ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ БАРИМТ БИЧИГ ОЛГОХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ PDF Хэвлэх И-мэйл
Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн даргын 2007 оны 19 дүгээр тушаалын хавсралтИРГЭНИЙ БYРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС YНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ, ТYYНТЭЙ АДИЛТГАХ БАРИМТ БИЧИГ ОЛГОХ ТЕХНОЛОГИ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ


НЭГ.Нийтлэг үндэслэл

1.Монгол Улсын иргэнд үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох баримт бичгийг олгохдоо Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 184 дүгээр тогтоолоор баталсан ”Монгол Улсын үндэсний гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ыг баримтлан нийслэлд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв, орон нутагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба /цаашид ”аймгийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба” гэх/, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бүртгэл, мэдээллийн тасаг чанд мөрдөж ажиллана.

2.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг олгох технологи ажиллагаа энэхүү журмаар зохицуулагдана.Энэ журмын зарим холбогдох заалт Монгол Улсаас гадаад оронд суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, ОХУ, БНХАУ-ын хил залгаа аймаг, сумын Засаг дарга нарт нэгэн адил хамаарна.

ХОЁР.Гадаадад зорчих иргэнд олгох
баримт бичиг

3.Гадаадад албаны болон хувийн хэргээр зорчих Монгол Улсын иргэнд дараах баримт бичгийг олгоно:

а/ үндэсний энгийн гадаад паспорт;
б/ тав хүртэл насны хүүхдийн хувьд гадаадад зорчиход эцэг, эхийн гадаад паспортад зургийг нааж баталгаажуулах болон үндэсний энгийн гадаад паспортад хавсаргагдах үнэмлэх;
в/ хүүхэд эцэг, эхийн хамт гадаадад удаан хугацаагаар явах тохиолдолд эцэг, эх нь хүсвэл хүүхдэд гадаад паспорт;
г/ гадаадын иргэнд үрчлэгдсэн хүүхдийг гадаадад зорчиход гадаад паспорт;
д/ гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэний дундаас гадаад орны нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхэд Монгол Улсад ирсний дараа гадаадад зорчих бол тус улсын иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагаас олгосон хүүхдийн гэрчилгээг үндэслэн үндэсний энгийн гадаад паспорт.
4.Гадаадад албан хэргээр зорчих иргэн хүүхдээ хамт авч явах бол түүний эзэмшиж байгаа дипломат болон албан паспортад Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв Гадаад хэргийн яамны консулын газрын зөвшөөрлийг үндэслэн хүүхдийн хавсралт үнэмлэх олгож болно.
5.Зайлшгүй тохиолдолд хүүхэд өөрийн эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс гадна өөрийн төрөл садны хүний хамт гадаадад зорчихыг зөвшөөрнө.Энэ тохиолдолд хүүхдээ өгч явуулж буй иргэн авч явах хүн хоёр талаас бичгээр итгэмжлэл гарган нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

6.”Хилийн боомт болон Монгол-Оросын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хооронд 1994 онд байгуулсан Хэлэлцээр”-ийн дагуу Монгол Улс, ОХУ-ын хил орчмын районд оршин суудаг иргэнд улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэг удаа нааш цааш нэвтрэх үнэмлэх, ”Монгол, хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 2004 онд байгуулсан Хэлэлцээр”-ийн дагуу хоёр талын хил орчмын зорчих үнэмлэхийг эрх бүхий байгууллага иргэний баримт бичгийг үндэслэн олгох бөгөөд хилээр нэвтрэхдээ иргэний үнэмлэхийг зорчих үнэмлэхийн хамт авч явна.

7.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийн бичилтийг буруу бичсэн, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, баримт бичгийн дугаар болон түүнийг олгосон он, сар, өдөр, хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тэмдэглэлд засвар хийсэн, тусгай тэмдэглэл гэсэн хуудсанд хийсэн залруулга засвартай байх, зориулалтын хэмжээнд тохируулан зургийг наагаагүй, зураг баталгаажуулж дарсан тэмдэг илт бүдэг, хазгай, үг, үсэг нь тод биш дарагдсан зөрчилтэй гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг Монгол Улсын иргэнд олгохыг хориглоно.

8.Бичилт буруу, засвар хийгдсэн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг иргэнд олгож, түүгээр хил нэвтэрч чадалгүй, буцаж ирсэн тохиолдолд буруутай ажилтнаар хохирлыг төлүүлнэ.

9.Yндэсний энгийн гадаад паспорт нь Монгол Улсын төрийн өмч тул зорчиж байгаа орны виз, оршин суух зөвшөөрөл, тухайн орны шалган нэвтрүүлэх албанаас орсон, гарсныг тэмдэглэсэн дардасаас өөр тэмдэглэгээ хийхийг хориглоно.

ГУРАВ.Yндэсний энгийн гадаад паспорт,
түүнтэй адилтгах баримт бичиг
авахад бүрдүүлэх материал

10.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг авах хүсэлт гаргаж буй иргэн дараах материалыг бүрдүүлнэ:

а/ гадаад паспорт авах мэдүүлгийн хуудсыг үнэн зөв бөглөж, иргэний үнэмлэх, 3.5 х 4.5 см хэмжээтэй цагаан дэвсгэр дээр авахуулсан гурван хувь цээж зураг, төлбөр тушаасан баримт;

б/ насанд хүрээгүй хүүхэд гадаадад зорчиход илгээж байгаа байгууллагын бичгээр ирүүлсэн хүсэлт, хувиараа явах бол хүүхдийн эцэг, эхийн өргөдөл, урилгаар явах бол түүний хуулбар, төлбөр тушаасан баримт;

в/ үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичигт тавигдах зураг нь тухайн хүний сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан энэ хугацаанд гоо сайхны мэс засал хийлгээгүй, 3.5 х 4.5 см хэмжээтэй, үүнээс нүүрний хэсэг нь 3.0-3.4 см хэмжээтэй, өнгөний ялгарал сайн, гэрэл ойгоогүй, сүүдэр тусаагүй, цайвар дэвсгэр дээр авахуулсан, доод тал нь 600 нэгж цэгийн нягтаршил бүхий өндөр чанарын цаасан дээр хэвлэсэн байна.Зургийн байрлал нь толгой цэх, царай төв, амаа жимийсэн, харц шулуун, нүд аниагүй бөгөөд үс нүүрийг халхлаагүй, малгай, алчуур зүүгээгүй байна.

Зэвсэгт хүчин, хилийн болон дотоодын цэрэг, цагдаа, төмөр зам, бусад төрлийн дүрэмт хувцастай болон зурагнаас татуулж буулгасан зургийг хүлээн авахгүй.

