Үйлчилгээний үнэ хураамж

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд

 хураах улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний

хөлсний хэмжээ

 

 1.улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл

 

д/д

 

үйлчилгээний нэр

хураамжийн хэмжээ /төгрөгөөр/

1

Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

44000

2

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

20000

3

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

10000

4

Уулсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгоход

5000

5

Шашны байгууллагыг бүртгэхэд

200000

6

Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

40000

7

Шашны байгууллагын гэрчилгээний хугацаа сунгахад төгрөг.

80000

8

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэхэд

1100000

9

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

750000

10

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхэд

35000

11

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

40000

12

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

750000

13

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

75000

14

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхэд

1800000

2.монгол улсын засгийн газрын 2010.09.15-ны өдрийн 237 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”

  

 

д/д

 

үйлчилгээний нэр

үйлчилгээний хөлсний  хэмжээ /төгрөгөөр/

1

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах

500

 

 

Гадаад паспортын үйлчилгээний үнэ, дансны дугаар

Д/д Үйлчилгээний төрөл Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль болон ЗГ-ын 237 тогтоолоор тогтоосон /төгрөг/ Байгууллагын нэр Банк Дансны дугаар
1.1 Үндэсний энгийн гадаад паспорт  авах үйлчилгээ  Улсын тэмдэгтийн хураамж Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар Голомт банк 1165007797
Улаанбаатар банк 2600088218
СБД-ийн Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 СБД-ын Татварын хэлтэс Голомт банк 1165007797
Улаанбаатар банк 2600088218
ХУД-ийн Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 ХУД-ын Татварын хэлтэс Улаанбаатар банк 2603030351
БЗД-ийн Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 БЗД-ын Татварын хэлтэс Улаанбаатар банк 2609030279
БГД-ын Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 БГД-ын Татварын хэлтэс Улаанбаатар банк 2602035640
СХД-ийн Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 СХД-ын Татварын хэлтэс Улаанбаатар банк 2601025962
ЧД-ийн Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 ЧД-ын Татварын хэлтэс Улаанбаатар банк 2611172348
Багануур дүүрэг Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 БНД-ын Татварын хэлтэс Голомт банк 4605100341
Багахангай дүүрэг Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 БХД-ын Татварын хэлтэс Төрийн банк 300700019085
Налайх дүүрэг Тэмдэгтийн хураамж                 5,000.0 НД-ын Татварын хэлтэс ХААН банк 5749909360
Үйлчилгээний хөлс Үндсэн үнэ /бүх дүүрэг адил/               12,500.0 Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар Голомт банк 1165004534
Улаанбаатар банк 2600088219
Бичилтийн үнэ Бичилтын үнэ /бүх дүүрэг адил/               15,000.0 Титан интернэйшнл ХХК Голомт банк 1401001218
Улаанбаатар банк 2600086633
Нийт үнэ               32,500.0      

Жич: Анхаарах зүйлс

Иргэн Та Гадаад паспортын үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд үндсэн төлбөрөө тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хураамж, бичилтийн үнэ гэсэн 3 дансанд хувааж төлөхийг анхаарна уу? Иргэн Та Гадаад паспортын үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд тэмдэгтийн хураамжаа тэр дүүргийнхээ болон Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Тэмдэгтийн хураамжийн дансанд тушааж болно.

Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэх улсын тэмдэгтийн хураамж

1 Хулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт 500 төгрөг
2 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 44 000 төгрөг
3 Төрийн бус байгууллага 44 000 төгрөг
4 Сан 44 000 төгрөг
5 Шашны байгууллага 200 000 төгрөг
6 Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо 44 000 төгрөг
7 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 44 000 төгрөг
8 Хоршоо 44 000 төгрөг
9 Хадгаламж зээлийн хоршоо 44 000 төгрөг
10 Нөхөрлөл 44 000 төгрөг
11 Төрийн байгууллага,албан газар,төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 44 000 төгрөг
12 Боловсрол сургалтын байгууллага 44 000 төгрөг
13 Төлөөлөгчийн газар Дотоод ын компани 20 000 төгрөг Гадаадын компани 1 100 000 төгрөг
14 Шинэ салбар Гэрчилгээн дээрээ бүртгүүлэх бол 20 000 төгрөг Шинээр салбарын гэрчилгээ авах бол 25 000 төгрөг
15 Компани өөрчлөн байгуулах/нэгдэх,нийлэх,хуваах,тусгаарлах/ Шинээр гэрчилгээ авах бол 44 000  төгрөг Хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглүүлэх бол 10 000 төгрөг
16 Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөн бүртгүүлэх 44 000 төгрөг
17 Хуулийн этгээдийн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах/2005 оноос өмнө байгуулсан хуулийн этгээдийн хувьд/ 44 000 төгрөг

Бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах улсын тэмдэгтийн хураамж

18  Компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
19 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  ГХОХХК 40 000 төгрөг     
20 Компанийн гүйцэтгэх захирал өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
21 Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
22 Компанийн үйл ажилагааны чиглэл өөрчлөгдөх,нэмэгдэх, хасагдах гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
23 Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
24 Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг  дотоодын хуулийн этгээд  10 000 төгрөг,  гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 40 000 төгрөг
25 ТББ,Сан,Шашны байгууллагын удирдлага өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг ХУУЧИН ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ  БОЛ 10 000 ТӨГРӨГ
26 Хоршооны дарга өөрчлөгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг ХУУЧИН ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ  БОЛ 10 000 ТӨГРӨГ
27 ТББ,Сан,Хоршоо,Нөхөрлөлийн  үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөлгдөх гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг ХУУЧИН ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ  БОЛ 10 000 ТӨГРӨГ
28 ТББ,Сан,Хоршоо,Нөхөрлөл,ШБ,  ҮЭ-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга гэрчилгээгээ шинээр авах бол  44 000 төгрөг ХУУЧИН ГЭРЧИЛГЭЭН ДЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ  БОЛ 10 000 ТӨГРӨГ
29 Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авах/гээсэн болон хуучирсан,гэмтсэн/ 44 000 төгрөг Зөрчлийн тухай хуулийн 15дугаар зүйлийн 15,23  15,24т заасныг уншиж судлах
30 Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 10 000 төгрөг

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд бүртгүүлэх улсын тэмдэгтийн хураамж

31 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр бүртгүүлэх 750 000 төгрөг
32 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хугацаа сунгах 75 000 төгрөг
33 Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах 750 000 төгрөг
34 Хөрөнгө оруулагчийн карт /тодорхойлолт/авах 5 000 төгрөг

Нэмэлт

35 Улсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгоход 5 000 төгрөг
36 Гадаадын хөрөнгө оруулалаттай банкны төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэхэд 1 800 000 төгрөг
37 Шашны байгууллагын гэрчилгээ сунгах 80 000
38 Тамга ,тэмдэг,баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн  Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. Тамга ,тэмдгээ хаяж үрэгдүүлсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 500 000 төгрөг, иргний хувьд 50 000 төгрөгийн торгуультай байгааг анхаарах. Торгуулийн шийтгэвэр/ Хяналтын улсын байцагч ногдуулна. 100 айл үйлчилгээний 3-р байр 3 давхарт/
     

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт