Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

Шинэ хуулийн этгээд: материал бүрдүүлэх шаардлагагүй

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага: /Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Ойн нөхөрлөл, Төсөл, Хөтөлбөр гэх мэт/

 1. Шийдвэр, тогтоол / 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 буюу түүнээс дээш гишүүнтэй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол гаргана./
 2. Гэрчилгээний хуулбар
 3. Эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр
 4. Татварын байгууллагын регистрийн дугаар олгогдсон тухай тодорхойлолт

Иргэн: /тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгөөлөгч, эмч, үнэлгээчин, төсөвчин, аудит гэх мэт иргэд/

 1. Өргөдөл
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага:

 1. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулах /сонин эх хувь/
 2. Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр /захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу 10000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна/
 3. Үүсгэн байгуулагчийн хүсэлт /олон үүсгэн байгуулагчтай биечлэн ирэх боломжгүй бол хүсэлтийг нотариатаар гэрчлүүлж, итгэмжлэлээр олгоно./

Иргэн:

 1. Хүсэлт
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлуулах /сонин эх хувь/
 4. Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр
Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг гэмтээсэн, нэр, хэлбэр өөрчилсөн, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага:

 1. Шийдвэр, тогтоол / 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 буюу түүнээс дээш гишүүнтэй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол гаргана./
 2. Гэрчилгээний хуулбар
 3. Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр /өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу 10000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна/
 4. Тамга, тэмдгийг хураалгах

Иргэн:

 1. Хүсэлт
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр /өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу 10000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна/
 4. Тэмдэг хураалгах

 

Тамга тэмдэгний асуудлаар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 15-д заасан хуулийн этгээдэд үйлчилнэ

Үүнд:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

Хайлт