11.Yндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авах бол нийслэлд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн улсын хяналтын байцаагчаар, орон нутагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба, зарим дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын улсын хяналтын байцаагчаар урьд авсан паспортыг хүчингүй болгуулан шийдвэрлүүлж, гадаад паспорт авах мэдүүлэгт тэмдэглэл хийлгэсэн байх бөгөөд урьдах паспортын асуудлаар торгуулсан бол шийтгэврийг хавсаргана.

12.Монгол-Оросын болон Монгол-Хятадын хил орчмын нутагт улсын хил хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх авах бол өргөдөл, иргэний үнэмлэх, түүний баталгаажсан хуулбар, 3.5 х 4.5 см-ийн хэмжээтэй цээж зураг, эцэг /эх/ нь хүүхдээ хамт авч явах бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, түүний баталгаажсан хуулбар, 3х4 см-ийн хэмжээтэй цээж зургийг бүрдүүлсэн байна.

ДӨРӨВ.Гадаадад зорчих иргэний баримт
бичгийг хүлээн авч шалгах

13.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг хүссэн иргэний материалыг нийслэлд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн гадаад паспортын байцаагч, орон нутагт аймгийн Засаг даргын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны ажилтан тогтоосон ажлын өдрүүдэд зөвхөн эзэмшигчээс хүлээн авч үйлчилнэ.

Хэрэв эзэмшигч нь удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж, босч чадахгүй болсон, өндөр настан, бага насны хүүхэд зэрэг хүндэтгэх шалтгаантай бол эмчлэгч байгууллагын албан ёсны дүгнэлтийг, тус улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар байдаггүй гадаад оронд зорчиж яваад гадаад паспортаа гэмтээсэн, үрэгдүүлсэн бол холбогдох нотлох баримтыг тус тус үндэслэн эхнэр, нөхөр буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан үйлчилнэ.Ингэж үйлчилсэн тохиолдлыг мэдүүлэх хуудаст тэмдэглэнэ.Дээрхээс бусад шалтгаанаар эзэмшигч нь ирээгүй тохиолдолд материалыг хүлээн авч үйлчлэхийг хориглоно.

14.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг авахаар иргэний бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авсан паспортын байцаагч нийслэлд ИБМУТ-ийн мэдээллийн сангаас, орон нутагт аймгийн иргэний баримтын архив болон ИБМУТ-өөр дамжуулан заавал урьдчилан шалгуулахын зэрэгцээ бүртгэл, мэдээлэлтэй холбоотой бусад эх сурвалжийг ашиглан дор дурдсан шалгалт хийнэ:

а/ иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хүчин төгөлдөр эсэх;
б/ мэдүүлэх хуудаст төлбөр төлсөн тухай баримт байгаа эсэх;
в/ иргэний үнэмлэх, төрсний болон үрчлүүлсэн гэрчилгээнд бичигдсэн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, төрсөн он, сар, өдөр, регистрийн дугаар, хүйс, оршин суугаа хаяг, ажил эрхлэлтийн байдал нь гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг авах мэдүүлгийн хуудас, өргөдөлд зөв бичигдсэн эсэх, мэдээллийн санд байгаа бичлэгтэй тохирч байгаа эсэхийг тулгана.Хэрэв зөрүүтэй бол иргэний баримтын архиваар тодорхойлолт гаргуулан зөрчлийг залруулсан тухай тэмдэглэл хийлгэнэ;
г/ үндэсний энгийн гадаад паспортад буулгах зураг нь шаардлага хангаж байгаа эсэхийг үзнэ;
д/ тухайн иргэнийг өөрийг нь байлцуулан гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичигт тавигдах зураг нь иргэний үнэмлэх дэх зураг болон түүний өөрийн нь дүр, төрх, нүүр царайтай таарч байгаа эсэхийг тулгаж үзнэ;
е/ хүүхдэд гадаад паспорт болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох тохиолдолд төрсний гэрчилгээнээс гадна зургийг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ болон шаардлагатай тохиолдолд сурагчийн үнэмлэх, сургуулийн хичээлийн эрхлэгч, ангийн багш нар гарын үсэг зурж олгосон зураг бүхий баримт, тодорхойлолтыг үндэслэн зургийг тулгаж шалгана;
ё/ гадаад паспорт авахыг хүсэгчийн бүрдүүлсэн материал, баримт бичгийг нягтлан үзсэний дараа байцаагч мэдээллийн санд байгаа мэдээллээс дор дурдсан шалгалт хийнэ:

- хориг тавигдсан иргэдийн сангаас хоригтой эсэхийг;
- гадаад паспортын сангаас урьд нь гадаад паспорт авч байсан эсэхийг;
- хүчингүй болгосон гадаад паспортын сангаас урьд авсан паспортыг хүчингүй болгуулсан эсэхийг;
- овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн дугаар зөрж байгаа эсэхийг ХААТР-ийн маягтаас;
- иргэний үнэмлэх нь хүчинтэй эсэхийг үнэмлэх-бүртгэлийн сангаас;
- Монгол Улсын харьяатаас гарсан эсэхийг харьяатаас гарсан иргэдийн сангаас.
Бүх төрлийн мэдээллийн сангаас хувь хүний мэдээллийг дутуу шалгасны хариуцлагыг байцаагч өөрөө хүлээнэ;
ж/ орон нутагт аймгийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны байцаагч, ажилтан нар нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон үед компьютерийн дээр дурдсан мэдээллийн сангаас шалгалт хийнэ.Сүлжээнд холбогдоогүй нөхцөлд 7 дугаар маягт, ХААТР-21 дүгээр маягттай уг иргэний баримт бичгийг тулгаж шалгана.Урьд нь паспорт авч байсан эсэх, харьяатаас гарсан эсэх, гадаадад зорчих эрхийг нь түдгэлзүүлсэн эсэхийг тогтоохын тулд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн мэдээллийн сангаас урьдчилан шалгуулна.

15.Yндэсний энгийн гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан иргэний иргэний үнэмлэхийн хугацаа сунгагдаагүй, хаягийн хөдөлгөөн хийгдээгүй бол нөхөн хийлгүүлнэ.

16.Иргэний үнэмлэхийн зураг тухайн хүний зурагтай тохирохгүй байх, бүдэг танигдахгүй байх тохиолдолд иргэний баримтын төв архивын эх зураг бүхий баримтаар тулган архивын ажилтан зургийг тэмдгээр баталгаажуулж тэмдэглэн өөрийн гарын үсгийг зурна.

17.Гадаад паспортыг яаралтайгаар олгоход иргэн бүрдүүлсэн материалыг гадаад паспортын байцаагчид өгсөн үеэс эхлэн хугацааг тооцно.

