Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр авах

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

1

Албан хүсэлт

Тамга тэмдэг авах тухай хүсэлт /хүсэлтийн бэлэн загварыг Улсын бүртэгчээс авч бөглөх боломжтой ба бүртгэл хийлгэхээр материалаа өгөхдөө хүсэлтээ хамт өгч болно/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Эх хувиар

3

Төрийн байгууллага, түүний харъяа, дотоод газар нэгжийн хувьд

 • Бүтэц, орон тоог баталсан тушаал, шийдвэрийн хуулбар
 • ЗГХЭГ-аас олгосон зөвшөөрөл
 • Байгууллагын дотоод газар, нэгжийн хувьд  харъяалж буй дээд байгууллагын албан хүсэлт

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага: /СӨХ, Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, Төсөл, Хөтөлбөр/

1

Албан хүсэлт

 • СӨХ-ны хувьд Даргын гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харъяалах, удирдах дээд байгууллагын хүсэлт

2

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Харъяа дүүргийн татварын албанд бүртгэлтэй тухай тодорхойлолт

Иргэн

1

Өргөдөл

Тамга тэмдэг авах тухай өргөдөл

2

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариат шаардлагагүй

3

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

Тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгөөлөгч, эмч, зөвлөх инженер, үнэлгээчин, төсөвчин, аудит гэх мэт

Жич: Хяналтын дугаар олгогдсоноос хойш 30 хоногийн дотор тамга, тэмдгээ захиалах. Эс бөгөөс уг дугаар хүчингүй болохыг анхаарна уу.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/
Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

 

Хуулийн этгээдийн хувьд хүсэлт /шийдвэр, тогтоол/, иргэний хувьд өргөдөл

 • ХХК-ийн хувьд хүсэлтэнд бүх хувьцаа эзэмшигч гарын үсгээ зурж, гарын үсгийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх. Хувьцаа эзэмшигчид бүгд өөрсдийн биеэр ирсэн тохиолдолд нотариат шаардлагагүй.
 • ХК-ийн хувьд ТУЗ-ийн хүчин төгөлдөр тогтоол
 • ТББ, Сан, ХМБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн гарын үсэг бүхий тогтоол
 • Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • СӨХ-ны хувьд даргын гарын үсэгтэй

2

Сонинд зарлуулах

Өдөр тутмын сонинд гээгдүүлсэн тухай зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх

3

Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр

Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харъяалах яамны шийдвэр /тогтоол/

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Өмнөх хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцсон тухай

5

Торгуулийн шийтгэвэр /Хяналтын улсын байцаагч ногдуулна. 100 айл, үйлчилгээний III-р байр 3 давхарт/

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. Тамга, тэмдгээ хаяж, үрэгдүүлсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 500000 төгрөг, иргэний хувьд 50000 төгрөгийн торгуультай байгааг анхаарах.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/
Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг гэмтээсэн, нэр, хэлбэр өөрчилсөн, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд хяналтын дугаар дахин авах

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага

1

Албан хүсэлт

Тамга тэмдгээ хураалган дахин хяналтын дугаар авах болсон шалтгаанаа бичих

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Эх хувиар

3

Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна

4

Хуучин тамга тэмдгээ хураалгана

ХЭБГ-ын улсын бүртгэгчид

Иргэн

1

Өргөдөл

Тамга тэмдгээ хураалган дахин хяналтын дугаар авах болсон шалтгаанаа бичих

2

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариат шаардлагагүй

3

Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна

4

Хуучин тамга тэмдгээ хураалгана  

ХЭБГ-ын улсын бүртгэгчид

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/