Тамга, тэмдгээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд 500 нэгжийн торгуультайг анхаарах

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газар,
гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

1

УБ-13 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

3

Төрийн байгууллага, албан газрын хувьд

 • Тухай байгууллагын бүтэц, орон тоог баталсан тушаал, шийдвэрийн хуулбар
 • Тамга хийлгэхэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас олгосон зөвшөөрөл
 • Төрийн байгууллагын дотоод газар, нэгжийн хувьд  дээд байгууллагын албан хүсэлт

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага
/СӨХ, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, төсөл, хөтөлбөр/

1

Албан бичиг /хүсэлт/

 • Сууц өмчлөгчдийн холбооны албан бичиг /СӨХ-ны даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбарын хамт/
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр /тогтоол, тушаал/, албан бичиг.

2

Гэрчилгээний хуулбар

СӨХ, нөхөрлөлийн хувьд гэрчилгээний хуулбар

3

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Харьяа дүүргийн татварын албанд бүртгэлтэй тухай, татвар төлөгчийн регистрийн дугаар бүхий тодорхойлолт

Хуулийн этгээдийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж

1

Шийдвэр/тогтоол/
Албан  бичиг

Харьяалах дээд байгууллагын эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажсан байх

2

Гэрчилгээний хуулбар

Харьяалах дээд байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 • хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Тамга, тэмдэг устсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-13 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд хяналтын дугаар бүхий маягтыг хаясан,  гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсон  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

5

Шийдвэр /тогтоол/

 • Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг
 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр
 • Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол
 • Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,
 • СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт
 • Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 • хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийн хуудсыг хаяж үрэгдүүлэн дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-13 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар

Өдөр тутмын сонинд хяналтын дугаар бүхий маягтыг хаясан,  гээгдүүлсэн тухай зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Хяналтын дугаарын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцсон  хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

5

Шийдвэр /тогтоол/

 • Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг
 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр
 • Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол
 • Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,
 • СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт
 • Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

Өргөдөл гаргагч нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 • хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Тамга, тэмдэг ашиглах боломжгүй болж элэгдэж хуучирсан, гэмтсэн, өнгө, загвар, хэлбэрийг өөрчлөхөөр болсон, хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тамга, тэмдгээ хураалган хяналтын дугаар дахин авна.

1

УБ-13 маягт
/1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
СӨХ-ны гэрчилгээ /хуулбар/

3

Хураалгах тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

4

Шийдвэр /тогтоол,
хүсэлт/

 • Төрийн байгууллагад тамганы хаяналтын дугаар дахин олгохыг зөвшөөрсөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын албан бичиг
 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр
 • Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол
 • Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр /хүсэлт/,
 • СӨХ-ны албан хүсэлт /даргыг сонгосон хурлын тэмдэглэлийн хуулбар/
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харьяалах, удирдах Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүсэлт
 • Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн хувьд харьяалах дээд байгууллагын шийдвэр /албан хүсэлт/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 • хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Тамга, тэмдгээ хураалгах

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд татан буугдсан, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа зогссон үндэслэлээр улсын бүртгэлээс хасагдсан бол улсын бүртгэлийн байгууллагад тамга, тэмдгээ хураалгана.

1

Тамга, тэмдэг

Улсын бүртгэгчид хураалган, хураалгасан тамга, тэмдгийн бүртгэлийн хуудаст тэмдэглүүлнэ

2

Шийдвэр/тогтоол/,
албан хүсэлт

Шийдвэр/тогтоол/, албан хүсэлтэд хураалгах болсон шалтгааныг дурдсан байна.

 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчид /ТУЗ/-ийн шийдвэр
 • Холбоо ТББ, сан, ШБ-ын хувьд УЗ-ийн тогтоол,
 • Хоршоо, үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол,
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн шийдвэр,
 • СӨХ, хуулийн этгээдийн бүтцийн нэгж, төсөл, хөтөлбөр, төрийн байгууллага, албан газрын хувьд эрх бүхий этгээдийн албан хүсэлт,
 • Татан буугдаж буй хуулийн этгээдийн хувьд татан буулгах комиссын дарга эсхүл эрх хүлээн авагчийн албан хүсэлт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч
 • хоёр буюу түүнээс дээш үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй хуулийн этгээдийн тухайд тогтоол, шийдвэрээр эрх олгосон этгээд
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Хайлт