18.Шалгалтын явцад хуурамч буюу бусдын баримт бичиг ашигласан байж болзошгүй тохиолдолд паспортын байцаагч уг материалыг хяналтын улсын байцаагчид нягтлан шалгуулахаар хүлээлгэн өгнө.Хяналтын улсын байцаагч баримт бичгийн эзэмшигчийг тогтоож асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.

19.Тухайн иргэний мэдээлэл хүн амын мэдээллийн үндсэн санд байхгүй бол паспортын байцаагч иргэний баримтын төв архивт уг иргэний материалыг хүлээлгэн өгнө.Архивын ажилтан тухайн иргэний мэдээллийг архивын хадгаламжийн холбогдох нэгжээс хайна.Үүнд:

-ХААТР-1 нь олдоогүй тал холбогдох материалыг үндэслэн дахин маягт нөхөж бичин компьютерт шивж оруулна;
-ХААТР-1 нь олдсон тохиолдолд тухайн хүний хаягийг магадлан зөв болгон залруулсны дараа компьютерт оруулна;
-компьютерт оруулсан баримтыг багц болгон мөн өдөр нь хяналт шалгалтын хэлтэст өгч хянуулна.
-Хяналт шалгалтын хэлтэс хүн амын үндсэн мэдээллийн санд шинээр нэмж шивж оруулсан хүмүүсийн тухай материалыг компьютераас өдөр бүр хянаж, мэдээлэл авна.
-Шинээр бүртгэлд оруулсан хүний талаарх тайланг долоо хоног бүр архивын дарга хянаж төвийн удирдлагад албан ёсоор танилцуулж байна.
-Мэдээллийг санд оруулах технологийн горим, программ хангамж, техник хэрэгслийг ашиглах асуудлыг мэдээлэл, технологийн хэлтэс хариуцна.

20.Yндсэн мэдээллийн санд ороогүй, регистрийн дугаар аваагүй, эсвэл регистрийн дугаар давхардсан, алдаатай дугаар олгогдсон хүний материалыг архивын болон регистр хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгнө.Дурдсан ажилтан регистрийн дугаарыг шинээр буюу засварлан өгөх тухайгаа харьяалах даргадаа мэдэгдэж шийдвэр авч засварлах буюу шинээр олгож, ХААТР-т оруулж энэ тухайгаа паспорт хүссэн мэдүүлэгт тэмдэглэл хийж өгнө.

21.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг олгох материалыг шалгаад зөрчилгүй бол байцаагч паспортад нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийлгэх тусгай дугаар бүхий захиалах хуудас /цаашид “захиалах хуудас” гэх/-ыг холбогдох өгөгдлүүдээр .хэвлэн, хоёр хувь зургийг наах зориулалтын хэсэгт тус бүр нааж, хуудасны дээд хэсэгт наасан зургийг өөрийн хувийн тэмдгээр баталгаажуулж, шалгасныг нотлон өөрийн гарын үсгийг зурна.

22.Паспортын байцаагч нь баталгаажуулсан захиалах хуудсыг дахин шалгаад өөрийн биеэр гадаад паспортын ахлах байцаагчид хянуулахаар хүлээлгэн өгнө.

23.Гадаад паспортын ахлах байцаагч энэ журмын 13-ын “а, б, в, г, е, ё”-д заасан шалгалтыг хийж зөрчил илрээгүй бол захиалах хуудас дахь паспортын байцаагчийн баталгаажуулсан зургийг өөрийн хувийн тэмдгээр давхар баталгаажуулан дахин шалгасныг нотолж өөрийн гарын үсгийг зурна.

ТАВ.Yндэсний гадаад паспортад нэмэлт хэвлэлт,
бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийх

24.Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспортад нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийхдээ зөвхөн холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллагын хэвлэх үйлдвэрт хийх бөгөөд уг хэвлэх үйлдвэр нь гадаад паспортыг хэвлэхээс өөр чиглэлийн аж ахуйн бусад үйл ажиллагаа эрхлэхгүй, нууцлал, аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана.

25.Үндэсний энгийн гадаад паспортад нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийх үйлдвэрийн удирдлага захиалах хуудсыг хүлээн авах эрх бүхий ажилтныг томилж, уг төлөөлөгчид эрх олгосон тухайгаа Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд бичгээр мэдэгдсэн байна.

26.Паспорт захиалах хуудсыг зөвхөн гадаад паспортын ахлах байцаагч дугтуйнд хийж битүүмжлэж бэлтгэнэ.Битүүмжилсэн дугтуйнд хэдэн захиалах хуудас байгааг болон энгийн, яаралтай аль болохыг бичиж ахлах байцаагч гарын үсгээ зурж, он, сар, өдөр, цагийг бичнэ.

Дугтуйнд хийж битүүмжилсэн захиалах хуудсыг зөвхөн хэвлэх үйлдвэрийн эрх бүхий ажилтанд гадаад паспортын ахлах байцаагч хүлээлгэж өгнө.Шаардлагатай тохиолдолд битүүмжилсэн дугтуйтай паспорт захиалах хуудсыг эрх бүхий гадаад паспортын байцаагч хэвлэх үйлдвэрт биеэр хүргэн өгч хэвлүүлж паспортыг хүлээн авч болно.

27.Захиалах хуудсыг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх талууд хүлээлцэх дэвтэртэй байх бөгөөд хүлээлцсэн тухай дэвтэрт тэмдэглэлгээ хийж гарын үсгийг харилцан зурж хүлээлцэнэ.

28.Үндэсний энгийн гадаад паспортад олон улын иргэний агаарын тээврийн байгууллага, /ИКАО/-ын стандартаар нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлтийг хийнэ.

29.Нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн гадаад паспортыг хэвлэх үйлдвэрийн ажилтнаас байцаагч зөвхөн Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн зориулалтынөрөөнд хүлээн авах бөгөөд түүний эзгүйд паспортын ахлах байцаагч, хэлтсийн орлогч дарга, хэлтсийн даргын аль нэг нь хүлээн авна.Байнга хүлээн авч байх байцаагчийн нэр, албан тушаалыг гадаад паспортын хэлтсийн дарга хэвлэх үйлдвэрийн удирдлагад урьдчилан бичгээр хүргүүлсэн байна.

30.Хэвлэх үйлдвэрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өдөрт хоёр удаа тогтсон цагт Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд ирж бэлэн болсон гадаад паспортыг хүлээлгэн өгч, захиалах хуудсыг хүлээн авч байна.

31.Хоёр талын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид бэлэн болсон гадаад паспорт, захиалах хуудсыг хүлээлцэхдээ паспортын багц бүрт хоёр хувь үйлдсэн хүлээлцэх баримтад гарын үсэг зурж өөрсдийн байгууллагад үлдэх хэсгийг шалган авч байна.

