай

04

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

 

 

Баянгол

 

 

07

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9-р хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

20-р хороо

89

 1.  

21-р хороо

91

 1.  

22-р хороо

93

 1.  

23-р хороо

95

 1.  

24-р хороо

97

 1.  

25-р хороо

99

 1.  

 

 

 

 

 

Баянзүрх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9-р хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

20-р хороо

89

 1.  

21-р хороо

91

 1.  

22-р хороо

93

 1.  

23-р хороо

95

 1.  

24-р хороо

97

 1.  

25-р хороо

99

 1.  

26-р хороо

52

 1.  

27-р хороо

54

 1.  

28-р хороо

56

 1.  

Налайх

13

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонгинохайрхан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9-р хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

20-р хороо

89

 1.  

21-р хороо

91

 1.  

22-р хороо

93

 1.  

23-р хороо

95

 1.  

24-р хороо

97

 1.  

25-р хороо

99

 1.  

26-р хороо

52

 1.  

27-р хороо

54

 1.  

28-р хороо

56

 1.  

29-р хороо

58

 1.  

30-р хороо

60

 1.  

31-р хороо

62

 1.  

32-р хороо

64

 1.  

33-р хороо

66

 1.  

34-р хороо

68

 1.  

35-р хороо

70

 1.  

36-р хороо

72

 1.  

37-р хороо

74

 1.  

38-р хороо

76

 1.  

39-р хороо

78

 1.  

40-р хороо

80

 1.  

41-р хороо

82

 1.  

42-р хороо

84

 1.  

43-р хороо

86

 1.  

Сүхбаатар

19

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9-р хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

20-р хороо

89

 1.  

Хан-Уул

22

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9-р хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

20-р хороо

89

 1.  

 

21-р хороо

91

 1.  

Чингэлтэй

25

1-р хороо

51

 1.  

2-р хороо

53

 1.  

3-р хороо

55

 1.  

4-р хороо

57

 1.  

5-р хороо

59

 1.  

6-р хороо

61

 1.  

7-р хороо

63

 1.  

8-р хороо

65

 1.  

9 хороо

67

 1.  

10-р хороо

69

 1.  

11-р хороо

71

 1.  

12-р хороо

73

 1.  

13-р хороо

75

 1.  

14-р хороо

77

 1.  

15-р хороо

79

 1.  

16-р хороо

81

 1.  

17-р хороо

83

 1.  

18-р хороо

85

 1.  

19-р хороо

87

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батцэнгэл

04

1-р баг, Улаанчулуу

51

 1.  

2-р баг, Хөнөг

53

 1.  

3-р баг, Дэл

55

 1.  

4-р баг, Баян-Уул

57

 1.  

5-р баг, Цац

59

 1.  

6-р баг, Дайрбор

61

 1.  

Булган

07

1-р баг, Тусгалт

51

 1.  

2-р баг, Зуунмод

53

 1.  

3-р баг, Тамир

55

 1.  

4-р баг, Баянбулаг

57

 1.  

Жаргалант

10

1-р баг, Асайт

51

 1.  

2-р баг, Хоолт

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэ-Уул

55

 1.  

4-р баг, Зуслан

57

 1.  

5-р баг, Баянцагаан

59

 1.  

Их Тамир

13

1-р баг, Хөхнуур

51

 1.  

2-р баг, Хан-Өндөр

53

 1.  

3-р баг, Борт

55

 1.  

4-р баг, Бугат

57

 1.  

5-р баг, Тайхар

59

 1.  

6-р баг, Эрдэнэтолгой

61

 1.  

Тариат

25

1-р баг, Тэрх

51

 1.  

2-р баг, Цагааннуур

53

 1.  

3-р баг, Хорго

55

 1.  

4-р баг, Суман

57

 1.  

5-р баг, Бөөрөлжүүт

59

 1.  

6-р баг, Мөрөн

61

 1.  

7-р баг, Алтайд

63

 1.  

Төвшрүүлэх

28

1-р баг, Хөх сүм

51

 1.  

2-р баг, Баян-Өндөр

53

 1.  

3-р баг, Урантолгой

55

 1.  

4-р баг, Өртөнт

57

 1.  

Хайрхан

 

 

 

31

 

 

 

1-р баг, Хайрхан

51

 1.  

2-р баг, Асгат

53

 1.  

3-р баг, Жарантай

55

 1.  

4-р баг, Могой

57

 1.  

5-р баг, Өгөөмөр

59

 1.  

Хангай

34

1-р баг, Чандмань

51

 1.  

2-р баг, Гичгэнэ

53

 1.  

3-р баг, Арбаясгалан

55

 1.  

4-р баг, Баян-Улаан

57

 1.  

5-р баг, Тэрх

59

 1.  

6-р баг, Ноён хангай

61

 1.  

Хашаат

37

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Номгон

53

 1.  

3-р баг, Цайдам

55

 1.  

4-р баг, Цагаан хад

57

 1.  

5-р баг, Баян

59

 1.  

Хотонт

40

1-р баг, Хотонт

51

 1.  

2-р баг, Хөөвөр

53

 1.  

3-р баг, Бургалтай

55

 1.  

4-р баг, Улаан чулуу

57

 1.  

5-р баг, Орхон

59

 1.  

6-р баг, Өндөр сант

61

 1.  

Цахир

43

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

2-р баг, Хан-уул

53

 1.  

3-р баг, Цахир

55

 1.  

4-р баг, Жинст

57

 1.  

Цэнхэр

46

1-р баг, Орхон

51

 1.  

2-р баг, Цэцэрлэг

53

 1.  

3-р баг, Цэнхэр

55

 1.  

4-р баг, Алтан-Овоо

57

 1.  

5-р баг, Буйлан

59

 1.  

6-р баг, Тамир

61

 1.  

Цэцэрлэг

51

1-р баг, Чулуут

51

 1.  

2-р баг, Туулант

53

 1.  

3-р баг, Хужирт

55

 1.  

4-р баг, Хонгорж

57

 1.  

5-р баг, Ихбулаг

59

 1.  

Чулуут

52

1-р баг, Өлзийт гол

51

 1.  

2-р баг, Зуунмод

53

 1.  

3-р баг, Халуун-Ус

55

 1.  

4-р баг, Хайрхан

57

 1.  

5-р баг, Хүрэм

59

 1.  

Эрдэнэбулган

01

1-р баг, Цагаан даваа

51

 1.  

2-р баг, Арслан цохио

53

 1.  

3-р баг, Цагдуулт

55

 1.  

4-р баг, Бор толгой

57

 1.  

5-р баг, Наранбулаг

59

 1.  

6-р баг, Цагаан дэл

61

 1.  

7-р баг, Тамир

63

 1.  

Эрдэнэмандал

55

1-р баг, Алаг-Уул

51

 1.  

2-р баг, Идэр-Улаан

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэ-Уул

55

 1.  

4-р баг, Хан-Өндөр

57

 1.  

5-р баг, Тээл

59

 1.  

6-р баг, Өлзийт

61

 1.  

Өгийнуур

 

16

 

1-р баг, Тоглох

51

 1.  

2-р баг, Дойт

53

 1.  

3-р баг, Өгий

55

 1.  

4-р баг, Орхон

57

 1.  

5-р баг, Зэгстэй

59

 1.  

Өлзийт

19

1-р баг, Ямаат

51

 1.  

2-р баг, Бодонт

53

 1.  

3-р баг, Байшир

55

 1.  

4-р баг, Хөшөөт

57

 1.  

Өндөр-Улаан

22

1-р баг, Азарга

51

 1.  

2-р баг, Хануй

53

 1.  

3-р баг, Донгой

55

 1.  

4-р баг, Бэлхи

57

 1.  

5-р баг, Тээл

59

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Өлгий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтай

04

1-р баг, Хар нуур

51

 1.  

2-р баг, Улаан хад

53

 1.  

3-р баг, Бардам

55

 1.  

4-р баг, Чихэртэй

57

 1.  

5-р баг, Борбургас

59

 1.  

Алтанцөгц

07

1-р баг, Хаш

51

 1.  

2-р баг, Баянбулаг

53

 1.  

3-р баг, Улаанхаргана

55

 1.  

4-р баг, Цагаан түнгэ

57

 1.  

Баяннуур

10

1-р баг, Цэцэгт

51

 1.  

2-р баг, Баяннуур

53

 1.  

3-р баг, Цагаан арал

55

 1.  

4-р баг, Шар цэхээ

57

 1.  

5-р баг, Цул улаан

59

 1.  

Бугат

13

1-р баг, Хатуу

51

 1.  

2-р баг, Улаан толгой

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг, Буга

57

 1.  

5-р баг, Их булан

59

 1.  

Булган

16

1-р баг, Улаагчин

51

 1.  

2-р баг, Сайхан

53

 1.  

3-р баг, Булган

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

5-р баг, Хужирт

59

 1.  

6-р баг, Сөнхөл

61

 1.  

7-р баг, Улаанхус

63

 1.  

Буянт

19

1-р баг, Хөх эрэг

51

 1.  

2-р баг, Хөлцөөт

53

 1.  

3-р баг, Өмнөгол

55

 1.  

4-р баг, Шар тохойт

57

 1.  

 

 

 

 

Дэлүүн

 

 

 

 

 

 

22

1-р баг, Далакөл

51

 1.  

2-р баг, Саралахаз

53

 1.  

3-р баг, Хар уул

55

 1.  

4-р баг, Чихэртэй

57

 1.  

5-р баг, Рашаант

59

 1.  

6-р баг, Бугат

61

 1.  

7-р баг, Хөх сэрх

63

 1.  

8-р баг, Бүргэд

65

 1.  

9-р баг, Хөх толгой

67

 1.  

10-р баг, Хүйтэн нуур

69

 1.  

11-р баг, Чихэртэй

71

 1.  

12-р баг, Жана ауыл

73

 1.  

Ногоон нуур

25

1-р баг, Бахлаг

51

 1.  

2-р баг, Чихтэй

53

 1.  

3-р баг, Ховд

55

 1.  

4-р баг, Улаанчулуун

57

 1.  

5-р баг, Ямаат

59

 1.  

6-р баг, Хызылхайын

61

 1.  

7-р баг, Хосхарагай

63

 1.  

8-р баг, Асгат

65

 1.  

9-р баг, Цагааннуур

67

 1.  

Сагсай

28

1-р баг, Ямаат

51

 1.  

2-р баг, Хол агаш

53

 1.  

3-р баг, Ахкорим

55

 1.  

4-р баг, Хаг

57

 1.  

5-р баг, Уужим

59

 1.  

6-р баг, Даян

61

 1.  

7-р баг, Өмнөгол

63

 1.  

Толбо

31

1-р баг, Хош

51

 1.  

2-р баг, Толбо нуур

53

 1.  

3-р баг, Хонгор өлөн

55

 1.  

4-р баг, Дөрөө нуур

57

 1.  

5-р баг, Хөх толгой

59

 1.  

6-р баг, Бураат

61

 1.  

Улаанхус

34

1-р баг, Их ойгор

51

 1.  

2-р баг, Хөх хөтөл

53

 1.  

3-р баг, Хулжаа

55

 1.  

4-р баг, Согоог

57

 1.  

5-р баг, Баян зүрх

59

 1.  

6-р баг, Даян

61

 1.  

7-р баг, Билүү

63

 1.  

8-р баг, Билүү 2

65

 1.  

9-р баг, Улаан эрэг

67

 1.  

10-р баг, Хөх адар

69

 1.  

11-р баг, Хар ямаат

71

 1.  

Цэнгэл

37

1-р баг, Шарговь

51

 1.  

2-р баг, Загаст нуур

53

 1.  

3-р баг, Цагаан түнгэ

55

 1.  

4-р баг, Хар уул

57

 1.  

5-р баг, Бор бургас

59

 1.  

6-р баг, Уст тохой

61

 1.  

7-р баг, Долоон гаталга

63

 1.  

8-р баг, Партизан

65

 1.  

9-р баг, Хөшөөт

67

 1.  

 

 

 

 

 

Өлгий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

1-р баг, Хуст арал

51

 1.  

2-р баг, Цагаан эрэг

53

 1.  

3-р баг, Бөхөн-Уул

55

 1.  

4-р баг, Их булан

57

 1.  

5-р баг, Ховд гол

59

 1.  

6-р баг, Хөх толгой

61

 1.  

7-р баг, Хотгор

63

 1.  

8-р баг, Ах хус тау

65

 1.  

9-р баг, Хөх хад

67

 1.  

10-р баг, Харасай

69

 1.  

11-р баг, Бүркит

71

 1.  

12-р баг, Жасыл бах

73

 1.  

13-р баг, Жана ауыл

75

 1.  

Баянхонгор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баацагаан

04

1-р баг, Баянбулаг

51

 1.  

2-р баг, Оройн бууц

53

 1.  

3-р баг, Буйлсан

55

 1.  

4-р баг, Могой

57

 1.  

5-р баг, Товгор

59

 1.  

6-р баг, Зүүнхаяа

61

 1.  

7-р баг, Баянсайр

63

 1.  

Баян-Овоо

16

1-р баг, Мандалхайрхан

51

 1.  

2-р баг, Уранхайрхан

53

 1.  

3-р баг, Асгамба

55

 1.  

4-р баг, Мэргэн

57

 1.  

Баян-Өндөр

19

1-р баг, Улаан үзүүр

51

 1.  

2-р баг, Элгэн

53

 1.  

3-р баг, Булган

55

 1.  

4-р баг, Идрэн

57

 1.  

Баянбулаг

07

1-р баг, Сангийн далай

51

 1.  

2-р баг, Ар жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Хангал

55

 1.  

4-р баг, Бүрд

57

 1.  

Баянговь

10

1-р баг, Хэлтгий булаг

51

 1.  

2-р баг, Өрхт

53

 1.  

3-р баг, Залаа

55

 1.  

4-р баг, Цоохор

57

 1.  

5-р баг, Өргөн

59

 1.  

Баянлиг

13

1-р баг, Их халбагант

51

 1.  

2-р баг, Баян-Аараг

53

 1.  

3-р баг, Бага баян

55

 1.  

4-р баг, Их баян

57

 1.  

5-р баг, Хатан суудал

59

 1.  

Баянхонгор

01

1-р баг, Номгон

51

 1.  

2-р баг, Эрдэнэмандал

53

 1.  

3-р баг, Дуурсах

55

 1.  

4-р баг, Угалз

57

 1.  

5-р баг, Цагаанчулуут

59

 1.  

6-р баг, Гэгээн шавь

61

 1.  

7-р баг, Цахир

63

 1.  

8-р баг, Шаргалжуут

65

 1.  

9-р баг, Есөнбулаг

67

 1.  

10-р баг, Рашаант

69

 1.  

Баянцагаан

22

1-р баг, Гичгэнэ

51

 1.  

2-р баг, Дэлгэрэх

53

 1.  

3-р баг, Цэцэн

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

5-р баг, Баянбулаг

59

 1.  

Богд

25

1-р баг, Луугар

51

 1.  

2-р баг, Гурван гол

53

 1.  

3-р баг, Алтай

55

 1.  

4-р баг, Цэлгэр

57

 1.  

5-р баг, Буянт

59

 1.  

6-р баг, Хориулт

61

 1.  

Бууцагаан

31

1-р баг, Тэмээт

51

 1.  

2-р баг, Баян

53

 1.  

3-р баг, Өлзийт

55

 1.  

4-р баг, Баянбүрд

57

 1.  

5-р баг, Наран

59

 1.  

6-р баг, Буянт

61

 1.  

Бөмбөгөр

28

1-р баг, Улаан сайр

51

 1.  

2-р баг, Хөх толгой

53

 1.  

3-р баг, Бургас

55

 1.  

4-р баг, Задгай

57

 1.  

Галуут

34

1-р баг, Хайрхан

51

 1.  

2-р баг, Сүмбэр

53

 1.  

3-р баг, Үнэгт

55

 1.  

4-р баг, Баяннуур

57

 1.  

5-р баг, Мандал

59

 1.  

6-р баг, Баянхошуу

61

 1.  

Гурванбулаг

37

1-р баг, Цэнгэл

51

 1.  

2-р баг, Давааны ам

53

 1.  

3-р баг, Буга

55

 1.  

4-р баг, Хөвийн ам

57

 1.  

5-р баг, Пионер толгой

59

 1.  

Жаргалант

40

1-р баг, Намтолгой

51

 1.  

2-р баг, Өлзийт-Өндөр

53

 1.  

3-р баг, Хөндлөн булаг

55

 1.  

4-р баг, Эмээл толгой

57

 1.  

Жинст

43

1-р баг, Уу-булан

51

 1.  

2-р баг, Хүйс

53

 1.  

3-р баг, Хөнөг

55

 1.  

4-р баг, Цагаан ус

57

 1.  

5-р баг, Бодь

59

 1.  

Заг

46

1-р баг, Баянбулаг

51

 1.  

2-р баг, Баян-Улаан

53

 1.  

3-р баг, Чандмань-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Залаа-Овоо

57

 1.  

Хүрээмарал

52

1-р баг, Хөх бүрд

51

 1.  

2-р баг, Сонор

53

 1.  

3-р баг, Норовлин

55

 1.  

4-р баг, Цорж

57

 1.  

5-р баг, Дэлгэр мөрөн

59

 1.  

Шинэжинст

55

1-р баг, Зараа

51

 1.  

2-р баг, Уртын гол

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэшанд

55

 1.  

4-р баг, Эхэн хавцгай

57

 1.  

 

 

 

Эрдэнэцогт

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

1-р баг, Сэнжит

51

 1.  

2-р баг, Ямаат

53

 1.  

3-р баг, Өвгөнжаргалант

55

 1.  

4-р баг, Жанжин

57

 1.  

5-р баг, Эрхэт хайрхан

59

 1.  

6-р баг, Цагаан дэнж

61

 1.  

Өлзийт

49

1-р баг, Бурхант

51

 1.  

2-р баг, Байн ам

53

 1.  

3-р баг, Ёлын ам

55

 1.  

4-р баг, Худаг урт

57

 1.  

5-р баг, Бийрийн уулзвар

59

 1.  

6-р баг, Улаан уул

61

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Агт

04

1-р баг, Шарга

51

 1.  

2-р баг, Баянзүрх

53

 1.  

3-р баг, Баянхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Дулаанхаан

57

 1.  

5-р баг, Халтар

59

 1.  

6-р баг, Хүрэмт

61

 1.  

Баяннуур

07

1-р баг, Өлзийт

51

 1.  

2-р баг, Шар тал

53

 1.  

Бугат

10

1-р баг, Баянтөгөл

51

 1.  

2-р баг, Ханжаргалант

53

 1.  

3-р баг, Найрамдал

55

 1.  

Булган

01

1-р баг, Ачуут баг

51

 1.  

2-р баг, Хужирт баг

53

 1.  

3-р баг, Агуйт баг

55

 1.  

4-р баг, Рашаант баг

57

 1.  

5-р баг, Жаргалант

59

 1.  

6-р баг, Булган

61

 1.  

Бүрэгхангай

13

1-р баг, Бумбат

51

 1.  

2-р баг, Цахт

53

 1.  

3-р баг, Дэрст

55

 1.  

4-р баг, Дархан

57

 1.  

Гурван Булаг

16

1-р баг, Тогоо

51

 1.  

2-р баг, Авзага

53

 1.  

3-р баг, Агьт

55

 1.  

4-р баг, Бэрх

57

 1.  

5-р баг, Хөгнө

59

 1.  

6-р баг, Хулст

61

 1.  

Дашинчилэн

19

1-р баг, Хараат

51

 1.  

2-р баг, Лах

53

 1.  

3-р баг, Доргонт

55

 1.  

4-р баг, Төв

57

 1.  

Могод

22

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Баясгалант

53

 1.  

3-р баг, Баянгол

55

 1.  

4-р баг, Баян-Уул

57

 1.  

5-р баг, Эрхт

59

 1.  

Орхон

25

1-р баг, Арбулаг

51

 1.  

2-р баг, Халиун

53

 1.  

3-р баг, Бүхт

55

 1.  

4-р баг, Мааньт

57

 1.  

5-р баг, Сумын төв

59

 1.  

Рашаант

28

1-р баг, Хөгнө хан

51

 1.  

2-р баг, Хар чулуут

53

 1.  

3-р баг, Улаан шивээт

55

 1.  

4-р баг, Аргалхайрхан

57

 1.  

Сайхан

31

1-р баг, Мануулт

51

 1.  

2-р баг, Угалз

53

 1.  

3-р баг, Хульж

55

 1.  

4-р баг, Ундрах

57

 1.  

5-р баг, Их Хүрэмт

59

 1.  

6-р баг, Сайхан-Овоо

61

 1.  

Сэлэнгэ

34

1-р баг, Таримал

51

 1.  

2-р баг, Тариахтай

53

 1.  

3-р баг, Сэлэнгэбүрэн

55

 1.  

4-р баг, Сангалтай

57

 1.  

5-р баг, Ингэт

59

 1.  

Тэшиг

37

1-р баг, Хужирт

51

 1.  

2-р баг, Харгал

53

 1.  

3-р баг, Далан

55

 1.  

4-р баг, Эрэн

57

 1.  

5-р баг, Жаргалант

59

 1.  

Хангал

40

1-р баг, Сөрт

51

 1.  

2-р баг, Урт

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг, Хялганат

57

 1.  

Хишиг-Өндөр

43

1-р баг, Банзар

51

 1.  

2-р баг, Хүрэмт

53

 1.  

3-р баг, Тээг

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

5-р баг, Мааньт

59

 1.  

Хутаг-Өндөр

46

1-р баг, Хутаг

51

 1.  

2-р баг, Хантай

53

 1.  

3-р баг, Уньт

55

 1.  

4-р баг, Тээл

57

 1.  

5-р баг, Хонгор

59

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говь-Алтай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтай

04

1-р баг, Бадрал

51

 1.  

2-р баг, Баянцагаан

53

 1.  

3-р баг, Урт

55

 1.  

4-р баг, Баян-Овоо

57

 1.  

Баян-Уул

07

1-р баг, Баян богд

51

 1.  

2-р баг, Чандмань хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Баянхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Хүйсийн говь

57

 1.  

5-р баг, Баянговь

59

 1.  

6-р баг, Алтангадас

61

 1.  

Бигэр

10

1-р баг, Мянгай

51

 1.  

2-р баг, Урт

53

 1.  

3-р баг, Их булаг

55

 1.  

4-р баг, Буудай

57

 1.  

5-р баг, Хүрэмт

59

 1.  

Бугат

13

1-р баг, Биж

51

 1.  

2-р баг, Ферм

53

 1.  

3-р баг, Гаханч

55

 1.  

4-р баг, Сүж

57

 1.  

5-р баг, Баянгол

59

 1.  

Дарив

16

1-р баг, Ихэс

51

 1.  

2-р баг, Хужирт

53

 1.  

3-р баг, Жавхлант

55

 1.  

4-р баг, Үйлдвэр

57

 1.  

Дэлгэр

19

1-р баг, Баян-Өндөр

51

 1.  

2-р баг, Баянхонгор

53

 1.  

3-р баг, Баянбуурал

55

 1.  

4-р баг, Баянсан

57

 1.  

5-р баг, Гуулин

59

 1.  

Есөнбулаг

01

1-р баг, Баянхайрхан

51

 1.  

2-р баг, Баяншанд

53

 1.  

3-р баг, Жаргалант

55

 1.  

4-р баг, Харзат

57

 1.  

5-р баг, Рашаант

59

 1.  

6-р баг, Наран

61

 1.  

7-р баг, Жинст

63

 1.  

8-р баг, Индэрт

65

 1.  

9-р баг, Түмэн

67

 1.  

10-р баг, Оргил

69

 1.  

Жаргалан

22

1-р баг, Бүрэн

51

 1.  

2-р баг, Тээл

53

 1.  

3-р баг, Завхан гол

55

 1.  

Тайшир

25

1-р баг, Хуримт

51

 1.  

2-р баг, Галуут

53

 1.  

3-р баг, Далан

55

 1.  

Тонхил

28

1-р баг, Бүс-Уул

51

 1.  

2-р баг, Тамч

53

 1.  

3-р баг, Зүйл

55

 1.  

4-р баг, Алтансоёмбо

57

 1.  

5-р баг, Алтайн-Оргил

59

 1.  

Төгрөг

31

1-р баг, Хүрэн гол

51

 1.  

2-р баг, Төгрөгийн эх

53

 1.  

3-р баг, Мааньт

55

 1.  

4-р баг, Цагаан хайрхан

57

 1.  

5-р баг, Тунгалаг

59

 1.  

Халиун

34

1-р баг, Сүүж

51

 1.  

2-р баг, Гүү бариач

53

 1.  

3-р баг, Олон булаг

55

 1.  

4-р баг, Чацран

57

 1.  

Хөхморьт

37

1-р баг, Цоохор

51

 1.  

2-р баг, Завхан гол

53

 1.  

3-р баг, Сангийн далай

55

 1.  

4-р баг, Хүйсийн говь

57

 1.  

5-р баг, Сайн-Уст

59

 1.  

Цогт

40

1-р баг, Рашаант

51

 1.  

2-р баг, Далан

53

 1.  

3-р баг, Гэгээт

55

 1.  

4-р баг, Төгрөг

57

 1.  

5-р баг, Баян-Өндөр

59

 1.  

6-р баг, Баян-Улаан

61

 1.  

7-р баг, Баян тоорой

63

 1.  

Цээл

43

1-р баг, Бүрэн

51

 1.  

2-р баг, Баянгол

53

 1.  

3-р баг, Дэрстэй

55

 1.  

4-р баг, Жаргалт

57

 1.  

Чандмань

46

1-р баг, Чандмань-Уул

51

 1.  

2-р баг, Өлзийбулаг

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэ-Уул

55

 1.  

4-р баг, Хүрхрээ

57

 1.  

5-р баг, Талын шанд

59

 1.  

Шарга

49

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

2-р баг, Хамтын хүч

53

 1.  

3-р баг, Сондуулт

55

 1.  

4-р баг, Улаан туг

57

 1.  

Эрдэнэ

52

1-р баг, Сангийн далай

51

 1.  

2-р баг, Цэцэг нуур

53

 1.  

3-р баг, Цагаан-Уул

55

 1.  

4-р баг, Өлзийт

57

 1.  

Говьсүмбэр

42

Баянтал

04

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

Сүмбэр

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

Шивээговь

07

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

Дархан-Уул

45

Дархан

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

9-р баг

67

 1.  

10-р баг

69

 1.  

11-р баг

71

 1.  

12-р баг

73

 1.  

13-р баг

75

 1.  

14-р баг

77

 1.  

15-р баг

79

 1.  

16-р баг

81

 1.  

17-р баг, Өргөө

83

 1.  

18-р баг, Малчин

85

 1.  

Орхон

04

1-р баг, Баян-Өлзийт

51

 1.  

2-р баг, Энхтал

53

 1.  

Хонгор

07

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг, Салхит

55

 1.  

Шарын Гол

10

1-р баг, Хайрхан

51

 1.  

2-р баг, Дархан

53

 1.  

3-р баг, Санжинт

55

 1.  

 

Дорноговь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айраг

04

1-р баг, Нард

51

 1.  

2-р баг, Сайн-Ус

53

 1.  

3-р баг, Нүдэн

55

 1.  

4-р баг, Цагаан дөрвөлж

57

 1.  

Алтанширээ

07

1-р баг, Тойг

51

 1.  

2-р баг, Зараа

53

 1.  

3-р баг, Хаяа

55

 1.  

4-р баг, Чулуун гишгэр

57

 1.  

Даланжаргалан

10

1-р баг, Элдэв

51

 1.  

2-р баг, Өнгөт

53

 1.  

3-р баг, Бичигт

55

 1.  

4-р баг, Цомог

57

 1.  

5-р баг, Олон-Овоо

59

 1.  

Дэлгэрэх

13

1-р баг, Цагаанхад

51

 1.  

2-р баг, Аман шанд

53

 1.  

3-р баг, Бумбат

55

 1.  

4-р баг, Хонгор

57

 1.  

Замын-Үүд

16

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг, Сүлд

57

 1.  

5-р баг, Борхойн

59

 1.  

Иххэт

19

1-р баг, Бүрдэнэ

51

 1.  

2-р баг, Баян

53

 1.  

3-р баг, Зүлэгт

55

 1.  

Мандах

22

1-р баг, Алхантээг

51

 1.  

2-р баг, Баянхошуу

53

 1.  

3-р баг, Өехий

55

 1.  

4-р баг, Сэрвэн баянхошуу

57

 1.  

5-р баг, Төхөм

59

 1.  

Сайншанд

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг, Зүүнбаян

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

Сайхандулаан

28

1-р баг, Улаан шороот

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Цохио

55

 1.  

4-р баг, Өлзийт

57

 1.  

Улаанбадрах

31

1-р баг, Сангийн далай

51

 1.  

2-р баг, Баянбогд

53

 1.  

3-р баг, Аргалант

55

 1.  

4-р баг, Нүдэн

57

 1.  

Хатанбулаг

34

1-р баг, Халив

51

 1.  

2-р баг, Эргэл

53

 1.  

3-р баг, Агаруут

55

 1.  

4-р баг, Сулинхээр

57

 1.  

5-р баг, Аман-Ус

59

 1.  

6-р баг, Замын шанд

61

 1.  

Хөвсгөл

 

37

 

1-р баг, Жавхлант

51

 1.  

2-р баг, Чулуут

53

 1.  

3-р баг, Элст

55

 1.  

4-р баг, Хөвсгөл

57

 1.  

Эрдэнэ

40

1-р баг, Бүрдэнэ

51

 1.  

2-р баг, Еншөөв

53

 1.  

3-р баг, Цагаан хөтөл

55

 1.  

4-р баг, Дөрвөлж

57

 1.  

5-р баг, Улаан-Уул

59

 1.  

Өргөн

25

1-р баг, Сүмийн булаг

51

 1.  

2-р баг, Сүмбэр

53

 1.  

3-р баг, Баянмөнх

55

 1.  

4-р баг, Сэнж

57

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорнод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Уул

10

1-р баг, Заяат

51

 1.  

2-р баг, Хар чулуут

53

 1.  

3-р баг, Урт

55

 1.  

4-р баг, Бэрх

57

 1.  

5-р баг, Улз

59

 1.  

6-р баг, Өвөр эрээн

61

 1.  

Баяндун

04

1-р баг, Түргэн

51

 1.  

2-р баг, Хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Яргай

55

 1.  

4-р баг, Наран

57

 1.  

Баянтүмэн

07

1-р баг, Цагаан дэрс баг

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Өлзийт баг

55

 1.  

4-р баг, Хотонт

57

 1.  

Булган

13

1-р баг, Өндөр хошуу

51

 1.  

2-р баг, Хулсан шанд

53

 1.  

3-р баг, Баян-Уул

55

 1.  

4-р баг, Чулуут

57

 1.  

Гурванзагал

16

1-р баг, Рашаант

51

 1.  

2-р баг, Цагаан хошуу

53

 1.  

3-р баг, Сүмийн булаг

55

 1.  

Дашбалбар

19

1-р баг, Сэвсүүл жараахай

51

 1.  

2-р баг, Харзат

53

 1.  

3-р баг, Чух

55

 1.  

4-р баг, Номинт

57

 1.  

5-р баг, Улз

59

 1.  

Матад

22

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Баянхангай

53

 1.  

3-р баг, Түмэнхаан

55

 1.  

4-р баг, Буян-Өндөр

57

 1.  

5-р баг, Мэнэн

59

 1.  

6-р баг, Эрдэнэбадрах

61

 1.  

Сэргэлэн

25

1-р баг, Барчин

51

 1.  

2-р баг, Архоолой

53

 1.  

3-р баг, Баян

55

 1.  

4-р баг, Очир хүрээ

57

 1.  

5-р баг, Галын гол

59

 1.  

Халхгол

28

1-р баг, Цогтсүмбэр

51

 1.  

2-р баг, Ялалт

53

 1.  

3-р баг, Ташгай

55

 1.  

Хэрлэн

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

9-р баг

67

 1.  

10-р баг

69

 1.  

11-р баг

71

 1.  

Хөлөнбуйр

31

1-р баг, Баян-Өлзийт баг

51

 1.  

2-р баг, Батхаан

53

 1.  

3-р баг, Баян-Уул

55

 1.  

Цагаан-Овоо

34

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

2-р баг, Элст

53

 1.  

3-р баг, Зүрх

55

 1.  

4-р баг, Хүрээт

57

 1.  

5-р баг, Гүн цэнгэлэг

59

 1.  

6-р баг, Хөөвөр

51

 1.  

Чойбалсан

37

1-р баг, Хулстай

51

 1.  

2-р баг, Сүмбэр

53

 1.  

3-р баг, Энгэр шанд

55

 1.  

4-р баг, Хөх нуур

57

 1.  

Чулуунхороот

40

1-р баг, Дэлгэр

51

 1.  

2-р баг, Галуут

53

 1.  

3-р баг, Цагаанчулуут

55

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дундговь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаацаг

04

1-р баг, Тавин

51

 1.  

2-р баг, Ар-Урт

53

 1.  

3-р баг, Өвөр-Урт

55

 1.  

4-р баг, Сүм

57

 1.  

5-р баг, Хашаат

59

 1.  

Баянжаргалан

07

1-р баг, Шилийн гол

51

 1.  

2-р баг, Энгэр-Ус

53

 1.  

3-р баг, Аргатай

55

 1.  

Говь-Угтаал

10

1-р баг, Ажирхай

51

 1.  

2-р баг, Морьт

53

 1.  

3-р баг, Хонгор

55

 1.  

4-р баг, Өрнөлт

57

 1.  

Гурвансайхан

13

1-р баг, Элгэн

51

 1.  

2-р баг, Дэрсэнэ ус

53

 1.  

3-р баг, Чулуут

55

 1.  

4-р баг, Гурвансайхан

57

 1.  

5-р баг, Суугаант

59

 1.  

Дэлгэрхангай

16

1-р баг, Толь

51

 1.  

2-р баг, Таргат

53

 1.  

3-р баг, Ар шавагтай

55

 1.  

4-р баг, Номгон

57

 1.  

Дэлгэрцогт

19

1-р баг, Баянбулаг

51

 1.  

2-р баг, Цахиурт

53

 1.  

3-р баг, Дэлгэр-Эмт

55

 1.  

Дэрэн

 

 

22

 

 

1-р баг, Алаг-Өндөр

51

 1.  

2-р баг, Саруул

53

 1.  

3-р баг, Долоод

55

 1.  

4-р баг, Бумбат

57

 1.  

Луус

25

1-р баг, Суварга

51

 1.  

2-р баг, Наран

53

 1.  

3-р баг, Буянт

55

 1.  

Сайнцагаан

01

1-р баг, Наран

51

 1.  

2-р баг, Тэвш

53

 1.  

3-р баг, Далай

55

 1.  

4-р баг, Үйзэн

57

 1.  

5-р баг, Аривжих

59

 1.  

6-р баг, Боржигон

61

 1.  

7-р баг, Нарлаг

63

 1.  

8-р баг, Айраг

65

 1.  

9-р баг, Мандал

67

 1.  

Сайхан-Овоо

34

1-р баг, Онги

51

 1.  

2-р баг, Мааньт

53

 1.  

3-р баг, Найз

55

 1.  

4-р баг, Төгрөг

57

 1.  

Хулд

37

1-р баг, Шувуутай

51

 1.  

2-р баг, Олдох

53

 1.  

3-р баг, Уул

55

 1.  

4-р баг, Бүлээн

57

 1.  

Цагаандэлгэр

40

1-р баг, Хараат

51

 1.  

2-р баг, Дэлгэрэх зам

53

 1.  

3-р баг, Жаргалант

55

 1.  

4-р баг, Замын-Улаан

57

 1.  

Эрдэнэдалай

43

1-р баг, Цавчир

51

 1.  

2-р баг, Өнгөт

53

 1.  

3-р баг, Тэнгэлэг

55

 1.  

4-р баг, Рашаант

57

 1.  

5-р баг, Цагаан-Овоо

59

 1.  

6-р баг, Сангийн далай

61

 1.  

7-р баг, Сумын төв

63

 1.  

Өлзийт

28

1-р баг, Буянт 1

51

 1.  

2-р баг, Буянт 2

53

 1.  

3-р баг, Тагт

55

 1.  

4-р баг, Дэрт 1

57

 1.  

5-р баг, Дэрт 2

59

 1.  

6-р баг, Рашаант

61

 1.  

Өндөршил

31

1-р баг, Цог

51

 1.  

2-р баг, Талын нар

53

 1.  

3-р баг, Бөхт

55

 1.  

 

 

 

 

 

Завхан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдархаан

04

1-р баг, Алдар

51

 1.  

2-р баг, Аргалант

53

 1.  

3-р баг, Богдын гол

55

 1.  

4-р баг, Өгөөмөр

57

 1.  

5-р баг, Чигэстэй

59

 1.  

6-р баг, Мандаат

61

 1.  

Асгат

07

1-р баг, Аргалант

51

 1.  

2-р баг, Суварга

53

 1.  

Баянтэс

10

1-р баг, Бужир

51

 1.  

2-р баг, Жавхлан

53

 1.  

3-р баг, Зайгал

55

 1.  

4-р баг, Хачиг

57

 1.  

Баянхайрхан

13

1-р баг, Асгат

51

 1.  

2-р баг, Минж

53

 1.  

3-р баг, Наран

55

 1.  

4-р баг, Төөнт

57

 1.  

Дөрвөлжин

16

1-р баг, Буга

51

 1.  

2-р баг, Цогт

53

 1.  

3-р баг, Тавантолгой

55

 1.  

4-р баг, Буурал

57

 1.  

5-р баг, Онц

59

 1.  

Завханмандал

19

1-р баг, Мандал

51

 1.  

2-р баг, Олонбулаг

53

 1.  

3-р баг, Олонтүрүү

55

 1.  

4-р баг, Нуга

57

 1.  

Идэр

22

1-р баг, Мануустай

51

 1.  

2-р баг, Цэцэрлэг

53

 1.  

3-р баг, Загастай

55

 1.  

4-р баг, Дархан-Уул

57

 1.  

Их-Уул

25

1-р баг, Баян-Ухаа

51

 1.  

2-р баг, Үржил

53

 1.  

3-р баг, Хуягт

55

 1.  

4-р баг, Хонгор

57

 1.  

5-р баг, Цэцүүх

59

 1.  

6-р баг, Зарт

61

 1.  

Нөмрөг

28

1-р баг, Хөдрөг

51

 1.  

2-р баг, Баянзүрх

53

 1.  

3-р баг, Дархан-Уул

55

 1.  

4-р баг, Нуур

57

 1.  

5-р баг, Хайрхан

59

 1.  

Отгон

31

1-р баг, Буянт

51

 1.  

2-р баг, Баянбулаг

53

 1.  

3-р баг, Бадрал

55

 1.  

4-р баг, Соёл

57

 1.  

5-р баг, Онц

59

 1.  

6-р баг, Хужирт

61

 1.  

Сантмаргац

34

1-р баг, Баян-Улаан

51

 1.  

2-р баг, Баяннуур

53

 1.  

3-р баг, Баяндавс

55

 1.  

4-р баг, Холбоо

57

 1.  

Сонгино

37

1-р баг, Баян-Айраг

51

 1.  

2-р баг, Айраг нуур

53

 1.  

3-р баг, Шар нуруу

55

 1.  

4-р баг, Тариат

57

 1.  

5-р баг, Бор-Өндөр

59

 1.  

Тосонцэнгэл

40

1-р баг, Дархан-Уул

51

 1.  

2-р баг, Хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Улаантолгой

55

 1.  

4-р баг, Рашаант

57

 1.  

5-р баг, Баян-Улаан

59

 1.  

6-р баг, Идэр

61

 1.  

7-р баг, Оргих

63

 1.  

Тэлмэн

46

1-р баг, Өгөөмөр

51

 1.  

2-р баг, Шургах

53

 1.  

3-р баг, Нуур

55

 1.  

4-р баг, Баянтэгш

57

 1.  

5-р баг, Өвөгдий

59

 1.  

6-р баг, Баян-Айраг

61

 1.  

Тэс

49

1-р баг, Дооно

51

 1.  

2-р баг, Нисэг

53

 1.  

3-р баг, Баян-Уул

55

 1.  

4-р баг, Зүр

57

 1.  

Түдэвтэй

43

1-р баг, Баянцагаан

51

 1.  

2-р баг, Аргалант

53

 1.  

3-р баг, Цорго

55

 1.  

4-р баг, Ойгон

57

 1.  

5-р баг, Шар нуруу

59

 1.  

Улиастай

01

1-р баг, Жинст

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Чигэстэй

55

 1.  

4-р баг, Богдын гол

57

 1.  

5-р баг, Товцог

59

 1.  

6-р баг, Өлзийт

61

 1.  

Ургамал

52

1-р баг, Тосгуур

51

 1.  

2-р баг, Хульж

53

 1.  

3-р баг, Нуур зөөхий

55

 1.  

4-р баг, Хүнгий

57

 1.  

5-р баг, Баян-Улаан

59

 1.  

Цагаанхайрхан

55

1-р баг, Цэцэрлэг

51

 1.  

2-р баг, Онц

53

 1.  

3-р баг, Баянбулаг

55

 1.  

4-р баг, Агьт

57

 1.  

Цагаанчулуут

58

1-р баг, Арц

51

 1.  

2-р баг, Жавцаг

53

 1.  

3-р баг, Дэлгэр

55

 1.  

4-р баг, Баянхайрхан

57

 1.  

Цэцэн-Уул

61

1-р баг, Оройн товгор

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Сангийн далай

55

 1.  

4-р баг, Шотой

57

 1.  

5-р баг, Батсуурь

59

 1.  

Шилүүстэй

64

1-р баг, Чандмань

51

 1.  

2-р баг, Баян-Улаан

53

 1.  

3-р баг, Хөгжил

55

 1.  

4-р баг, Сайхан

57

 1.  

Эрдэнэхайрхан

67

1-р баг, Багануур

51

 1.  

2-р баг, Баянзүрх

53

 1.  

3-р баг, Алтан

55

 1.  

4-р баг, Мөсөн

57

 1.  

5-р баг, Хайрхан

59

 1.  

Яруу

70

1-р баг, Зүйл

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Өргөн

55

 1.  

4-р баг, Хэц-Улаан

57

 1.  

5-р баг, Чандмань

59

 1.  

 

Орхон

 

 

 

 

61

 

 

 

Баян-Өндөр

 

 

 

 

01

 

 

 

1-р баг, Зэст

51

 1.  

2-р баг, Оюут

53

 1.  

3-р баг, Уурхайчин

55

 1.  

4-р баг, Хүрэнбулаг

57

 1.  

5-р баг, Уртбулаг

59

 1.  

6-р баг, Согоот

61

 1.  

7-р баг, Дэнж

63

 1.  

8-р баг, Бүрэнбүст

65

 1.  

9-р баг, Шанд

67

 1.  

10-р баг, Наран

69

 1.  

11-р баг, Цагаанчулуут

71

 1.  

12-р баг, Булаг

73

 1.  

13-р баг, Баянцагаан

75

 1.  

14-р баг, Говил

77

 1.  

15-р баг, Рашаант

79

 1.  

16-р баг, Малчин

81

 1.  

17-р баг, Эрдэнэ

83

 1.  

18-р баг, Баянбулаг

85

 1.  

19-р баг, Их залуу

87

 1.  

20-р баг, Даваат

89

 1.  

21-р баг, Уртын гол

91

 1.  

22-р баг, Яргуйт

93

 1.  

Жаргалант

04

1-р баг, Улаантолгой

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Дулаан-Уул

55

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өвөрхангай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арвайхээр

01

1-р баг, Согоот

51

 1.  

2-р баг, Эмт

53

 1.  

3-р баг, Дэлгэрэх

55

 1.  

4-р баг, Өлзийт

57

 1.  

5-р баг, Арвайхээр

59

 1.  

6-р баг, Ягаантолгой

61

 1.  

7-р баг, Дэлгэрэхийн дэнж

63

 1.  

8-р баг, Рашаант

65

 1.  

9-р баг, Бурхи

67

 1.  

10-р баг, Ноён

69

 1.  

11-р баг, Хүйс толгой

71

 1.  

12-р баг, Зүлэгт

73

 1.  

13-р баг, Онги

75

 1.  

Баруунбаян-Улаан

04

1-р баг, Цагаан овоо

51

 1.  

2-р баг, Хүүхдийн-Ус

53

 1.  

3-р баг, Өлзийт хошуу

55

 1.  

4-р баг, Хөөвөр

57

 1.  

Бат-Өлзий

07

1-р баг, Улаан-Ам

51

 1.  

2-р баг, Бүрэгтий

53

 1.  

3-р баг, Өвт

55

 1.  

4-р баг, Зөрүүлэг

57

 1.  

5-р баг, Хүйтэн булаг

59

 1.  

Баян-Өндөр

13

1-р баг, Бөмбий

51

 1.  

2-р баг, Батхаан

53

 1.  

3-р баг, Өвөр зүлэгт

55

 1.  

4-р баг, Хар тойром

57

 1.  

5-р баг, Бумбат

59

 1.  

 

Баянгол

 

 

 

 

10

 

 

 

1-р баг, Өндөр өнц

51

 1.  

2-р баг, Эргэн дэнж

53

 1.  

3-р баг, Цагаан булан

55

 1.  

4-р баг, Хаяа

57

 1.  

5-р баг, Цавын-Ихэр

59

 1.  

6-р баг, Ширээ

61

 1.  

Богд

16

1-р баг, Өлзийт хошуу

51

 1.  

2-р баг, Хөөвөр

53

 1.  

3-р баг, Баян төхөм

55

 1.  

4-р баг, Гүн-Ус

57

 1.  

5-р баг, Далан

59

 1.  

6-р баг, Ялаатай

61

 1.  

7-р баг, Ховд

63

 1.  

Бүрд

19

1-р баг, Ар жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Их боригдой

53

 1.  

3-р баг, Донгит

55

 1.  

4-р баг, Ар хөшөөт

57

 1.  

5-р баг, Онгон

59

 1.  

Гучин-Ус

22

1-р баг, Хөөвөр

51

 1.  

2-р баг, Гучин

53

 1.  

3-р баг, Аргалант

55

 1.  

4-р баг, Аргуйт

57

 1.  

ЕсөнЗүйл

25

1-р баг, Тахилга

51

 1.  

2-р баг, Мөнхбулаг

53

 1.  

3-р баг, Хайрхан

55

 1.  

4-р баг, Эрээн

57

 1.  

Зүүнбаян-Улаан

28

1-р баг, Эмгэд

51

 1.  

2-р баг, Цахиурт

53

 1.  

3-р баг, Цохиот

55

 1.  

4-р баг, Баян-Улаан

57

 1.  

5-р баг, Хад

59

 1.  

6-р баг, Дэвшил

61

 1.  

Нарийнтээл

31

1-р баг, Шарга

51

 1.  

2-р баг, Баянтээг

53

 1.  

3-р баг, Өндөрхөмөг

55

 1.  

4-р баг, Цагаан-Овоо

57

 1.  

Сант

37

1-р баг, Царги

51

 1.  

2-р баг, Цахиурт

53

 1.  

3-р баг, Улаан-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Залаа

57

 1.  

5-р баг, Майхан

59

 1.  

Тарагт

40

1-р баг, Туяа

51

 1.  

2-р баг, Арвайнтал

53

 1.  

3-р баг, Хүрэмт

55

 1.  

4-р баг, Урт

57

 1.  

5-р баг, Их булаг

59

 1.  

6-р баг, Алтантал

61

 1.  

Төгрөг

43

1-р баг, Хоолт

51

 1.  

2-р баг, Их-Ус

53

 1.  

3-р баг, Мазар

55

 1.  

4-р баг, Сайн төгрөг

57

 1.  

5-р баг, Баян

59

 1.  

 

 

Уянга

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Таац

53

 1.  

3-р баг, Шивээ-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Шуранга

57

 1.  

5-р баг, Бадрал

59

 1.  

6-р баг, Бөөрөлжүүт

61

 1.  

7-р баг, Өлт

63

 1.  

8-р баг, Онги

65

 1.  

Хайрхандулаан

49

1-р баг, Бурхант

51

 1.  

2-р баг, Нарт

53

 1.  

3-р баг, Эмээлт

55

 1.  

4-р баг, Дэрсэн хонхор

57

 1.  

5-р баг, Ар агуйт

59

 1.  

6-р баг, Марзат

61

 1.  

Хархорин

52

1-р баг, Вангийн-Овоо

51

 1.  

2-р баг, Ганган-Орхон

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэтолгой

55

 1.  

4-р баг, Нарийн хүр

57

 1.  

5-р баг, Онгоцон-Ухаа

59

 1.  

6-р баг, Жалбаа

61

 1.  

7-р баг, Шанх

63

 1.  

8-р баг, Орхон

65

 1.  

Хужирт

55

1-р баг, Өвөр модот

51

 1.  

2-р баг, Уужим

53

 1.  

3-р баг, Бэрх

55

 1.  

4-р баг, Шивээт

57

 1.  

5-р баг, Шунхлай

59

 1.  

6-р баг, Дулаан

61

 1.  

Өлзийт

34

1-р баг, Бор хошуут

51

 1.  

2-р баг, Агуйт

53

 1.  

3-р баг, Яргайт

55

 1.  

4-р баг, Гуулин

57

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмнөговь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Овоо

07

1-р баг, Могойт

51

 1.  

2-р баг, Харзаг

53

 1.  

3-р баг, Налих

55

 1.  

Баяндалай

04

1-р баг, Баян

51

 1.  

2-р баг, Наран

53

 1.  

3-р баг, Төхөм

55

 1.  

Булган

10

1-р баг, Дэн

51

 1.  

2-р баг, Дал

53

 1.  

3-р баг, Хавцгайт

55

 1.  

4-р баг, Булган

57

 1.  

Гурвантэс

13

1-р баг, Гоёот

51

 1.  

2-р баг, Баясах

53

 1.  

3-р баг, Тост

55

 1.  

4-р баг, Урт

57

 1.  

5-р баг, Бага-Овоо

59

 1.  

Даланзадгад

01

1-р баг, Баруунсайхан

51

 1.  

2-р баг, Хан-Уул

53

 1.  

3-р баг, Далан

55

 1.  

4-р баг, Дундсайхан

57

 1.  

5-р баг, Зүүнсайхан

59

 1.  

6-р баг, Их уул

61

 1.  

7-р баг, Оюут

63

 1.  

8-р баг, Цагаан булаг

65

 1.  

Мандал-Овоо

16

1-р баг, Өтгөн

51

 1.  

2-р баг, Баянхошуу

53

 1.  

3-р баг, Мандал

55

 1.  

Манлай

19

1-р баг, Өехий

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Жаргалант

55

 1.  

4-р баг, Далай

57

 1.  

Номгон

25

1-р баг, Хармагтай

51

 1.  

2-р баг, Төхөм

53

 1.  

3-р баг, Дэрсэнэ-Ус

55

 1.  

4-р баг, Эмгэнбулаг

57

 1.  

5-р баг, Богт

59

 1.  

Ноён

22

1-р баг, Сайран

51

 1.  

2-р баг, Ганзагад

53

 1.  

Сэврэй

28

1-р баг, Сайншанд

51

 1.  

2-р баг, Хоолт

53

 1.  

3-р баг, Бүйлсэн

55

 1.  

Ханбогд

31

1-р баг, Номгон

51

 1.  

2-р баг, Гавилууд

53

 1.  

3-р баг, Жавхлант

55

 1.  

4-р баг, Баян

57

 1.  

5-р баг, Хайрхан

59

 1.  

Ханхонгор

34

1-р баг, Мандах

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Хондот

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

Хүрмэн

37

1-р баг, Жанжин

51

 1.  

2-р баг, Тулга

53

 1.  

3-р баг, Хүрмэн

55

 1.  

Цогт-Овоо

40

1-р баг,Замын шанд

51

 1.  

2-р баг, Бортээг

53

 1.  

3-р баг, Найз

55

 1.  

Цогтцэций

43

1-р баг, Сийрст

51

 1.  

2-р баг, Билгэх

53

 1.  

3-р баг ,Цагаан-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Өгөөмөр

57

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэлэнгэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтанбулаг

04

1-р баг, Бүргэдэй

51

 1.  

2-р баг, Суварга

53

 1.  

3-р баг, Цөх

55

 1.  

Баруунбүрэн

07

1-р баг, Ивэн

51

 1.  

2-р баг, Бургалтай

53

 1.  

3-р баг, Цагаан-Овоо

55

 1.  

Баянгол

10

1-р баг, Хараа

51

 1.  

2-р баг, Баян

53

 1.  

3-р баг, Гонир

55

 1.  

Ерөө

13

1-р баг, Тавин

51

 1.  

2-р баг, Буурагчин

53

 1.  

3-р баг, Бугант

55

 1.  

Жавхлант

16

1-р баг, Бумбат

51

 1.  

2-р баг, Моностой

53

 1.  

Зүүнбүрэн

19

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Бэлчир

53

 1.  

3-р баг, Мангирт

55

 1.  

 

Мандал

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

1-р баг, Төмөр зам

51

 1.  

2-р баг, Ширхэнцэг

53

 1.  

3-р баг, Баянсуудал

55

 1.  

4-р баг, Хэрх

57

 1.  

5-р баг, Түнхэл

59

 1.  

6-р баг, Баянхангай

61

 1.  

7-р баг, Минжийн хангай

63

 1.  

8-р баг, Тарни

65

 1.  

9-р баг, Баян-Арцат

67

 1.  

Орхон

25

1-р баг, Орхон

51

 1.  

2-р баг, Бэлэндалай

53

 1.  

Орхонтуул

28

1-р баг, Рашаант

51

 1.  

2-р баг, Баянцогт

53

 1.  

3-р баг, Хонгор-Овоо

55

 1.  

Сайхан

31

1-р баг, Хөтөл

51

 1.  

2-р баг, Гавшгай

53

 1.  

3-р баг, Номгон

55

 1.  

Сант

34

1-р баг, Ивэн

51

 1.  

2-р баг, Хушаат

53

 1.  

Сүхбаатар

01

1-р баг, Хонгорморьт

51

 1.  

2-р баг, Цагаан-Эрэг

53

 1.  

3-р баг, Салхит

55

 1.  

4-р баг, Баянхаан

57

 1.  

5-р баг, Боргүвээ

59

 1.  

6-р баг, Орхон

61

 1.  

7-р баг, Ган зам

63

 1.  

8-р баг, Буур хээр

65

 1.  

Түшиг

37

1-р баг, Жаргалмандах

51

 1.  

2-р баг, Ар нуга

53

 1.  

Хушаат

43

1-р баг, Даагат

51

 1.  

2-р баг, Мөнхтолгой

53

 1.  

Хүдэр

40

1-р баг, Тарвагатай

51

 1.  

2-р баг, Баянцагаан

53

 1.  

Цагааннуур

46

1-р баг, Оргих

51

 1.  

2-р баг, Хуурч

53

 1.  

3-р баг, Тийрэг

55

 1.  

Шаамар

49

1-р баг, Дэлгэрхаан

51

 1.  

2-р баг, Охиндий

53

 1.  

3-р баг, Дулаанхаан

55

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асгат

04

1-р баг, Өлзийт

51

 1.  

2-р баг, Дөхөм

53

 1.  

3-р баг, Их-Уул

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

Баруун-Урт

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

9-р баг

67

 1.  

 

Баяндэлгэр

 

 

 

 

07

 

 

 

 

1-р баг, Баян

51

 1.  

2-р баг, Дэлгэр

53

 1.  

3-р баг, Төв

55

 1.  

4-р баг, Дөхөм

57

 1.  

5-р баг, Хонгор

59

 1.  

6-р баг, Ширээт

61

 1.  

Дарьганга

10

1-р баг, Үүд

51

 1.  

2-р баг, Бадрах

53

 1.  

3-р баг, Аман-Ус

55

 1.  

4-р баг, Овоот

57

 1.  

Мөнххаан

13

1-р баг, Баянтэрэм

51

 1.  

2-р баг, Баян-Уул

53

 1.  

3-р баг, Баянцагаан

55

 1.  

4-р баг, Баясгалант

57

 1.  

5-р баг, Бүрэнцогт

59

 1.  

Наран

16

1-р баг, Гүн худаг

51

 1.  

2-р баг, Тосонгийн гол

53

 1.  

3-р баг, Наранбулаг

55

 1.  

Онгон

19

1-р баг, Ихбулаг

51

 1.  

2-р баг, Шарбүрд

53

 1.  

3-р баг, Нүдэн

55

 1.  

4-р баг, Цөнгөрөг

57

 1.  

5-р баг, Хавирга

59

 1.  

Сүхбаатар

22

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

Хайлаастай

53

 1.  

Хулгар

55

 1.  

Ланз

57

 1.  

5-р баг, Шинэбулаг

59

 1.  

Түвшинширээ

25

1-р баг, Сэргэлэн

51

 1.  

2-р баг, Өлзийт

53

 1.  

3-р баг, Үнэгт

55

 1.  

4-р баг, Дэлгэрхаан

57

 1.  

5-р баг, Өгөөмөр

59

 1.  

Түмэнцогт

28

1-р баг, Лхүмбэ

51

 1.  

2-р баг, Баянцагаан

53

 1.  

3-р баг, Баян-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Баянцогт

57

 1.  

Уулбаян

31

1-р баг, Баян

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Тэгш

55

 1.  

4-р баг, Жавхлант

57

 1.  

5-р баг, Дэлгэр

59

 1.  

Халзан

34

1-р баг, Халзан шанд

51

 1.  

2-р баг, Сахиул

53

 1.  

3-р баг, Сайншанд

55

 1.  

4-р баг, Хатавч

57

 1.  

Эрдэнэцагаан

37

1-р баг, Хөдлөн хайлааст

51

 1.  

2-р баг, Цагаан овоо

53

 1.  

3-р баг, Бадрах

55

 1.  

4-р баг, Хонгор

57

 1.  

5-р баг, Билүүт

59

 1.  

6-р баг, Жаргалант

61

 1.  

7-р баг, Хадын булаг

63

 1.  

8-р баг, Алтан овоо

65

 1.  

 

Төв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтанбулаг

04

1-р баг, Сумт

51

 1.  

2-р баг, Аргал

53

 1.  

3-р баг, Алтан-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Замт

57

 1.  

Аргалант

07

1-р баг, Аргалын уул

51

 1.  

2-р баг, Хөшөөт

53

 1.  

Архуст

10

1-р баг, Ноён шанд

51

 1.  

2-р баг, Нарст

53

 1.  

Батсүмбэр

13

1-р баг, Мандал

51

 1.  

2-р баг, Цогт-Өндөр

53

 1.  

3-р баг, Баянгол

55

 1.  

4-р баг, Үдлэг

57

 1.  

Баян

16

1-р баг, Цант

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Цавчир

55

 1.  

Баян-Өнжүүл

25

1-р баг, Бараат

51

 1.  

2-р баг, Цээл

53

 1.  

3-р баг, Бүрд

55

 1.  

Баяндэлгэр

19

1-р баг, Байдлаг

51

 1.  

2-р баг, Галуут

53

 1.  

Баянжаргалан

22

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Улаан ухаа

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэ

55

 1.  

Баянхангай

18

1-р баг, Найрамдал

51

 1.  

2-р баг, Хөшөөт

53

 1.  

Баянцагаан

31

1-р баг, Өлзийт

51

 1.  

2-р баг, Баян айраг

53

 1.  

3-р баг, Гурван түрүү

55

 1.  

4-р баг, Алтат

57

 1.  

5-р баг, Зогсоол

59

 1.  

Баянцогт

34

1-р баг, Гуна

51

 1.  

2-р баг, Сарлаг

53

 1.  

3-р баг, Даргиат

55

 1.  

Баянчандмань

37

1-р баг, Чандмань

51

 1.  

2-р баг, Замт

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэ

55

 1.  

Борнуур

40

1-р баг, Өгөөмөр

51

 1.  

2-р баг, Мандал

53

 1.  

3-р баг, Бичигт

55

 1.  

4-р баг, Нарт

57

 1.  

Бүрэн

43

1-р баг, Төхөм

51

 1.  

2-р баг, Баянцогт

53

 1.  

3-р баг, Монгол

55

 1.  

4-р баг, Эрдэнэхангай

57

 1.  

5-р баг, Өнжүүл

59

 1.  

Дэлгэрхаан

46

1-р баг, Тарган

51

 1.  

2-р баг, Дуут-Хуримт

53

 1.  

3-р баг, Давст

55

 1.  

Жаргалант

49

1-р баг, Буурал

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Баянбулаг

55

 1.  

4-р баг, Загдал

57

 1.  

Заамар

52

1-р баг, Тосон

51

 1.  

2-р баг, Төмстэй

53

 1.  

3-р баг, Хайлааст

55

 1.  

4-р баг, Төв

57

 1.  

Зуунмод

 

01

 

1-р баг, Номт

51

 1.  

2-р баг, Ланс

53

 1.  

3-р баг, Баянхошуу

55

 1.  

4-р баг, Зүүндэлгэр

57

 1.  

5-р баг, Нацагдорж

59

 1.  

6-р баг, Баруун зуунмод

61

 1.  

Лүн

55

1-р баг, Цагаан уул

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Төв

55

 1.  

Мөнгөнморьт

58

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Байдлаг

53

 1.  

3-р баг, Булаг

55

 1.  

Сэргэлэн

67

1-р баг, Баянбүрд

51

 1.  

2-р баг, Хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Хөшиг

55

 1.  

4-р баг, Эрдэнэ-Уул

57

 1.  

5-р баг, Авдар

59

 1.  

Сүмбэр

64

1-р баг, Сүмбэр

51

 1.  

2-р баг, Жавхлант

53

 1.  

Угтаалцайдам

70

1-р баг, Талын уул

51

 1.  

2-р баг, Хар чулуут

53

 1.  

3-р баг, Асгат

55

 1.  

Цээл

73

1-р баг, Оргил

51

 1.  

2-р баг, Талын хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Майхан

55

 1.  

4-р баг, Сүүл буга

57

 1.  

5-р баг, Хүүлэй хан

59

 1.  

Эрдэнэ

76

1-р баг, Өгөөмөр

51

 1.  

2-р баг, Чулуут

53

 1.  

3-р баг, Баянтуул

55

 1.  

4-р баг, Хушинга

57

 1.  

5-р баг, Тамган

59

 1.  

Эрдэнэсант

79

1-р баг, Баян-Уул

51

 1.  

2-р баг, Баргилт

53

 1.  

3-р баг, Буянт

55

 1.  

4-р баг, Угалзат

57

 1.  

5-р баг, Улаанхудаг

59

 1.  

Өндөрширээт

61

1-р баг, Баянтуул

51

 1.  

2-р баг, Хайрхан

53

 1.  

3-р баг, Уянга

55

 1.  

4-р баг, Сант

57

 1.  

 

 

 

 

 

 

Увс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баруунтуруун

04

1-р баг, Шанд

51

 1.  

2-р баг, Зүүн туруун

53

 1.  

3-р баг, Туруун

55

 1.  

4-р баг, Баян-Айраг

57

 1.  

Бөхмөрөн

07

1-р баг, Гурван жигэртэй

51

 1.  

2-р баг, Хар алтат

53

 1.  

3-р баг, Байшинт

55

 1.  

Давст

10

1-р баг, Торхилог

51

 1.  

2-р баг, Зүүнхөвөө

53

 1.  

3-р баг, Хандгайт

55

 1.  

Завхан

 

 

13

 

 

1-р баг, Айраг нуур

51

 1.  

2-р баг, Хармагт

53

 1.  

3-р баг, Хяргас нуур

55

 1.  

4-р баг, Шар булаг

57

 1.  

Зүүнговь

16

1-р баг, Баяннуур

51

 1.  

2-р баг, Өгөөмөр

53

 1.  

3-р баг, Суврага

55

 1.  

4-р баг, Тохой

57

 1.  

5-р баг, Зэлийн гол

59

 1.  

Зүүнхангай

19

1-р баг, Даланбулаг

51

 1.  

2-р баг, Баянгол

53

 1.  

3-р баг, Жаргалант

55

 1.  

4-р баг, Хайрхан

57

 1.  

Малчин

22

1-р баг, Баянмандал

51

 1.  

2-р баг, Цалгар

53

 1.  

3-р баг, Баянхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Баян-Эрдэнэ

57

 1.  

Наранбулаг

25

1-р баг, Гүн бүрд

51

 1.  

2-р баг, Алдар

53

 1.  

3-р баг, Хужирт

55

 1.  

4-р баг, Улаан-Үзүүр

57

 1.  

Сагил

37

1-р баг, Баянзүрх

51

 1.  

2-р баг, Боршоо

53

 1.  

3-р баг, Өндөр мод

55

 1.  

4-р баг, Үүрэг нуур

57

 1.  

5-р баг, Хар мод

59

 1.  

Тариалан

40

1-р баг, Бургастай

51

 1.  

2-р баг, Тарвагатай

53

 1.  

3-р баг, Мянган

55

 1.  

4-р баг, Толь

57

 1.  

5-р баг, Хөхөө

59

 1.  

6-р баг, Хархираа

61

 1.  

Тэс

46

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

8-р баг

63

 1.  

9-р баг

65

 1.  

10-р баг

67

 1.  

11-р баг

69

 1.  

Түргэн

43

1-р баг, Баянхайрхан

51

 1.  

2-р баг, Рашаант

53

 1.  

3-р баг, Эрдэнэхайрхан

55

 1.  

 

 

 

 

Улаангом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

9-р баг

67

 1.  

10-р баг

69

 1.  

11-р баг

71

 1.  

12-р баг

73

 1.  

Ховд

49

1-р баг, Ховд

51

 1.  

2-р баг, Шивэр

53

 1.  

3-р баг, Ачит

55

 1.  

4-р баг, Халиунбулаг

57

 1.  

Хяргас

52

1-р баг, Хангай

51

 1.  

2-р баг, Бугат

53

 1.  

3-р баг, Хайрхан

55

 1.  

4-р баг, Дэлгэр

57

 1.  

Цагаанхайрхан

55

1-р баг, Хунт

51

 1.  

2-р баг, Хулж

53

 1.  

3-р баг, Арбулаг

55

 1.  

4-р баг, Даланхуруу

57

 1.  

Өлгий

28

1-р баг, Чаргат

51

 1.  

2-р баг, Өлгий нуур

53

 1.  

3-р баг, Хулст нуур

55

 1.  

4-р баг, Хөдөлмөр

57

 1.  

Өмнөговь

31

1-р баг, Холбоо

51

 1.  

2-р баг, Улиаст

53

 1.  

3-р баг, Орлого

55

 1.  

4-р баг, Баянгол

57

 1.  

5-р баг, Намир

59

 1.  

Өндөрхангай

34

1-р баг, Цалуу

51

 1.  

2-р баг, Батсайхан

53

 1.  

3-р баг, Цагааннуур

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

5-р баг, Цэцэрлэг

59

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ховд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтай

04

1-р баг, Бодонч

51

 1.  

2-р баг, Алтангадас

53

 1.  

3-р баг, Барлаг

55

 1.  

4-р баг, Тахилт

57

 1.  

Булган

07

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

2-р баг, Баянсудал

53

 1.  

3-р баг, Байтаг

55

 1.  

4-р баг, Алагтолгой

57

 1.  

5-р баг, Далт

59

 1.  

6-р баг, Бүрэнхайрхан

61

 1.  

Буянт

10

1-р баг, Нарийн гол

51

 1.  

2-р баг, Цагаанбургас

53

 1.  

3-р баг, Наранхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Цагаан-Эрэг

57

 1.  

5-р баг, Норжинхайрхан

59

 1.  

Дарви

13

1-р баг, Булаг

51

 1.  

2-р баг, Дэлгэр

53

 1.  

3-р баг, Мөрөн

55

 1.  

4-р баг, Мөнгөн аяга

57

 1.  

5-р баг, Булган

59

 1.  

Дуут

19

1-р баг, Шивэр

51

 1.  

2-р баг, Хөх бэлчир

53

 1.  

3-р баг, Цагаан бургас

55

 1.  

4-р баг, Босго

57

 1.  

Дөргөн

16

1-р баг, Агваш

51

 1.  

2-р баг, Сээр

53

 1.  

3-р баг, Аргалант

55

 1.  

4-р баг, Өгөөмөр

57

 1.  

Жаргалант

01

1-р баг, Алагтолгой

51

 1.  

2-р баг, Баатархайрхан

53

 1.  

3-р баг, Бичигт

55

 1.  

4-р баг, Бугат

57

 1.  

5-р баг, Буянт

59

 1.  

6-р баг, Жаргалан

61

 1.  

7-р баг, Магсаржав

63

 1.  

8-р баг, Наран

65

 1.  

9-р баг, Рашаант

67

 1.  

10-р баг, Тахилт

69

 1.  

11-р баг, Хайрхан

71

 1.  

12-р баг, Цамбагарав

73

 1.  

Зэрэг

22

1-р баг, Гүвээ

51

 1.  

2-р баг, Бургасан

53

 1.  

3-р баг, Бураа

55

 1.  

4-р баг, Эхэн

57

 1.  

5-р баг, Хөндлөн

59

 1.  

Манхан

25

1-р баг, Тахилт

51

 1.  

2-р баг, Зэрэг гол

53

 1.  

3-р баг, Улаан хүрээ

55

 1.  

4-р баг, Баянгол

57

 1.  

5-р баг, Ботгон

59

 1.  

6-р баг, Төгрөг гол

61

 1.  

Мянгад

34

1-р баг, Чацаргант

51

 1.  

2-р баг, Баянбулаг

53

 1.  

3-р баг, Гахайт

55

 1.  

4-р баг, Цагаанбулан

57

 1.  

5-р баг, Баянхошуу

59

 1.  

Мөнххайрхан

28

1-р баг, Алаг

51

 1.  

2-р баг, Борт

53

 1.  

3-р баг, Хаг

55

 1.  

4-р баг, Сэнхэр

57

 1.  

Мөст

31

1-р баг, Цэцэг гол

51

 1.  

2-р баг, Хужирт

53

 1.  

3-р баг, Баянхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Давст

57

 1.  

5-р баг, Улаантолгой

59

 1.  

Ховд

40

1-р баг, Баянбулаг

51

 1.  

2-р баг, Цагаанбургас

53

 1.  

3-р баг, Баруун салаа

55

 1.  

4-р баг, Улаанбураа

57

 1.  

5-р баг, Дунд ус

59

 1.  

Цэцэг

43

1-р баг, Хажинга

51

 1.  

2-р баг, Баянгол

53

 1.  

3-р баг, Баян-Овоо

55

 1.  

4-р баг, Цэцэг нуур

57

 1.  

5-р баг, Хөшөөт

59

 1.  

Чандмань

 

 

46

 

 

1-р баг, Талын булаг

51

 1.  

2-р баг, Тахилт

53

 1.  

3-р баг, Баянхайрхан

55

 1.  

4-р баг, Сүлжээ

57

 1.  

5-р баг, Урд гол

59

 1.  

6-р баг, Жаргалант

61

 1.  

Эрдэнэбүрэн

49

1-р баг, Баянгол

51

 1.  

2-р баг, Намаржин

53

 1.  

3-р баг, Хонгио

55

 1.  

4-р баг, Шураг

57

 1.  

5-р баг, Хар ус

59

 1.  

Үенч

37

1-р баг, Цагаантүнгэ

51

 1.  

2-р баг, Нарийн гол

53

 1.  

3-р баг, Жаргалан

55

 1.  

4-р баг, Улиаст

57

 1.  

5-р баг, Хөх үзүүр

59

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэнтий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батноров

04

1-р баг, Эрдэнэчандмань

51

 1.  

2-р баг, Эхэнбүрд

53

 1.  

3-р баг, Баян

55

 1.  

4-р баг, Баянбулаг

57

 1.  

5-р баг, Идэрмэг

59

 1.  

6-р баг, Дундбүрд

61

 1.  

7-р баг, Бэрх

63

 1.  

Баян-Адарга

10

1-р баг, Сайхан

51

 1.  

2-р баг, Жаргалант

53

 1.  

3-р баг, Адарга

55

 1.  

4-р баг, Дуурлиг

57

 1.  

Баян-Овоо

16

1-р баг, Дэлгэрхаан

51

 1.  

2-р баг, Наран

53

 1.  

3-р баг, Сүмбэр

55

 1.  

4-р баг, Жавхлант

57

 1.  

Баянмөнх

13

1-р баг, Баянбулаг

51

 1.  

2-р баг, Хэрлэн

53

 1.  

3-р баг, Дулаан

55

 1.  

4-р баг, Улаан-Эрэг

57

 1.  

Баянхутаг

19

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Улаан-Өндөр

53

 1.  

3-р баг, Цантын хоолой

55

 1.  

Биндэр

22

1-р баг, Баян-Өндөр

51

 1.  

2-р баг, Мандалхаан

53

 1.  

3-р баг, Баянгол

55

 1.  

4-р баг, Дэлгэрхаан

57

 1.  

5-р баг, Онон

59

 1.  

Бор-Өндөр

52

1-р баг, Бор-Өндөр

51

 1.  

2-р баг, Холбоо

53

 1.  

3-р баг, Бумбат

55

 1.  

4-р баг, Уурхайчин

57

 1.  

5-р баг, Хүйх

59

 1.  

6-р баг, Өлгий

61

 1.  

 

 

Галшар

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

1-р баг, Арвин

51

 1.  

2-р баг, Оч

53

 1.  

3-р баг, Баянбадрал

55

 1.  

4-р баг, Сангийндалай

57

 1.  

5-р баг, Жаргалант

59

 1.  

6-р баг, Буянтбулаг

61

 1.  

Дадал

28

1-р баг, Онон

51

 1.  

2-р баг, Агац

53

 1.  

3-р баг, Балж

55

 1.  

4-р баг, Баян-Овоо

57

 1.  

Дархан

31

1-р баг, Дотуур булаг

51

 1.  

2-р баг, Хараат

53

 1.  

3-р баг, Шажин

55

 1.  

4-р баг, Мэргэн хошуу

57

 1.  

Дэлгэрхаан

34

1-р баг, Хэрлэнбаян улаан

51

 1.  

2-р баг, Долоод

53

 1.  

3-р баг, Аварга

55

 1.  

4-р баг, Хэрлэн тооно

57

 1.  

5-р баг, Баянхаан

59

 1.  

Жаргалтхаан

37

1-р баг, Гичгэнэ

51

 1.  

2-р баг, Баянцогт

53

 1.  

3-р баг, Баян-Эрдэнэ

55

 1.  

4-р баг, Чулуут

57

 1.  

5-р баг, Төвийн

59

 1.  

Мөрөн

40

1-р баг, Зөөлөн

51

 1.  

2-р баг, Өлзийт

53

 1.  

3-р баг, Бүрээт

55

 1.  

4-р баг, Цагаан толгой

57

 1.  

5-р баг, Чандган

59

 1.  

Норовлин

43

1-р баг, Баян-Өлзийт

51

 1.  

2-р баг, Ангирт

53

 1.  

3-р баг, Онон

55

 1.  

4-р баг, Жаргалант

57

 1.  

Хэрлэн

01

1-р баг, Хэрлэн

51

 1.  

2-р баг, Булаг

53

 1.  

3-р баг, Баянмөнх

55

 1.  

4-р баг, Сариг

57

 1.  

5-р баг, Өндөрхаан

59

 1.  

6-р баг, Цогт-Өндөр

61

 1.  

7-р баг, Номгон

63

 1.  

8-р баг, Ишгэн толгой

65

 1.  

Цэнхэрмандал

49

1-р баг, Нугаар

51

 1.  

2-р баг, Согоот

53

 1.  

3-р баг, Хужхан

55

 1.  

4-р баг, Баянмод

57

 1.  

Өмнөдэлгэр

46

1-р баг, Наран

51

 1.  

2-р баг, Баянзүрх

53

 1.  

3-р баг, Хэнтий

55

 1.  

4-р баг, Талын булаг

57

 1.  

5-р баг, Чандган

59

 1.  

6-р баг, Төвийн

61

 1.  

7-р баг, Гурванбаян

63

 1.  

 

 

Хөвсгөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алаг-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

1-р баг, Шувуут

51

 1.  

2-р баг, Ужиг

53

 1.  

3-р баг, Яргис

55

 1.  

4-р баг, Цагаан бургас

57

 1.  

5-р баг, Манхан

59

 1.  

Хатгал тосгон

61

 1.  

Арбулаг

07

1-р баг, Хавтага

51

 1.  

2-р баг, Бор гол

53

 1.  

3-р баг, Бэл булаг

55

 1.  

4-р баг, Сүмбэр

57

 1.  

5-р баг, Тарган нуур

59

 1.  

6-р баг, Урт булаг

61

 1.  

Баянзүрх

10

1-р баг, Эмт

51

 1.  

2-р баг, Хайс

53

 1.  

3-р баг, Тоом

55

 1.  

4-р баг, Агар

57

 1.  

5-р баг, Бэлтэс

59

 1.  

Бүрэнтогтох

13

1-р баг, Сангийн далай

51

 1.  

2-р баг, Бүрэнхаан

53

 1.  

3-р баг, Их уул

55

 1.  

4-р баг, Баянхошуу

57

 1.  

5-р баг, Туяа

59

 1.  

6-р баг, Эрчим

61

 1.  

Галт

16

1-р баг, Нүхт

51

 1.  

2-р баг, Зүрх

53

 1.  

3-р баг, Рашаант

55

 1.  

4-р баг, Хужирт

57

 1.  

5-р баг, Галт

59

 1.  

Жаргалант

19

1-р баг, Хөнжил

51

 1.  

2-р баг, Цэцүүх

53

 1.  

3-р баг, Цагаан бургас

55

 1.  

4-р баг, Харгана

57

 1.  

5-р баг, Оргил

59

 1.  

Их-Уул

22

1-р баг, Шивээ

51

 1.  

2-р баг, Их-уул

53

 1.  

3-р баг, Асгат

55

 1.  

4-р баг, Мандал

57

 1.  

5-р баг, Сэлэнгэ

59

 1.  

Мөрөн

01

1-р баг

51

 1.  

2-р баг

53

 1.  

3-р баг

55

 1.  

4-р баг

57

 1.  

5-р баг

59

 1.  

6-р баг

61

 1.  

7-р баг

63

 1.  

8-р баг

65

 1.  

9-р баг

67

 1.  

10-р баг

69

 1.  

11-р баг

71

 1.  

12-р баг

73

 1.  

13-р баг

75

 1.  

14-р баг

77

 1.  

Рашаант

25

1-р баг, Тээл

51

 1.  

2-р баг, Талын ус

53

 1.  

3-р баг, Энх тал

55

 1.  

4-р баг, Цэнгэл

57

 1.  

5-р баг, Их ац

59

 1.  

Рэнчинлхүмбэ

28

1-р баг, Хөндий

51

 1.  

2-р баг, Хоолойн зах

53

 1.  

3-р баг, Ходон

55

 1.  

4-р баг, Далайн зах

57

 1.  

5-р баг, Ёлт

59

 1.  

6-р баг, Зөөлөн

61

 1.  

Тариалан

31

1-р баг, Мандал

51

 1.  

2-р баг, Ар тархи

53

 1.  

3-р баг, Таван толгой

55

 1.  

4-р баг, Сэлэнгэ

57

 1.  

