ТББ-ыг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Тамга тэмдэг хэрхэн захиалах вэ?

ХХК-г хэрхэн бүртгүүлэх вэ?