32.Гэрэл зураг нь шаардлага хангаагүй, байцаагчийн гарын үсэг, тэмдэг орхигдсон захиалах хуудас болон үйлдвэрээс алдаатай бичилт хийгдсэн буюу гологдол паспортыг хүлээлцэхгүй.

33.Хэвлэх үйлдвэрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн үнэт цаасны няраваас гадаад паспорт /үнэт цаас/-ыг хүлээн авч байх бөгөөд тус төвийн санхүүгийн ажилтан, хяналтын улсын байцаагч, хэвлэх үйлдвэрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар байлцан сар бүр үнэт цаасны тооцоог нийлж энэ тухай акт үйлдэж, уг актыг үндэслэн санхүүгийн төлбөр тооцоог хийнэ.

34.Нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн паспортыг хэвлэх үйлдвэрийн төлөөлөгчөөс хүлээн авсан байцаагч паспортыг ялгах, хуваарилах ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

35.Паспорт ялгах, хуваарилах ажилтан паспорт бүрийг материалд хавсарган баталгаажуулахад бэлтгэх бөгөөд уг ажлыг хийж буй өрөөнд гадаад паспортын хэлтсийн ажилтнаас өөр хүн орохыг хатуу хориглоно.Ажил дуусахад паспорт ялгах, хуваарилах ажилтан паспорт, материалыг сейфэнд хийж хадгалах бөгөөд өрөөг цоожлон түлхүүрийг төвийн II байрны жижүүрт хүлээлгэн өгнө.Дараа өдөр ажил эхлэхэд жижүүрээс түлхүүрийг хүлээн авч жижүүрийг байлцуулан өрөөг онгойлгож орно.

36.Yндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг батлах эрх бүхий албан тушаалтан нь тус төвд төвийн дарга, дэд дарга, паспортын хэлтсийн дарга, түүний орлогч нар байх бөгөөд уг баримт бичгийг батлахдаа дараах зүйлийг шалгана:

а/ үндэсний энгийн гадаад паспорт дахь зургийг иргэний үнэмлэхийн зурагтай тулгаж уг хүн мөн эсэхийг;
б/ эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн дугаар тохирч байгаа эсэхийг;
в/ тамга, тэмдэг бүрэн зөв дарагдсан байгаа эсэхийг;
г/ төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, олгосон он, сар, өдөр, хүчинтэй байх хугацаа, паспортын дугаар зөв бичигдсэн байгаа эсэхийг.

37.Баталсан гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг байцаагч хүлээн аваад өөрөө биечлэн нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт нь алдаагүй бүрэн хэвлэгдсэн, тамга дарагдаж, гарын үсэг зурагдан баталгаажсан эсэхийг шалгаад, паспортыг хавтаслан иргэний үнэмлэхийг хавсаргаж паспорт олгогчид хүлээлгэн өгнө.

38.Гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичигт шаардлага хангаагүй зургийг хүлээн авч буулгуулах, өөрөөс нь шалтгаалан буруу бичилт хийгдэж олгогдох, бичилт, баталгаажуулсан гарын үсэг, тамга, тэмдгийг дахин шалгалгүйгээр паспортын олгогч болон эзэмшигчид хүлээлгэн өгсөн бол хариуцлагыг байцаагч өөрөө хүлээнэ.

39.Паспортын байцаагч иргэнээс иргэний үнэмлэх, зураг, мэдүүлэх хуудас, бусад материалыг хүлээн аваад мэдүүлэх хуудсын доод хэсэгт байрлах паспорт олгох тасалбарыг иргэнд өгнө.Уг тасалбараар иргэн паспорт олгох ажилтнаас энгийн гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхээ авах бөгөөд уг ажилтан тухайн иргэнд дурдсан баримт бичгийг олгосон тухай тэмдэглэлийг тусгай дэвтэрт хөтөлнө.Паспорт олгох ажилтан тухайн иргэний гарын үсгийг паспортад зуруулж, тамга, тэмдгээр баталгаажуулж, эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсгээ паспортад зурсан эсэхийг дахин шалгах үүрэгтэй.Эзэмшигч нь гарын үсгээ зуралгүй паспортаа авсан тохиолдолд түүнээс гарах үр дагаварыг паспорт эзэмшигч өөрөө хариуцна.Зөвхөн 10 хүртэл насны хүүхэд, тахир дутуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон оюуны хомсдолтой хүний хувьд гарын үсгээ паспортад зурахыг шаардахгүй.

40.Yндэсний энгийн гадаад паспортыг сунгах, хүүхдийн зургийг наах, тусгай тэмдэглэлд залруулга хийх, хүүхдийн хавсралт үнэмлэхийг олгоход дараах үйлдлийг хийнэ:

а/ гадаад паспортын 4 дэх хуудаст авч явах хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэрийг “кирилл” болон “ром” үсгээр, төрсөн оныг “араб” тоогоор, хүйсийг “кирилл”, “ром” үсгээр товчлон бичиж зургийг нэрийн дор нааж жижиг дугуй тамгаар баталгаажуулна;

б/ гадаад паспортын сунгалтыг паспортын 6 дахь хуудаст ”хүртэл” гэж бичсэн хэсэгт уг паспортын дуусах хугацаанаас эхлэн сунгагдах оны мөн хугацааг хүртэл “нэгээс тав” хүртэл жилийн хугацаагаар “өдөр, сар, он” гэсэн дарааллаар “араб” тоогоор бичих бөгөөд үүний доод хэсэгт сунгалтыг баталгаажуулан эрх бүхий албан тушаалтан тамга дарж гарын үсгийг зурна.Зориулалтын хэсэгт зөвхөн хоёр удаа бичилт хийж паспортыг сунгана.

Паспортын сунгалтын хугацааг тасралтгүйгээр бичиж сунгах бөгөөд эзэмшигч тасралтгүй сунгасан хугацааны төлбөрийг бүрэн хийсэн байна;

в/ хүүхдийн хавсралт үнэмлэхийн зүүн дээд хэсэгт хүүхдийг гадаад паспортдаа хавсарган авч явах хүний эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг ”кирилл”, ”ром” үсгээр, паспортын дугаарыг ”араб” тоогоор бичиж, түүний дорх зориулалтын зайд хүүхдийн зургийг нааж, баруун доод өнцөгт дугуй тамга дарна.

Yнэмлэхийн хүчинтэй байх он, сар, өдрийг ”араб” тоогоор нэг жилийн хугацаагаар, хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг үнэмлэхийн дунд хэсэгт ”кирилл”, ”ром” үсгээр, төрсөн он, сар, өдрийг ”араб” тоогоор, хүйсийг ”кирилл”, ”ром” үсгээр товчилж, Монгол Улсын харьяат болохыг мөн ”кирилл”, ”ром” үсгээр бичнэ.Yнэмлэхийн баруун талын хэсэгт олгосон байгууллагыг ”кирилл”, ”ром” үсгээр, он, сар, өдрийг ”араб” тоогоор тус тус бичиж зориулалтын хэсэгт тамга дарж, гарын үсэг зуран баталгаажуулсан байна.