5-р баг, Баянхошуу

59

 1.  

6-р баг, Давааны ар

61

 1.  

7-р баг, Бадрах

63

 1.  

Тосонцэнгэл

34

1-р баг, Мухар хөндий

51

 1.  

2-р баг, Сэлэнгэ

53

 1.  

3-р баг, Тээл

55

 1.  

4-р баг, Сүүл Улаан

57

 1.  

5-р баг, Цэнгэл

59

 1.  

Түнэл

40

1-р баг, Зуны гол

51

 1.  

2-р баг, Навчилтай

53

 1.  

3-р баг, Баян-Эрхэт

55

 1.  

4-р баг, Алтгана

57

 1.  

5-р баг, Бийж

59

 1.  

6-р баг, Булаг

61

 1.  

Төмөрбулаг

37

1-р баг, Жаргалант

51

 1.  

2-р баг, Нарийн

53

 1.  

3-р баг, Тариат

55

 1.  

4-р баг, тээл

57

 1.  

5-р баг, Сумын төв

59

 1.  

Улаан-Уул

43

1-р баг, Шивлэг

51

 1.  

2-р баг, Тоом

53

 1.  

3-р баг, Мунгараг

55

 1.  

4-р баг, Соёо

57

 1.  

5-р баг, Төгөл

59

 1.  

6-р баг, Гун баг

61

 1.  

Ханх

46

1-р баг, Тураг

51

 1.  

2-р баг, Хороо

53

 1.  

3-р баг, Турт

55

 1.  

4-р баг Баясгалан

57

 1.  

Цагаан-Уул

52

1-р баг, Агар

51

 1.  

2-р баг, Өвгөд

53

 1.  

3-р баг, Тосон

55

 1.  

4-р баг, Хужирт

57

 1.  

5-р баг, Шарга

59

 1.  

6-р баг, Жаргалант

61

 1.  

Цагаан-Үүр

55

1-р баг, Уялган

51

 1.  

2-р баг, Үүр

53

 1.  

3-р баг, Дархинт

55

 1.  

4-р баг, Булган

57

 1.  

Цагааннуур

49

1-р баг, Гурван сайхан

51

 1.  

Цэцэрлэг

 

 

58

 

 

2-р баг, Хармай

53

 1.  

1-р баг, Дэлгэрхаан

51

 1.  

2-р баг, Зуун мод

53

 1.  

3-р баг, Могой

55

 1.  

4-р баг, Согоот

57

 1.  

5-р баг, Халбан

59

 1.  

6-р баг, Жаргалант

61

 1.  

7-р баг, Бүрхээр

63

 1.  

Чандмань-Өндөр

61

1-р баг, Шивэрт

51

 1.  

2-р баг, Ёлгос

53

 1.  

3-р баг, Улаан асга

55

 1.  

4-р баг, Хөхөө

57

 1.  

5-р баг, Хайрхан толгой

59

 1.  

Шинэ-Идэр

64

1-р баг, Сангийн далай

51

 1.  

2-р баг, Баяннуур

53

 1.  

3-р баг, Баянзүрх

55

 1.  

4-р баг, Нүхт

57

 1.  

Эрдэнэбулган

67

1-р баг, Бөөрөлж

51

 1.  

2-р баг, Булган тал

53

 1.  

3-р баг, Зэрлэг

55

 1.  

4-р баг, Дуурга

57

 1.  

5-р баг, Удган

59

 

 

---оОо---

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга,

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн

газрын дарга, Үндэсний статистикийн хорооны

даргын 2020 оны ... / ... / ... хамтарсан

тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ, КОД

 

Д/д

Салбар

Бүлэг

Код

Тодорхойлолт

 1.  

В

 

 

Хуулийн этгээдийн улсын

бүртгэлийн газар

 1.  

1

10

Хувьцаат компани

 1.  

10.7

Хувьцаат компани /нээлттэй  хувьцаат компани/

 1.  

10.8

Хувьцаат компани /хаалттай хувьцаат компани/

 1.  

11

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани 

 1.  

11.9

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Хэвлэл мэдээллийн байгууллага/

 1.  

11.15

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Банк бус санхүүгийн  байгууллага/

 1.  

11.16

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Банк/

 1.  

11.17

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Даатгал/

 1.  

11.18

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Аудит/

 1.  

11.19

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани /Гадаадын  хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд/

 1.  

11.24

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Төрийн, орон нутгийн өмчийн болон төрийн, орон нутгийн өмчийн оролцоотой/

 1.  

11.26

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Боловсрол сургалтын байгууллага /

 1.  

11.50

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Алтанбулаг чөлөөт бүс/

 1.  

11.51

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Замын-Үүд чөлөөт бүс/

 1.  

11.52

Хязгаарлагдмал  хариуцлагатай  компани  /Цагааннуур чөлөөт бүс/

 1.  

2

20

Нөхөрлөл  /Бүх гишүүн нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл/

 1.  

21

Нөхөрлөл  /Зарим гишүүн нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл/

 1.  

22

Нөхөрлөл  /Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл/

 1.  

23

Нөхөрлөл  /Гадаад хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл/

 1.  

3

30

Хоршоо

 1.  

31

Хоршоо  /Хадгаламж зээлийн хоршоо/

 1.  

32

Хоршоо  /Дундын хоршоо/

 1.  

 

 

 

 

4

 

 

40

Хуулийн этгээдийн улсын

бүртгэлийн төрөл

 1.  

41

Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулагдсаны

 1.  

42

Хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдсаны

 1.  

43

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн

 1.  

44

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа дуусгавар болсны

 1.  

 

 

 

 

45

Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын

 1.  

46

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын төрөл

 1.  

47

Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарын

 1.  

48

Төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсны, цуцалсны

 1.  

6

60

Төсвийн байгууллага

 1.  

60.8

Улсын  төсөвт  үйлдвэрийн  газар

 1.  

60.9

Төрийн  байгууллага, албан  газар

 1.  

7

70

Төрийн бус байгууллага

 1.  

71

Холбоо /Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага/

 1.  

72

Холбоо /Гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага/

 1.  

74

Холбоо /Үйлдвэрчний  эвлэлийн байгууллага/

 1.  

75

Нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд

 1.  

76

Үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллага

 1.  

80

Шашны  байгууллага

 1.  

82

Улс төрийн нам

 1.  

83

Холбоо /Хэвлэл мэдээллийн байгууллага/

 1.  

84

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газар

 1.  

8

81

Сан

 1.  

9

 

Өмчийн хэлбэр

 1.  

11

Төрийн өмчийн

 1.  

12

Төрийн өмчийн оролцоотой

 1.  

13

Төрийн өмчтэй хамтарсан

 1.  

21

Хувийн

 1.  

22

Хувийн /хамтарсан /

 1.  

23

Гадаад улсын

 1.  

31

Орон нутгийн өмчийн

 1.  

32

Орон нутгийн өмчийн оролцоотой

 1.  

33

Орон нутгийн өмчтэй хамтарсан

 1.  

41

Олон нийтийн өмчийн

 

 

---оОо---

 

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга,

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн

газрын дарга, Үндэсний статистикийн хорооны

даргын 2020 оны ... / ... / ... хамтарсан

тушаалын 3 дугаар хавсралт

 

 

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ, КОД

 

Д/д

Салбар

Бүлэг

Код

Тодорхойлолт

 1.  

С

 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

 1.  

1

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрөл

 1.  

11

Газар

 1.  

12

Үл хөдлөх /газраас бусад/

 1.  

13

Хөдлөх

 1.  

2

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрөл

 1.  

21

Эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн

 1.  

22

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн

 1.  

23

Сервитутын

 1.  

24

Ипотек /барьцаа/-ийн

 1.  

25

Узуфруктын

 1.  

26

Түрээсийн

 1.  

27

Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээний эрхийн

 1.  

28

Батлан даалтын

 1.  

29

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн

 1.  

3

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл

 1.  

31

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.1

Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.2

Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.3

Төрөөс худалдаж авсан газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.4

Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.5

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.6

Газраас бусад Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.7

Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.8

Хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх

 1.  

31.9

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг бүртгэх

 1.  

32

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх болон түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн шилжилтийг бүртгэх

 1.  

32.1

Худалдах, худалдан авах гэрээ

 1.  

32.2

Бэлэглэх гэрээ

 1.  

32.3

Арилжих гэрээ

 1.  

32.4

Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 1.  

 

 

32.5

Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх

 1.  

32.6

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

 1.  

32.7

Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээ бэлэглэх

 1.  

32.8

Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээс бэлэглэх

 1.  

32.9

Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээ худалдах

 1.  

32.10

Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээс худалдах

 1.  

32.11

Өмчлөх эрх шилжүүлэх, өөрчлөлт

 1.  

33

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/

бүртгэл

 1.  

33.1

Барьцаалбартай барьцааны гэрээ

 1.  

33.2

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ

 1.  

33.3

Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 1.  

33.4

Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 1.  

33.5

Барьцаалбарт нэмэлт өөрчлөлт орох

 1.  

33.6

Монголын ипотекийн корпораци руу шилжих гэрээ

 1.  

33.7

Барьцаалбарыг барьцаалах

 1.  

33.8

Шаардах эрх шилжүүлэх

 1.  

33.9

Барьцааны зүйлийг худалдах тухай мэдэгдэл

 1.  

33.10

Барьцааны үүргийн зарим хэсэг дуусгавар болох

 1.  

33.11

Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох

 1.  

34

Эрхийн улсын бүртгэлд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах

 1.  

34.1

Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх

 1.  

34.2

Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх

 1.  

34.3

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх

 1.  

34.4

Эд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөх

 1.  

34.5

Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх

 1.  

34.6

Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх

 1.  

34.7

Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх

 1.  

34.8

Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх

 1.  

34.9

Газар эзэмших эрх газар өмчлөх эрх болж өөрчлөгдөх

 1.  

34.10

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх

 1.  

34.11

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсэх

 1.  

34.12

Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн өмчлөл өмчлөх эрх шилжих

 1.  

34.13

Шүүхийн шийдвэр, Ерөнхий бүртгэгчийн тушаалаар бүртгэл хүчингүй болох

 1.  

34.14

Жагсаалтаар салж бүртгэгдэж байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх

 1.  

34.15

Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх

 1.  

35

Эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан

тэмдэглэл хийх

 1.  

35.1

Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр)

 1.  

35.2

Урьдчилсан тэмдэглэл хийх

 1.  

35.3

Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох

 1.  

36

Улсын бүртгэлийн байгууллагаас мэдээлэл өгөх

 1.  

35.1

Хуулбар хийлгэх

 1.  

 

 

35.2

Лавлагаа авах /эд хөрөнгө/

 1.  

35.3

Архивын лавлагаа/эд хөрөнгө өмчилдөг эсэх/

 1.  

40

Эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг

дахин олгох

 1.  

40.1

Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 1.  

40.2

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 1.  

41

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхтэй холбоотой үл хөдлөх эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэл

 1.  

41.1

Батлан даалтын гэрээ

 1.  

41.2

Түрээсийн гэрээ бүртгэх

 1.  

41.3

Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээсийн / лизинг/ гэрээ

 1.  

41.4

Сервитут

 1.  

41.5

Узуфрукт

 1.  

41.6

Гэрээнд өөрчлөлт оруулах

 1.  

41.7

Гэрээ дуусгавар болгох

 1.  

41.8

Хөлслөх гэрээ

 1.  

41.9

Нэрлэгдээгүй үйлчилгээ

 1.  

42

Эрхийн улсын бүртгэлийг хаах

 1.  

42.1

Хувийн хэрэг хаах

 

 

 

 

---оОо---