Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн карт шинээр авахад
 1. Албан бичиг /ОӨУБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
 2. Албан тушаалд томилсон шийдвэр, тогтоолын эх хувь, баталгаат орчуулга /хөрөнгө оруулагч бол шаардлагагүй/
 3. Анкет /1 хувь цээж зураг/
 4. Паспортын хуулбар
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /гэрчилгээний хугацаа сунгалттай байх/
 6. Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122199 данс, Голомт банк дансанд 5.000 төгрөг/
 8. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн карт сунгуулахад
 1. Албан бичиг /ОӨУБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
 2. Паспортын хуулбар /паспорт өөрчлөгдөөгүй бол шаардлагагүй/
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /гэрчилгээний хугацаа сунгалттай байх/
 4. Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122199 данс, Голомт банк дансанд 5.000 төгрөг /
 6. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 7. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн карт дахин авахад
 1. Албан бичиг /ОӨУБЕГ-ХЭБГ-т хандсан/
 2. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонин эх хувиараа/
 3. Паспортын хуулбар /паспорт өөрчлөгдөөгүй бол шаардлагагүй/
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /гэрчилгээний хугацаа сунгалттай байх/
 5. Харъяа татварын албаны тодорхойлолт
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хас банк 5001122199 данс, Голомт банк дансанд 5.000 төгрөг /
 7. Итгэмжлэл /итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан бол шаардлагагүй/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

Хайлт