ГХОХХК-ийн хугацаа сунгах
 1. УБ-05 маягт бөглөх
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 75.000 төгрөг/
 4. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Төлөөлөгчийн газрын хугацаа сунгах
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Эх компанийн шийдвэр, тогтоол /баталгаат орчуулга/
 3. Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
 4. Төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ эх хувь/
 5. Сүүлийн хоёр жилийн үйл ажиллагааны тайлан
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 750.000 төгрөг/
 7. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ЖИЧ: Төлөөлөгчийн газар гэрчилгээний хугацаа дуусахаас ажлын 10-аас доошгүй өдрийн өмнө сунгуулах хүсэлтийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана.

Хувьцаа эзэмшигчтэй холбоотой өөрчлөлт
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагчийн  шийдвэр, баталгаат орчуулга/2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Эрх шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 4. Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ/нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 5. Жич: Гадаадад хийгдэж байгаа тохиолдолд Хувьцаа худалдах, худалдан авах, бэлэглэлийн болон эрх шилжүүлэх гэрээг Элчин сайдын яам болон консулын газрын нотариатаар эсвэл  апистолоор гэрчлүүлэх
 6. Шинэчилсэн дүрэм /монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 7. 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 8. Нэмэгдэж буй хувьцаа эзэмшигчийн гадаад паспортын хуулбар, хуулийн этгээд бол гэрчилгээний хуулбар, товч танилцуулга/баталгаат орчуулга/
 9. Нэмэгдэж буй хувьцаа эзэмшигчийн банкны тодорхойлолт, дансны хуулга
 10. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 11. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 40.000 төгрөг/
 12. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 13. Санхүүгийн баталгаажсан тайлан тэнцэл /Хөрөнгө оруулагч нэмэгдэж хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орох тохиолдолд
 14. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 15. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй холбоотой өөрчлөлт
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Шинэчилсэн дүрэм /монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 4. 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлсэн, хассан тохиолдолд баталгаажсан санхүүгийн тайлан, тэнцэл
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 40.000 төгрөг/
 8. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлт
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Шинэчилсэн дүрэм /монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 4. 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211данс, Голомтбанк 1401002649 дансанд 40.000 төгрөг/
 7. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 8. Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу шаардлагатай нотлох баримт
 9. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

ЖИЧ: Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд 2015 оны 1-р сарын 29-ний өдөр өөрчлөлт орсоноор бүртгэхгүй болно.

Нэр өөрчлөх
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Онооосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/
 4. Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 6. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонин эх хувиараа/
 7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 8. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 40.000төгрөг/
 9. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Хаягийн өөрчлөлт
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, баталгаат орчуулга /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Шинэчилсэн дүрэм /монгол хэл дээр 2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 4. 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ /монгол хэл дээр 1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. Хаягийн нотлох баримт бичиг /түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 40.000төгрөг /
 8. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 10. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

Гүйцэтгэх удирдлага /захирал/ өөрчлөх
 1. УБ 05 маягт бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол/ТУЗ-тай бол тогтоол/ /баталгаат орчуулга/
 3. Захирлын паспортын хуулбар
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211 данс, Голомт банк 1401002649 дансанд 40 000 төгрөг/
 6. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 7. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөх
 1. УБ 04 маягт бөглөх, УБ-05 маягт бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр /2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл, тогтоол/
 3. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/
 4. Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 5. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ /1 хувь, баталгаат орчуулга 1 хувь/
 6. Эрх шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 7. Хувьцаа худалдах, худалдан авах, бэлэглэлийн гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 8. Гүйцэтгэх удирдлагын паспортын хуулбар
 9. Хэрвээ хөрөнгө оруулагч нь хувь хүн бол Монгол улсад хилээр нэвтрэх эрх олгосон зөвшөөрөл, иргэнийн үнэмлэх, паспортын хуулбар, хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /баталгаат орчуулга/
 10. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122211данс, Голомт банк 1401002649 данс 750000 төгрөг/
 11. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 12. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/

Хайлт