Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн загвар /УБ-12 маягтын төсөл/ /2020.06.02/

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн загвар /УБ-12 маягтын төсөл/ /2020.06.02/