41.Гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичигт эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг, регистрийн дугаарын өмнөх хоёр үсгийг тус улсын Стандарт, хэмжил зүйн үндэсний төвөөс 2000 онд баталсан стандартыг баримтлан бичилт хийнэ.Баримт бичигт бичигдэх бүх тоог ”араб” тоогоор бичнэ.

42.Гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийг олгосон тухай байцаагч бүр дараах үзүүлэлтээр тус тусад нь бүртгэл хөтөлнө:

а/ эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээр нь;
б/ регистрийн дугаараар нь;
в/ иргэний үнэмлэхийн сери, дугаараар нь;
г/ олгосон гадаад паспортын сери, дугаар, хүүхдийн хавсралт, үнэмлэхийн дугаараар нь;
д/ бүртгэлийн дугаараар нь.

Байцаагч бүр бүртгэлийн дэвтрийн хавтас дээр албан тушаал, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийг бичсэн байна.

43.Хүчингүй болгосон гадаад паспортад улсын хяналтын байцаагч нар нэгэн адил бүртгэл хөтөлж компьютерт шивж оруулсан байна.

44.Тогтоосон хугацаанд хэвлэх үйлдвэрээс тус төвийн техникийн ажилтан дискээр хэвлэлт хийгдсэн паспортын мэдээллийг хүлээн авч олгогдсон паспортын дугаарыг компьютерт байрлуулна.

45.Yндэсний энгийн гадаад паспортад дарж байгаа дөрвөлжин тамгыг паспорт батлах эрх бүхий албан тушаалтан, жижиг дугуй тэмдэг, дардасыг паспорт олгох, хуваарилах ажилтан хадгалж, өөр хүнд шилжүүлэх бол холбогдох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр гарын үсэг, актаар хүлээлцэж байна.

46.Тус улсад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар байдаггүй улсын визийг авахаар гадаад паспортаа өгч явуулсан энэ хугацаанд бусад оронд зорчих шаардлага гарсан болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаан байгаа бол тус төвийн дарга, дэд дарга, паспортын хэлтсийн даргын зөвшөөрлөөр хоёр дахь гадаад паспортыг олгож болно.

47.Гадаадын иргэнтэй гэр бүл болсон тус улсын иргэн өөрөө хүсэлт гаргавал гэрлэлтийн гэрчилгээг нь үндэслэн эхнэр буюу нөхрийн нь ургийн овгийг гадаад паспортад бичиж олгож болно.
ЗУРГАА.Yндэсний энгийн гадаад паспорт олгох явцад
байцаагч, техникийн гүйцэтгэх ажилтан нарын
анхаарах асуудал, хориглох зүйл

48.Гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичгийн асуудал хариуцсан байцаагч, техникийн гүйцэтгэх ажилтан дараах зүйлийг мөрдөж ажиллана:

а/ төрийн албан хаагчийн ёс зүйг хэлбэрэлтгүй сахих;
б/ бусдын гуйлт, зуучлалд өртөхгүй байх;
в/ үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох технологи ажиллагааны журмыг чанд баримталж, аливаа хуурамч материалыг илрүүлэх, энэ талаар өөрөө бүртгэл, тооцоотой байж, элдэв заль мэх, оролдлогод автахгүй байх;
г/ ажилдаа мэргэшиж, гярхай байдал, сонор сэрэмжээ байнга өндөр байлгах;
д/ орон нутагт өөрийн аймаг, сум, дүүргийн харьяат иргэнээс бусад өөр аймаг, сум, хотоос очсон хүнд үндэсний энгийн гадаад паспорт олгохгүй байх;
е/ гадаад паспорт авахаар хуурамч материал бүрдүүлсэн, залилсан хүний талаар удирдлагадаа яаралтай танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж илчилж байх;
з/ авилга, шан харамжид автахгүй байх.

49.Yндэсний энгийн гадаад паспортын захиалах хуудсыг буруу бичиж, үүнээс шалтгаалан гологдол гаргасан болон паспорт олгохоор хүлээн авсан материалыг хуурамч болохыг илрүүлж чадалгүй паспортад бичилт хийгдснээс уг паспортыг цаашид ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд тухайн өдөрт нь акт тавьж буруутай этгээдээр төлбөрийг төлүүлнэ.Дор дурдсан загвараар актыг үйлдэнэ:

Хүчингүй болсон гадаад паспортад
бичих актын загвар

А К Т

-----------------------------тоот паспорт -----------------------------------------------------
шалтгаанаар хүчингүй болгож ------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------ажилтай
------------------------------------овогтой -----------------------------төлүүлэхээр акт тогтоов.


Акт тогтоосон:

---------------------------------- тушаалтан ------------------------------
-----------------------------------овогтой -----------------------------------
байлцсан --------------------------тушаалтай -------------------------
-----------------------------------овогтой -----------------------------------

Актыг зөвшөөрсөн:

----------------------------------тушаалтан --------------------------------
овогтой ----------------------------------------------------------------------

Огноо

ДОЛОО.Yндэсний энгийн гадаад паспортыг
хүчингүйд тооцох

50.Yндэсний энгийн гадаад паспортыг дор дурдсан шалтгаанаар Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн хяналтын улсын байцаагч, орон нутагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба, зарим дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хяналтын улсын байцаагч хүчингүй болсонд тооцно:

а/ үндэсний энгийн гадаад паспортад улсын хил нэвтрэх тухай тэмдэглэл хийх зайгүй болж хуудас нь дууссан бол;
б/ үндэсний энгийн гадаад паспортыг гэмтээсэн, үрэгдүүлж сольсон, эсвэл паспортад бичсэн үг, үсэг, бичлэгт хууль бусаар засвар хийсэн бол;
в/ үндэсний энгийн гадаад паспортыг бусдад шилжүүлж хуурамчаар ашигласан бол;
г/ гадаад паспорт эзэмшигчийн зураг танигдахааргүй өөрчлөгдөх, гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар өөрчилсөн бол;
д/ шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр уг гадаад паспортыг хүчингүйд тооцсон бол;
е/ хуульд заасан бусад үндэслэлээр.

51.Yндэсний энгийн гадаад паспортаа гэмтээсэн, зургийг сольсон, паспортад бичсэн үг, үсэг, бичлэгт засвар хийсэн, бусдын паспорт ашигласан хүний талаар улсын хяналтын байцаагч баримтжуулан шалгаж захиргааны хэрэг бүртгэлт явуулж шийдвэрлэнэ.

