Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх ''Ухаалаг засаг' төсөл'

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх ''Ухаалаг засаг' төсөл'

УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хөтөлбөр/төслийн агуулга

Гүйцэтгэл

1.

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).

“Ухаалаг засаг” төсөл-MN5483

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн (ePRS) програм хангамжийг сайжруулах, эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн цахим системд холбогдоогүй 13 аймгийн бүртгэлийн төвүүдийг сүлжээнд холбож Монгол Улсын нийслэл, бүх аймгийг хамарсан Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээ бий болгох замаар эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлэх, эрхийн бүртгэлийн нэгжүүдийн чадавхийг нэмэгдүүлж цахим бүртгэлийн орчин бүрдүүлэхэд оршино.

 

Төсөл батлагдсан огноо:2015.06.18.

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж: Засгийн газрын зээл

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:ЗГХЭГ

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:   Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

4.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. 13 аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын баримтыг цахимжуулах.

(Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Хөвсгөл аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивын баримт, хувийн хэргийг цахим хэлбэрт оруулах)

 

5.

Зардал

Төсөв (нийт шаардагдах зардал)

859,575,000 төгрөгийн дүн 

Үүнд:

Төсөв (2018 он)

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багц 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:

Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Төслийг хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2017 оны 10 сарын 24-нөөс 2018 оны 4 сарын 17-ны өдөр.

Цахимжуулалтын ажлын үр дүн: 170960 хувийн хэргийн 5096226 хуудас материалыг цахимжуулсан.

 

7.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)

Ололт: Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын цаасан суурьт баримтыг 100 цахимжуулсанаар Монгол Улсын хэмжээнд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системийг нэвтрүүлэх суурь нөхцөл бүрдсэн. Мөн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн  дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгохоор боломж нэмэгдсэн.

Ийнхүү үр дүнд төрийн мэдээлэл солилцох Хур системээр дамжуулан улсын бүртгэлийн талаарх мэдээллийг солилцох нөхцөл бүрдэж, эдийн засгийн үр ашигтай цахим мэдээллийн сан бий болсон.

Дутагдал, анхаарах асуудал: Цахимжуулсан баримтын чанарт хяналт шалгалт хийж, мэдээллийн сангийн үнэн зөв байдал, цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, хамгаалалтыг сайжруулах шаардлагатай.

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

 

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

100%

1 

100 %

... %

... %

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)

Нэгдсэн үнэлгээ

... %