Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

1.улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл


 

д/д

 

үйлчилгээний нэр

хураамжийн хэмжээ /төгрөгөөр/

1

Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

44000

2

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

20000

3

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

10000

4

Уулсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгоход

5000

5

Шашны байгууллагыг бүртгэхэд

200000

6

Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

40000

7

Шашны байгууллагын гэрчилгээний хугацаа сунгахад төгрөг.

80000

8

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэхэд

1100000

9

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

750000

10

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхэд

35000

11

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд

40000

12

Гадаадын хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

750000

13

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгахад

75000

14

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхэд

1800000

 

 

2.монгол улсын засгийн газрын 2010.09.15-ны өдрийн 237 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”
 

 

д/д

 

үйлчилгээний нэр

үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /төгрөгөөр/

1

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах

500

Хайлт