52.Yндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүйд тооцсон тухай хяналтын улсын байцаагч гадаад паспорт хүсэгчийн паспорт авах мэдүүлгийн баруун дээд өнцөгт тэмдэглэл хийж, гарын үсэг зурж хувийн дугаар бүхий тэмдэг дарж баталгаажуулж өгнө.

53.Монгол Улсын хил нэвтрэх эрхийн бичиг баримтын шалгалтаар үндэсний энгийн гадаад паспортад засвар, нэмэлт бичлэг хийсэн, зураг, хуудас сольсон, бусдын бичиг баримт ашигласан бол Хилийн цэргийг удирдах газар, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн даргын хамтарсан 1999 оны 824/181 дүгээр тушаалаар хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны офицер уг паспортыг хураан авч хуудас бүрт ”хүчингүй” гэсэн тэмдэг дарж Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

Энэ нь гадаад паспортад хүчингүй гэсэн ”тэмдэглэл” хийгдэж байгаа бөгөөд албан ёсоор хүчингүйд тооцогдохгүй тул хяналтын улсын байцаагч уг паспортыг зохих журмын дагуу хүчингүй болгоно.Хүчингүйд тооцсон гадаад паспортын мэдээллийг хяналтын улсын байцаагч мэдээллийн санд оруулна.Орон нутгаас энэ тухай мэдээллийг тогтоосон хугацаанд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд ирүүлнэ.

54.Yндэсний энгийн гадаад паспортаа хүчингүй болгуулах иргэн паспортаа гээж үрэгдүүлсэн тухай өргөдөл, иргэдийн хаясан бичиг баримт төвлөрүүлэн олгох албадад бүртгүүлсэн тухай албан бичиг, гэмтээсэн гадаад паспортаа бүрдүүлж хяналтын улсын байцаагчид өгнө.Хяналтын улсын байцаагч тухайн хүний иргэний үнэмлэхийг үндэслэн энэ журмын 14-т дурдсан шалгалтыг хийж, уг иргэн мөн болохыг тогтоогоод гадаад паспортыг хэрхэн, ямар байдлаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн болох талаар тайлбар гаргуулан авч захиргааны хэрэг бүртгэлт хийж, ”Захиргааны хариуцлагын тухай хууль”-ийн 27, 281 дүгээр зүйл, ”Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль”-ийн 1-ийн 5-д заасан арга хэмжээ авна.

55.Хяналтын улсын байцаагч гадаад паспортыг хүчингүйд тооцсон тухай тэмдэглэлийг мэдүүлэх хуудаст хийж, уг паспортын иргэний мэдээлэл зураг бүхий хуудсыг цоолж, эзэмшигч нь хүсвэл түүнд олгож болно.

НАЙМ.Гадаадад зорчих эрхийг хязгаарлах, үндэсний
энгийн гадаад паспортыг түр хугацаагаар
хураан авах

56.Эрүүгийн гэмт хэргийн учир шалгагдаж байгаа болон ял эдэлж байгаа тухай цагдаагийн байгууллагаас гадаадад зорчих эрхийг тодорхой хугацаагаар хязгаарлахыг хүссэн тохиолдолд уг шалтгаан нөхцөл арилтал тухайн этгээдэд үндэсний энгийн гадаад паспорт олгохгүй.

57.Гадаад орны хил, гаалийн дэглэм, оршин суух журам зөрчиж тухайн орноос албадан гаргадсан этгээдэд үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин олгох эсэхийг хяналт шалгалтын хэлтэс Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн удирдлагад танилцуулж шийдвэрлэнэ.Орон нутагт энэ талаар гарсан заавар, удирдамжийг баримтлан ажиллана.

58.Удаа дараа үндэсний энгийн гадаад паспортаа гээж үрэгдүүлсэн асуудлыг хяналт шалгалтын хэлтсийн дүгнэлтээр гадаадад зорчих эрхийг тодорхой хугацаагаар хязгаарласан бол мөн хугацаанд тухайн иргэнд гадаад паспорт олгохгүй.

59.Тагнуул, цагдаа, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх болон прокурор, хил, татвар, мөрдөн байцаах зэрэг байгууллагаас зарим иргэдийг гадаадад зорчуулахгүй байх талаар мэдэгдэл ирүүлсэн бол уг зөрчил арилтал хугацаанд гадаад паспорт олгохгүй.

60.Эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн нь илэрсэн, өмч хөрөнгө залилсан, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироосон тухай нөгөө этгээд, байгууллагын өргөдөл, гомдлыг үндэслэн шүүхийн байгууллага, эрүүгийн цагдаа болон мөрдөн байцаах газраас тус төвд албан ёсоор хандсан бол тухайн иргэнд үндэсний энгийн гадаад паспорт олголгүй гадаадад зорчих эрхийг түр хугацаагаар хязгаарлана.

61.Монгол Улсын иргэнд олгосон үндэсний энгийн гадаад паспортыг Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв болон орон нутагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба, цагдаагийн байгууллага дор дурдсан үндэслэлээр түр хураана:

а/ ”Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлийн 1-д заасан шалтгаан байсан нь илэрсэн, эсхүл тийм шалтгаан шинээр буй болсон бол;
б/ гэмт хэрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан бол уг хэргийг шийдвэрлэх хүртэл;
в/ эрүүгийн ял шийтгүүлсэн бол уг ялыг эдэлж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх хүртэл;
г/ Монгол Улсын хуульд заасан төрийн нууцыг мэдэж байгаа болон түүнийг шууд хариуцаж байгаа албан тушаалтан гадаадад цагаачлах хүсэлт гаргасан бол уг ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн өдрөөс хойш 3 жилийн дотор;
д/ гадаадад зорчих, цагаачлах нь бусад хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хохирож байгаа тухай нөгөө этгээд, байгууллагын өргөдөл, гомдол байгаа бөгөөд эрх бүхий байгууллага, түүнийг үндэслэлтэй гэж үзсэн бол уг асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл;
е/ хуурамч баримт бичиг бүрдүүлэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авсан нь тогтоогдвол.

ЕС.Yндэсний энгийн гадаад паспортын материалыг
орон нутгаас хүлээн авах, нэмэлт хэвлэлт, бичилт,
бүртгэлжүүлэлт хийж буцаах

62.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны байцаагч иргэдээс авсан материалыг энэ журмын 14-д заасны дагуу шалгаж зөрчилгүй бол нэг хувь зургийг мэдүүлгийн хуудасны баруун дээд хэсэгт нааж, жижиг дугуй тэмдэг дарж, анхан шатны хяналт хийснийг баталгаажуулан гарын үсэг зурж он, сар, өдрийг бичиж тэмдэглэнэ.

63.Тухайн аймгаас тус төвд ирүүлэх материалыг албан бичгийн хамт хүргүүлэх бөгөөд уг албан бичигт хэдэн хүний материалыг хавсаргасан тухайгаа дурдсан байна.

64.Гадаад паспортын материалыг аймаг, дүүргийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанаас хүлээн авах, бэлэн болсон паспортыг буцаан хүргүүлэх ажлыг Төрийн холбооны тусгай шуудангийн тасагтай байгуулсан гэрээний дагуу гүйцэтгүүлнэ.

65.Тухайн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нийслэлд байнга ажилладаг бол итгэмжлэлийг үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд гадаад паспортын материалыг хүлээн авч, хүлээлгэн өгч болно.Энэ тохиолдолд паспортыг өөрийн аймагт хүргүүлэх ажлыг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрөө бүрэн хариуцна.

66.Төрийн холбооны тусгай шуудангийн тасагт аймгаас ирсэн шууданг зөвхөн тус төвийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч очиж материалыг хүлээн авч, аймагт хүргэх шууданг хүлээлгэж өгнө.Ирсэн материалыг хүлээн авсан болон аймагт хүргэх шууданг хүлээлгэн өгснийг тэмдэглэх, хүлээлцэх дэвтэртэй байх бөгөөд уг дэвтэрт хүлээлцсэн он, сар, өдөр, цагийг бичиж гарын үсэг зурж байна.Аймагт хүргэгдсэн шууданг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын итгэмжлэгдсэн ажилтан хүлээн авч хүргүүлэх шууданг хүлээлгэн өгч байна.

67.Тус төвийн тусгай шуудан харилцааг хариуцсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч аймгаас ирсэн шууданг цаг алдалгүй бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгч хүлээлцэх дэвтэрт он, сар, өдөр, цагийг бичиж гарын үсэг зурсан байна.

68.Бичиг хэргийн эрхлэгч тухайн шууданг бүртгэж аваад тэр даруй орон нутаг хариуцсан гадаад паспортын байцаагчид материалыг хүлээлгэн өгнө.

69.Орон нутаг хариуцсан паспортын байцаагч материалыг хүлээн аваад энэ журмын 14-т заасан шалгалтыг хийж, шаардлагатай тохиолдолд архиваас холбогдох лавлагааг гаргуулан авч хянасны дараа паспорт захиалах хуудсыг бичиж давхар хянуулахаар гадаад паспортын ахлах байцаагчид хүлээлгэн өгнө.

70.Зураг нь шаардлага хангаагүй, төлбөр тооцооны баримт нь бүрэн бус, захиалах хуудсыг үнэн зөв бөглөөгүй, тухайн аймгийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны байцаагч зохих ёсоор хянаагүй, архивын баримтаас шүүж, лавлахад холбогдох мэдээ нь гараагүй иргэний материалыг буцаан хүргүүлэх бөгөөд буцаасан шалтгааныг албан бичигт тодорхой дурдана.

71.Нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн гадаад паспортыг орон нутагт хүргэхдээ паспортын дугаар, эзэмшигчийн нэрийг болон буцааж байгаа материал байгаа бол ямар шалтгаанаар буцааж байгааг албан бичигт тус тус тодорхой бичиж дугтуйлан тусгай шуудан, харилцаа хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

АРАВ.Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын
газраас үндэсний энгийн гадаад паспортын
материалыг хүлээн авах, нэмэлт хэвлэлт,
бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийж буцаах

72.Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар нь гадаадад зорчиж яваад гадаад паспортаа гээж үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн, тухайн улсад удаан хугацаагаар болон байнга оршин сууж байгаа тус улсын иргэнд энгийн гадаад паспортыг олгоно.Түүнчлэн дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын хавсран суугаа улсад байгаа тус улсын иргэнд дээрх шалтгаанаар энгийн гадаад паспортыг мөн адил олгоно.

73.Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын ажилтан гадаад паспорт авахыг хүссэн иргэнээр мэдүүлгийн хуудсыг бөглүүлэн энэ журмын 10-ын ”в”-д заасан шаардлагыг хангасан гэрэл зураг, өмнө олгосон гадаад паспорт болон иргэний баримт бичиг байгаа бол түүнийг хянаж зөрчилгүй бол мэдүүлгийн хуудасны баруун дээд хэсэгт гэрэл зургийн нэг хувийг нааж тэмдэг дарж баталгаажуулна.Yлдэх 2 хувь зургийг мэдүүлгийн хуудас, төлбөрийн баримтын хамт Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд хүргүүлнэ.

74.Гадаад паспортын төлбөрийг Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн Голомт банк дахь ам.долларын 1401002674, еврогийн 1401002686 тоот дансанд хийж баримтын хуулбарыг материалтай хавсарган ирүүлэх буюу боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг бэлнээр ирүүлж болно.Бэлнээр ирүүлж байгаа бол албан бичигт төлбөрийг хүргүүлсэн тухайг дурдсан байна.

75.Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын ажилтан шаардлагатай тохиолдолд тус төвийн факс: 976-11-350258, э-майл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. оос холбогдох лавлагааг авахаас гадна тус төвийн гадаад харилцааг хариуцсан мэргэжилтэн, дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрыг хариуцсан гадаад паспортын байцаагч нарт хандан шууд харилцаж болно.

Тус улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар байхгүй гадаад оронд суугаа иргэн дээрх факс, э-майлаар тус төвтэй шууд харилцаж мэдүүлгийн хуудас, зургийг ирүүлж гадаад паспорт авч болно.Энэ тохиолдолд буухиа шуудан, харилцааны зардлыг иргэн өөрөө хариуцна.

76.Гадаад хэргийн яаманд дипломат шуудангаар ирсэн паспортын материалыг тус төвийн шуудан харилцаа хариуцсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүлээн авч, бичилт хийдсэн паспортыг хүлээлгэн өгч байна.Хүлээлцэх дэвтэртэй байх бөгөөд хүлээн авсан болон хүлээлгэн өгсөн он, сар, өдөр, цагийг уг дэвтэрт бичиж гарын үсэг зурж хүлээлцэж байна.Шуудан харилцаа хариуцсан ажилтан хүлээн авсан материал болон гадаад паспортыг мөн өдөр нь хугацаа алдалгүй тус төвийн бичиг хэргийн эрхлэгч болон Гадаад хэргийн яамны консулын газрын шууданд хүргэж байх үүрэг хүлээнэ.

77.Бичиг хэргийн эрхлэгч нь дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газраас ирүүлсэн шууданг бүртгэж аваад задалж мөн өдөрт багтаан материалыг байцаагчид, төлбөрийн баримт болон бэлнээр ирүүлсэн мөнгийг төвийн санхүүгийн тасагт тус тус хүлээлгэн өгсөн байна.

78.Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газраас ирүүлсэн материалыг хүлээн авсан байцаагч энэ журмын 14-т заасан шалгалтыг хийж, шаардлагатай тохиолдолд архиваас холбогдох лавлагааг гаргуулан авч хянасны дараа паспорт захиалах хуудсыг бичиж давхар хянуулахаар гадаад паспортын ахлах байцаагчид хүлээлгэн өгнө.

79.Нэмэлт хэвлэлт, бичилт, бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн гадаад паспортыг буцаан хүргүүлэхдээ албан бичигт овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, паспортын дугаараар бичих бөгөөд уг албан бичигт шаардлага хангаагүй материалыг ямар шалтгаанаар буцаах болсныг тодорхой дурдсан байна.

АРВАН НЭГ.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан
журмаар зорчих үнэмлэх олгох

80.Монгол Улс Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засаг газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газартай байгуулсан олон улсын хэлэлцээрт заасан хил орчмын сумдын оршин суугчдад хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгоно.

81.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих ажлыг Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв, холбогдох олон улсын хэлэлцээрт заасан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба, сумын Засаг дарга хариуцна.

82.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх авахад дор дурдсан материал бүрдүүлнэ:

а/ хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх хүссэн өргөдөл;
б/ иргэний үнэмлэхийн баталгаажсан хуулбар;
в/ хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэхийн үнэ төлсөн баримт;
г/ 4 х 6 мм-ийн хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь.

83.Хил орчмын нутаг дэвсгэрт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэхэд холбогдох олон улсын хэлэлцээрт заасан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтсийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны дарга, сумын Засаг дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

АРВАН ХОЁР.Мэдээ, тайлан гаргах

84.Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвөөс олгосон үндэсний энгийн гадаад паспорт нэг бүрийн материалыг бүртгэлийн журналтай нэг бүрчлэн тулгаж мэдээ, тайланг гаргана.Гадаад паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг олгосон болон хүчингүйд тооцсон паспортыг жагсаалт нэг бүрээр сар тутам гаргаж дараа сарын 5-ны дотор тус төвд ирүүлж байна.

85.Тус улсаас гадаад оронд суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар үндэсний энгийн гадаад паспорт олгохдоо тухайн иргэний талаар шаардлагатай бол Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвөөс холбогдох лавлагаа авах бөгөөд олгосон, сунгасан үндэсний энгийн гадаад паспортын талаарх мэдээллийг сар бүр тус төвд ирүүлж байна.

86.Гадаад паспортын байцаагч, ажилтны хариуцлагагүйгээс болон үйлдвэрийн гологдлын улмаас эзэмшигчид олгох боломжгүй, хүчингүйд тооцсон гадаад паспорттай адилтгах баримт бичгийг цоолж тус төвийн санхүүгийн тасагт өгч тооцоо хийж, баримт бичгийн дугаарыг тус төвийн жагсаалтаар ирүүлж байна.

87.Дутагдсан болон алдагдсан үндэсний энгийн гадаад паспорт гарвал онцгой учрал гэж үзэж Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн удирдлага болон гадаад паспортын хэлтсийн даргад нэн даруй мэдэгдэнэ.

АРВАН ГУРАВ.Yндэсний энгийн гадаад паспортын
материалыг архивлах, хадгалах, устгах

88.Иргэдээс үндэсний энгийн гадаад паспорт, хүүхдийн хавсралт, гадаад паспортын сунгалт хийлгэхээр бүрдүүлсэн болон хүчингүйд тооцсон паспортын материалыг байцаагч нар тус тусад нь бүртгэж, паспортыг дугаараар нь архивын заавар, журмын дагуу нэгж болгон дэвтэрлэн үдэж, дугаарлан товьёоглож, журнал, бүртгэлийн дэвтрийн хамт гадаад паспортын архивын материал хариуцсан ажилтанд шилжүүлэн архивт хадгалуулна.

89.Архивт шилжүүлэхээр цэгцэлсэн хавтаст материалд байцаагч нарын олгосон паспорт, хавсралт үнэмлэх зохих ёсоор бүртгэлийн дугаарынхаа дагуу үдэгдсэн эсэхийг нэг бүрчлэн тулган шалгаж байцаагчаас архивын ажилтан хүлээн авна.

90.Архивт шилжүүлэхээр цэгцэлсэн хавтаст материалд бүртгэлийн дугаараар материал үдэгдээгүй дутагдвал нэн даруй акт үйлдэж албаны шалгалт явуулж шийдвэрлэж байна.

91.Yндэсний энгийн гадаад паспорт олгосон, сунгалт хийсэн, мөнгө тушаасан мэдүүлгийн хуудас, хүүхдийн хавсралт үнэмлэх олгосон, хүчингүйд тооцсон паспортын материал, тэдгээрийн бүртгэлийн дэвтэр нь байгууллага дээрээ Yндэсний архивын газраас тогтоосон хугацаагаар хадгалагдана.

92.Зөрчлийн улмаас хураагдаж ирсэн гадаад паспортыг бүртгэлд авч эзэмшигч нь дахин паспорт аваагүй, уг паспорт хүчингүй болоогүй, паспортад гэмтэл учраагүй бол хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж, шаардлагатай бол зохих хариуцлага тооцсоны үндсэн дээр эздэд нь буцаан олгож болно.

93.Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв болон Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын паспортын хэлтсээс 1996 оноос өмнө гадаад паспорт гаргуулсан боловч эзэмшигчид нь аваагүй паспорт, тэдгээрийн бүртгэлийн журналыг 5 жилийн хугацаатай хадгалж хугацаа дуусмагц устгалд оруулна.

94.Yндэсний энгийн гадаад паспорт олгосон материалын хадгалах хугацааг Yндэсний архивын газраас тогтоох бөгөөд хугацаа дуусахад тус төв тусгай комисс гарган акт тогтоон устгана.

95.Yндэсний энгийн гадаад паспортын архиваас байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр лавлагаагаар үйлчлэх бөгөөд паспорт олгосон материалыг хуулбарлан өгч болно.

 

Сошиал сайтууд

Хуулийн Этгээдийн Цахим Бүртгэл


ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

ШИЛЭН ДАНС

ШИЛЭН ДАНС

Онлайн сургалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын утасны програм

эсвэл ТА QR кодыг уншуулаад файлыг утсандаа татаж авч суулгана уу.

Санал асуулга

Хандалтын тоо

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр1180
mod_vvisit_counterӨчигдөр2046
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоног3226
mod_vvisit_counterЭнэ сар1180
mod_vvisit_counterНийт2251486