Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ шинэчлэх буюу шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэхэд
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх тухай шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дүрэм 2 хувь
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/
 6. Хаягийн нотлох баримт /үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгэ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /үрэгдүүлсэн бол сонинд зарлуулж хавсаргах/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 10.000төгрөг, гэрчилгээ үрэгдүүлсэн бол 44000 төгрөг/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Хайлт